သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ေဒၚလာ ၁၂၄ သန္းေခ်းရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ သမၼတ အတည္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံ

ခ်င္းျပည္နယ္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ ဟားခါးေလးရြာတြင္ သဘာ၀ဆည္ က်ဳိးပ်က္မႈေၾကာင့္ ေက်းရြာအတြင္း ရြံ႕ႏြံမ်ား ဖုံးလႊမ္းေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စုိင္းေဇာ္)

အေရွ႕ေတာင္အာ ရွ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ ခြဲမႈဆုိင္ရာ စီမံကိန္းအေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေရး ကမၻာ႔ဘဏ္မွ ကန္ေဒၚလာ ၁၂၄ သန္းေခ်းယူရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အတည္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့သည္။ 

ကမၻာ႔ဘဏ္မွ ေခ်းေငြကန္ ေဒၚလာ ၁၂၄ သန္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြကန္ေဒၚလာတစ္သန္းတို႔ကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာ နႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီတုိ႔က တာဝန္ယူမည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေမလ ၁၈ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ တင္ ျပသည္။

အဆိုပါေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ အ ေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ အာမခံရန္ပံုေငြ ထူေထာင္ရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပေရႀကီးေရလွ်ံမႈ အႏၲရာယ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈအ ေဆာက္အအံုမ်ား ပိုမိုေဘးကင္း လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဒုဝန္ ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက လႊတ္ ေတာ္သို႔ ရွင္းျပသည္။ 

ကမၻာ႔ဘဏ္၏ေခ်းေငြသည္ ဆုိင္းငံ့ကာလ ေျခာက္ႏွစ္၊ ျပန္ ဆပ္ကာလ ၃၂ ႏွစ္၊ စုစုေပါင္း ၃၈ ႏွစ္ျဖစ္၍ ဝန္ေဆာင္ခတစ္ႏွစ္ လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ ၀ ဒသမ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ သည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္က ႀကိဳတင္မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ေသာ   ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္   ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၁၁ ဘီလီယံေက်ာ္ သံုးစဲြခဲ့ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက ေမလ ၁၈ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

More in News Section