WWF ၏ စြမ္းအင္မန္ေနဂ်ာ ကိုရႊန္းစိုဦးႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ျပန္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္က ေစ်းႀကီးေသးတယ္။ မသင့္ေလ်ာ္ဘူးဆိုတာ အရင္ကေတာ့ဟုတ္ခဲ့လိမ့္္မယ္။ အခုကမၻာအတြက္ေရာ၊ ျမန္မာအတြက္ေရာ လံုးဝမဟုတ္ေတာ့ဘူး’’
ကိုရႊန္းစိုဦး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္စီးပြားေရးရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား ရွိေသာ္လည္း အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္ ျခင္းမရွိသျဖင့္ အခြင့္ေရးေကာင္း မ်ား လက္လႊတ္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္လက္ ထက္တြင္ ႏိုင္ငံအတြင္းလွ်ပ္စစ္ ျပႆနာအေျဖရွာေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ၏ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ မ်ားရယူခဲ့၍ ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားဖိတ္ ေခၚခဲ့သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑တြင္လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားသည္ အဓိကျဖစ္ လာ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ လုပ္ေရးစီမံကိန္းသည္ ေက်ာက္မီး ေသြးစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္လာျခင္းႏွင့္ ေႏြရာသီလွ်ပ္္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ ေတာက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားျပႆနာသည္လူ စိတ္ဝင္စားမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္လာခဲ့ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားျပႆနာေျဖရွင္းေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေနေသာ ျပန္ ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာသုေတသ နျပဳလုပ္ေနသူကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ရန္ပံုေငြအ ဖြဲ႕ (WWF) မွစြမ္းအင္မန္ေနဂ်ာ ကိုရႊန္းစိုဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ကိုရႊန္းစိုဦးသည္ မေလးရွား ႏိုင္ငံ Petronas တကၠသိုလ္မွလွ်ပ္ စစ္အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ယူခဲ့၍ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ အစိုးရဝန္ထမ္းအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ Fle-nsburj University မွ ျပန္ျပည့္ၿမဲ စြမ္းအင္ႏွင့္ပတ္သက္၍မဟာဘြဲ႕ ယူခဲ့ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လွ်ပ္စစ္ က႑ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အစီရင္ခံစာေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ေနာက္ႏွစ္သံုးဆယ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ ငံရဲ႕စြမ္းအင္လိုအပ္မႈက ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ။ သုေတသနျပဳတဲ့ အထဲမွာပါေတာ့ အဲဒီကာလမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္က ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ။

လာမယ့္ႏွစ္သံုးတယ္ အတြင္း မဂၢါဝပ္ေျခာက္ေသာင္းငါး ေထာင္ေလာက္ထုတ္ဖို႔လိုတယ္။ အဲဒီမဂၢါဝပ္ေတြကို ျပန္ျပည့္ၿမဲတစ္ ခုတည္းကေန ထုတ္ယူႏိုင္တယ္။ ျပန္ျပည့္ၿမဲလို႔ဆိုတဲ့အတြက္ သိပ္ မႀကီးတဲ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေတြပါ မယ္။ ေနအားပါမယ္။ ေလအားပါမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီအရင္းအျမစ္ေတြက လံုးဝလံုေလာက္ပါတယ္။

ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ရဲ႕ေအာက္မွာ ေခါင္းစဥ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔သင့္ေလ်ာ္တဲ့ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ ဘယ္ႏွမ်ိဳးရွိလဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနအားက အဓိကထုတ္လို႔ရတယ္။ ၿပီးတာနဲ႔ ဒုတိယထုတ္လို႔ရတာက ဇီဝေလာင္စာနဲ႔ေလအား၊တတိယက အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ေတြနဲ႔ ၊တျခားပင္လယ္ကရတဲ့လွ်ပ္စစ္နဲ႔ အပူကရတဲ့လွ်ပ္စစ္ပါ။

ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ထဲမွာေနအား ကအဓိကထုတ္လို႔ရတယ္ေျပာ ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ဘယ္ေနရာ ေတြမွာ ထုတ္လို႔ရသလဲ။

ေနအားကတစ္ျပည္လံုးမွာ ထုတ္လို႔ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ေနအားက ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္အားသာတဲ့ အရင္းအျမစ္တစ္ခုပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေနအားကထုတ္မယ္ဆို ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဒိန္းမတ္ ကထုတ္ထားတဲ့ေနအား Artလက္ စြဲစာအုပ္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ ဘယ္ေဒသေတြမွာတစ္ေန႔ကို ဘယ္ေလာက္အထိ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လို႔ရႏိုင္တယ္လို႔ တြက္ထားပါတယ္။ အရမ္းကိုမွန္တဲ့အခ်က္အ လက္ပါ။ ဒီအခ်က္အလက္ကို အေျခခံၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အႏွံ႔အ ျပားမွာေနအားထုတ္လို႔ရႏိုင္တယ္ လို႔ ေျပာတာပါ။

