ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚႏွင့္ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသမ်ားသို႔ ေမလ ၂၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း မုတ္သံုေလဝင္ေရာက္ႏိုင္

အေနာက္ေတာင္မုတ္ သံုေလသည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚႏွင့္ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားသို႔ေမ လ ၂၅ ရက္ေနာက္ပုိင္းဝင္ေရာက္ ႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းလြင္ က ေျပာသည္။

ေမလ ၁၃ ရက္တြင္ စတင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ ဝန္းသည္ ေမလ ၁၈ရက္၌ မြန္ ႏွင့္ တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္းသို႔ဝင္ ေရာက္ အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္ခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ဘဂၤလားပင္ လယ္ေအာ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ တြင္  ေမလ ၂၄ ရက္မတိုင္မီမုန္ တိုင္းတစ္လံုးထပ္မံျဖစ္ေပၚႏိုင္ ေၾကာင္း  ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ခန္႔မွန္းထားသည္။

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအ ရွိန္ေၾကာင့္ အားေကာင္းခဲ့ေသာ အေနာက္ေတာင္ မုတ္သံုေလ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒ သမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ေနၿပီး လက္ ရွိအခ်ိန္တြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္ နယ္တို႔တြင္ မိုးေကာင္းေနသည္။ ေမလ ၂၅ ရက္မွ ၃၁ရက္အတြင္း ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚႏွင့္ ရခိုင္ကမ္း႐ိုး တန္းေဒသမ်ားသို႔ အေနာက္ ေတာင္မုတ္သံုေလ ဝင္ေရာက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္း လြင္က ခန္႔မွန္းသည္။ လတ္တေလာရာသီဥတု အေျခအေနအရ မုတ္သံုေလဝင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ေနရာကြက္၍ မိုးႀကီးမႈႏွင့္ ေလျပင္းအႏၲရာယ္ရွိေနေၾကာင္း ၎က သတိေပးသည္။

မိုးဇလဌာနက ေမလ ၂၀ ရက္ေနာက္ပိုင္းဘဂၤလားပင္ လယ္ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္း ရပ္ဝန္း တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ကာ မုန္တိုင္းငယ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိ ႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

More in News Section