မားစ္ၿဂိဳဟ္ေပၚမွာ လူေနထိုင္ႏုိင္မယ့္ ပံုစံကို အစၥေရး သုေတသီေတြ ျပင္ဆင္ေလ့က်င့္

Mon, 2018-02-19 19:07 -- zaythu

မားစ္ၿဂိဳဟ္ေပၚမွာ လူသားေတြ အေျခခ် ေနထိုင္ျဖစ္ခဲ့ရင္ အဆင္အေျပဆံုး နည္းလမ္းေတြကို ရွာေဖြဖို႔အတြက္ အစၥေရး သုေတသီ အဖြဲ႕တစ္ခုက လက္ေတြ႕ ေလ့က်င့္ေနပါတယ္။
 
အစၥေရးႏိုင္ငံက နီဂ်က္ဗ္ သဲကႏာၱရထဲမွာ ပညာရွင္ ေျခာက္ဦး ပါဝင္တဲ့ အဖြဲ႕က မားစ္ၿဂိဳဟ္ေပၚမွာ ေနထုိင္မႈ ပံုစံနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲၿပီး သုေတသန ျပဳေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီပေရာဂ်က္ကို အစၥေရး အစိုးရရဲ႕ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနက ကူညီပံ့ပိုးထားၿပီး အနာဂတ္ကာလ မားစ္ၿဂိဳဟ္ ခရီးစဉ္ေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ ျပင္ဆင္ထားတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြက ေနစြမ္းအင္ ခံယူတဲ့ ဆိုလာျပားေတြ၊ ျပင္းထန္တဲ့ ရာသီဥတုဒဏ္ ခံႏုိင္တဲ့ အကာအကြယ္ စနစ္ေတြကို လက္ေတြ႕ အသံုးခ်ၿပီး သဲကႏာၱရထဲမွာ စမ္းသပ္ေနထုိင္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
နီဂ်က္ဗ္ သဲကႏာၱရရဲ႕ အေျခခံ ပတ္ဝန္းက်င္၊ စိုထိုင္းဆ၊ ေအာက္ခံေျမသား သြင္ျပင္လကၡဏာေတြဟာ မားစ္ၿဂိဳဟ္ မ်က္ႏွာျပင္နဲ႔ ဆင္တူတဲ့ အခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနတာေၾကာင့္ ေနရာသတ္မွတ္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး သုေတသနျပဳ ေလ့က်င့္ေနတာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။ 

Monday, February 19, 2018

Top News