ဒုတိယဦးစားေပးထုတ္လို႔ရမယ့္ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဘယ္ေနရာ ေတြမွာ ထုတ္လို႔ရႏုိင္သလဲ။

ဇီဝအပူဆိုရင္မ်ားေသာအား ျဖင့္ ေရပူစမ္းေတြ။ အဲဒီေနရာေတြ ကလွ်ပ္စစ္ထုတ္လို႔ရပါတယ္။ဒါ ေပမဲ့ေရပူစမ္းလို ေႏြး႐ံုေလာက္နဲ႔ မရဘူးေပါ့။လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ယူ လို႔ရႏိုင္၊ မရႏိုင္ေလ့လာရေသး တာေပါ့။ ေလအားကိုေတာ့ကုန္း ျမင့္ ေဒသေတြနဲ႔ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ ေတြမွာ လွ်ပ္စစ္သြားထုတ္လို႔ရပါ တယ္။ ဧရာဝတီ၊ရခိုင္၊တနသၤာရီနဲ႔ ရန္ကုန္ေတြမွာ ထုတ္လို႔ရတယ္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရးသမားေတြကပတ္ဝန္းက်င္ထိ ခိုက္မႈနည္းတဲ့ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ ကေနလွ်ပ္စစ္ထုတ္ေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္ကက်ေတာ့ ျပန္ ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္က နည္းပညာျမင့္ တယ္။ ကုန္က်စရိတ္မ်ားတဲ့အ တြက္ မထုတ္ခ်င္ၾကဘူးေပါ့။ ျမန္ မာႏိုင္ငံမွာလက္ရွိအေျခအေနအရ လွ်ပ္စစ္အ႐ႈံးခံထုတ္ေနရတဲ့ အေနအထားျဖစ္တယ္။ တိုင္းျပည္ဘတ္ဂ်က္မွာလည္း လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူဖို႔အတြက္ အကုန္အက် မခံႏုိင္ဘူးျဖစ္ေနေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သင့္ေလ်ာ္တာရွိရင္ ေျပာျပေပးပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ျပန္ျပည့္ ၿမဲစြမ္းအင္က ေစ်းႀကီးတယ္။ မသင့္ေလ်ာ္ဘူးဆိုတာက အရင္ကေတာ့ ဟုတ္ခဲ့လိမ့္မယ္။ အခုကမၻာ အတြက္ေရာ၊ ျမန္မာအတြက္ေရာ လံုးဝမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ေနအားနဲ႔ ေလအားနည္းပညာက အရမ္းကို ေစ်းသက္သာေနၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာေတာ့ ဥပမာျပစရာမရွိဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ဒူဘိုင္းမွာအဲဒီနည္းပညာနဲ႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္တယ္။ ကုန္ က်စရိတ္ကတစ္ယူနစ္ကိုေဒၚလာ သံုးျပားေလာက္ပဲရွိတယ္။ေတာင္ အာဖရိကမွာလည္း ေဒၚလာသံုး ျပားေလာက္နဲ႔ပဲ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ေပး ေနၿပီ။ ဘရာဇီးတို႔၊ မကၠဆီကိုတို႔လုိဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြမွာေတာင္  ကုန္ က်စရိတ္ နည္းလာတဲ့အတြက္ တစ္ယူနစ္ကုိ ငါးဆယ္၊ ေလးဆယ္ကုန္က်စရိတ္ေလာက္ပဲရွိတဲ့အ တြက္ အဲဒီနည္းပညာကုိ  သုံးေန ၾကပါၿပီ။ လက္ရွိမွာဆုိရင္ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားေပးတာကလည္း ကုန္က်စရိတ္ရွိေနတယ္။ ကုန္က် စရိတ္မ်ားတယ္ဆုိတာ မဟုတ္ ေတာ့ပါဘူး။  အတူတူေလာက္ပဲ ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ ဆည္းေပးဖုိ႔ဆုိရင္ ေနအားက ဘယ္ႏွရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေလအားက ဘယ္ႏွရာခုိင္ႏႈန္း၊ အပူစြမ္းအင္က ဘယ္ႏွရာခုိင္ႏႈန္း၊ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕က ဘယ္ႏွရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေရအားက  ဘယ္ႏွရာခုိင္ႏႈန္းထုတ္ရပါမယ္။ နည္း ပညာတစ္ခု အသုံးျပဳၿပီး ထုတ္စရာမလုိပါဘူး။

