၁၄ ရက္မွ် ကိုယ္လက္မလႈပ္ရွားျခင္းေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ျမင့္မား

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမရွိေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါအပါအ၀င္ ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ ပြားႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္တက္လာႏုိင္ေၾကာင္း လူအမ်ား ေကာင္း စြာသိရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္သုေတသနျပဳခ်က္အသစ္တစ္ရပ္အရ သီတင္းႏွစ္ ပတ္မွ် ကိုယ္လက္မလႈပ္ရွားဘဲ ေန႐ံုျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္တက္လာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္တကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာဒန္ခ်ဴဘက္ဆင္ ဦးေဆာင္ေသာ သုေတသီအဖဲြ႕၏ ေလ့လာမႈတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ ၁၄ ရက္ၾကာမွ် ကိုယ္လက္မလႈပ္ရွားဘဲေနျခင္းေၾကာင့္ ျပင္းထန္ ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္တက္ေစႏုိင္ေသာ ဇီ၀ျဖစ္စဥ္ဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ သည္။

အသက္ (၁၈)ႏွစ္ႏွင့္ (၆၄)ႏွစ္အၾကား အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ မ်ားအေနျဖင့္ သီတင္းပတ္တိုင္းတြင္ အလယ္အလတ္မွေန၍ ျပင္း ျပင္းထန္ထန္လုပ္ရေသာ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈအနည္းဆံုး မိနစ္ ၁၅၀ (သို႔မဟုတ္) အားစိုက္ရေသာ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ၇၅ မိနစ္ ၾကာ လုပ္ရန္လိုအပ္သည္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးဌာန (CDC)၏ အဆုိအရ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအနက္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေအာက္သာ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမရွိျခင္းသည္ အ၀လြန္ျဖစ္ေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမရွိေသာ ေၾကာင့္ အမ်ိဳးအစား ၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ကင္ဆာေရာ ဂါအခ်ိဳ႕ပင္ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ျမင့္မားသည္။

လံုေလာက္မႈမရွိေသာ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပံုေၾကာင့္လည္း အ႐ိုး မ်ားႏွင့္ ႂကြက္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္ေစႏုိင္သည္။

ကုိယ္္လက္လႈပ္ရွားမႈေလ်ာ့က်သြားျခင္းေၾကာင့္ ႂကြက္သားထု ဆံုး႐ႈံးႏုိင္၍ ခႏၶာကုိယ္တြင္ အဆီပုိမ်ားလာေလ့ရွိသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက ျပင္းထန္ေသာေရာဂါမ်ားဆီ ဦးတည္သြားႏုိင္၍ အရြယ္မတုိင္မီ ေသဆံုးႏုိင္သည္။

-Ref:MNT