လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအသစ္ကို ျပဌာန္းဖို႕ စီစဥ္ေန

Wed, 2017-09-13 17:36 -- zaythu

လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အသစ္ကုိ အခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းအၿပီး ျပဌာန္းႏုိင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

အရင္ကျပဌာန္းထားတဲ႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ သံုးခုအစား လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒဆုိၿပီး ဥပေဒတစ္ခုထဲအျဖစ္ အစားထုိးျပဌာန္းဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒါအျပင္  နည္းဥပေဒမွာလည္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ အသံုးစရိတ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံတဲ႔ လႊတ္ေတာ္အေပၚ မႈတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲႏုိင္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဥပေဒမူၾကမ္း အသစ္မွာေတာ့ အရင္ကျပဌာန္းထားတဲ႔ ဥပေဒေတြထက္ အခန္းေလးခန္းပုိလာမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ ပုဒ္မ ၁၀ ခုပုိလာမွာျဖစ္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း အသစ္မွာ အခန္း ၂၁ ခန္းရွိၿပီး ပုဒ္မေပါင္း ၁၁၀ ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ရုပ္သံသတင္းေထာက္ - ေမာင္သင္တုန္း

Wednesday, September 13, 2017