ဒီအရင္းအျမစ္ေတြကုိ ထုတ္ယူႏုိင္တဲ့ နည္းပညာအားလံုးသုံး ၿပီး ထုတ္ယူသင့္ပါတယ္။ အရင္းျမစ္တစ္ခုတည္းကုိ မမွီခုိေနရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေကာင္းပါတယ္။ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အျပန္အလွန္ေထာက္ပံ့တဲ့ စနစ္ကုိ က်င့္ သုံးမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိမႈက တည္ၿငိမ္မွာပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ေမလမွာလုပ္တဲ့ လွ်ပ္ စစ္က႑အေျဖရွာေရး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ျပန္ျပည့္ၿမဲ စြမ္းအင္ကေန ၂၀ရာခုိင္ႏႈန္း လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူမယ္လုိ႔ ေျပာသြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုတစ္ ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မယ္ေပါ့။ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအေပၚ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္သမား တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေက်နပ္အားရမိပါသလား။

အဲဒီအစည္းအေ၀းလည္း မတက္ခဲ့လုိ႔ မသိလုိက္ဘူး။ အကယ္၍မ်ား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေနာက္ေလးႏွစ္အတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈနည္းတဲ့ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ကေန ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ ယူမႈေတြ လုပ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ အရမ္း၀မ္းသာမိပါမယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းမွာ ေရအားမွမပါရင္ ျပန္ျပည့္ၿမဲ စြမ္းအင္က သုံးတဲ့လွ်ပ္စစ္ဆုိတာ သုညနားကုိ ကပ္ေနတယ္။ ျပန္ ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ကုိ ပုိၿပီးေတာ့ သုံးမယ္ဆုိရင္ အရမ္းကုိေကာင္းမွာပါ။  ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကလည္း အမ်ားႀကီး ကူညီခ်င္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဆုိတာ လုပ္ခဲ့သမွ် ျပန္ ၾကည့္လုိ႔ရပါတယ္။  အခုေလာေလာဆယ္က တစ္ႏုိင္ငံလုံးရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူမႈကုိ ရန္ကုန္က အမ်ားဆုံးသုံးေနပါ တယ္။ ပုိၿပီးေတာ့ေတာင္ ျပန္ ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္သုံးသင့္ပါတယ္။ ေနအားကုိ သုံးမယ္ဆုိရင္ ျမန္ျမန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရႏုိင္တယ္။ တကယ္လုိ႔မ်ားဆုိလာကုိ ေဆာက္မယ္ဆုိရင္ ေျမေနရာေတြ လည္း ရွိေနတာ သိေနရပါတယ္။ အခ်ိန္တန္ရင္ ဘယ္ေလာက္ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားမ်ားရတယ္ဆုိတာ ျပန္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္မတ္လထဲမွာ လုပ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္က႑အေျဖရွာေရးပြဲမွာ စြမ္းအင္ထုတ္ယူတဲ့အခါ ကုန္က်စရိတ္သက္သာခ်င္ရင္ ေက်ာက္မီးေသြးစီမံကိန္းေတြ လုိတယ္။ တျခားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက ထုတ္မယ္ဆုိရင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမယ့္ အတြက္ မီတာခတုိးေကာက္ရ မယ္လုိ႔ ေဆြးေႏြးသြားတယ္။လက္ ရွိျမန္မာႏုိင္ငံမွာ က်င့္သုံးဖုိ႔ ေရးဆြဲ ထားတဲ့ စြမ္းအင္မူ၀ါဒမွာလည္း ျပန္ျပည့္ၿမဲ စြမ္းအင္ကလွ်ပ္စစ္ ထုတ္ယူမယ့္ အစီအစဥ္က ရာခုိင္ ႏႈန္းခပ္နည္း နည္းပဲရွိေတာ့ လက္ရွိစြမ္းအင္ မူ၀ါဒကုိေကာ ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲ။

လက္ရွိမွာဆုိရင္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ စဥ္းစားရမယ့္အခ်က္ေတြက နည္းပညာအရ ျဖစ္ႏုိင္၊ မျဖစ္ႏုိင္၊ စီးပြားေရးတြက္ ေျခကုိက္မႈရွိ၊မရွိ၊အရင္းျမစ္ရွိ၊မရွိ။ ၿပီးေတာ့ အလုပ္အကုိင္အခြင့္ အလမ္းေပါ့။ ဒါေတြကုိ တစ္ခ်က္ ခ်င္းစီၾကည့္ရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ယခင္အစုိးရေဟာင္းလက္ထက္က ေရးဆြဲထားတဲ့ စြမ္းအင္မူေတြအကုန္လုံးက ျပန္ ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ကုိ နည္းထားၿပီး  ႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာေတြ အရမ္း ႀကီး အားကုိးထားတယ္။ လက္ရွိ အစုိးရက ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ကုိ  စိတ္၀င္တစားရွိၿပီး ေဆြးေႏြးလာ တာေတြေတြ႕ရေတာ့ ၀မ္းသာမိ ပါတယ္။ မႏွစ္က ဒီဇင္ဘာမွာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန က ကြၽမ္းက်င္တဲ့သူေတြကုိ ျပန္ ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္က ထုတ္တဲ့ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားေတြကုိ မဟာဓာတ္ အားလုိင္းထဲ ဘယ္လုိထည့္ရမယ္ ဆုိတဲ့ အပုိင္းေတြ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ ၾကပါတယ္။

မတ္လေဆြးေႏြးပြဲမွာပဲ ႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာကပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကပဲ ျဖစ္ျဖစ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားထုတ္ယူကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ သင့္ေလ်ာ္တယ္လုိ႔ ေျပာသြားေတာ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကပဲ ဆက္တုိက္ထုတ္ေနမယ္ဆုိရင္ အစုိးရအေနနဲ႔ ဘယ္အခက္အခဲ ေတြႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္လဲ။

ပထမဆုံးႀကံဳေတြ႕ရမွာက စီးပြားေရးတြက္ေျခမကိုက္ဘူး ဆုိတာပဲ။ ဥပမာ ေက်ာက္မီးေသြးကပဲ ထုတ္လုပ္မယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူမယ့္ ေက်ာက္မီးေသြး ေတြ အလုံအေလာက္ရွိေနၿပီ လား၊ ေက်ာက္မီးေသြးအရည္အ ေသြးအျမင့္ ဘယ္က ယူရမလဲ။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ နည္းတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးဆုိရင္ ဩစေၾတးလ်က ယူရမယ္။ အဲဒီကေနယူရင္ ပတ္၀န္းက်င္အရေရာ၊ စီးပြားေရးအရေရာ ဘယ္လုိမွ တြက္ေျခမကုိက္ဘူး။ ေရ အားဆုိရင္ ေျပာရခက္ခဲမယ္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္က ေသခ်ာတြက္ ခ်က္မွရမယ္။ လုပ္ခ်င္သလုိ လုပ္ မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြက လက္ခံမယ္မထင္ဘူး။ ေက်ာက္မီးေသြးဆုိရင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မယ္။ စီးပြားေရး တြက္ေျခမကိုက္ဘူး။ ေရအားဆုိရင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူတဲ့ကာလ ျဖစ္မယ္။ ျပည္သူလက္မခံရင္ ျပည္သူ န႔ဲထိပ္တုိက္ေတြ႕မယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ျပန္ျပည့္ၿမဲ စြမ္းအင္ထုတ္သင့္တဲ့အေၾကာင္းရင္းေလးေျပာျပပါဦး။

နံပါတ္ (၁)က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား လိုအပ္လာလို႔ပါ။ နံပါတ္(၂) က ထုတ္လုပ္တဲ့ကာလသိပ္မၾကာလို႔ပါ။ ေစ်းသိပ္မႀကီးလုိ႔တတ္ႏိုင္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္က ထုတ္သင့္ပါတယ္။

ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ဖို႔ ဆိုရင္တည္ေဆာက္ေရးကာလ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ။ ႐ုပ္ကြင္းေလာင္စာဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲ။

ေရအားဆိုရင္ ခုနစ္ႏွစ္ကေန ရွစ္ႏွစ္ၾကာမယ္။ ဂက္စ္တို႔၊ ေက်ာက္မီးေသြးကေလးႏွစ္ကေန ေျခာက္ႏွစ္၊ ေနအားဆိုရင္ တစ္ႏွစ္အတြင္းထုတ္ႏိုင္တယ္။ ဥပမာ အိႏၵိယမွာလြန္ခဲ့တဲ့တစ္ႏွစ္က ေနအားကေန စြမ္းအင္ထုတ္တဲ့အ ႀကီးစားေနအားလွ်ပ္စစ္ကို ရွစ္လ အတြင္းေဆာက္သြားပါတယ္။ ဒီ ၂၀၁၇ ဆိုရင္သူတို႔လွ်ပ္စစ္စရၿပီ။ ေလအားဆိုရင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း လည္း ထုတ္ႏိုင္တယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။