ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ သမၼတ ဖရန္႔ေဝါလ္တာ စတိန္းမီယာ

ဖရန္႔ေ၀ါလ္တာ စတိန္းမီ ယာသည္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၏ သမၼတ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ မတ္လ ၁၉ ရက္က စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းမတုိင္မီက စတိန္းမီယာသည္ ၂၀၀၅ မွ ၂၀၀၉ အထိႏွင့္ ၂၀၁၃ မွ ၂၀၁၇ အထိ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး တာ၀န္ယူခဲ့ သည္။


ဒုတိယ အဓိပတိအျဖစ္ လည္း ၂၀၀၇မွ ၂၀၀၉ အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၆အတြင္း ဥေရာပလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OSCE) ဥကၠ႒အျဖစ္လည္း တာ၀န္ယူခဲ့သည္။

စတိန္းမီယာသည္ ဂ်ာမနီ ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီ (SPD)၀င္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဥပေဒ ျဖင့္ ေဒါက္တာဘဲြ႕ရရိိွထားသူျဖစ္ သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ေက်ာ္ႏွစ္မ်ား က ဆက္ဆုိနီေအာက္ပုိင္းျပည္ နယ္တြင္ ဂါရက္ရွ႐ုိးဒါး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္  တာ၀န္ယူစဥ္က ၎၏ လက္ ေထာက္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၆ တြင္ ရွ႐ုိးဒါး၏အရာရိွခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၉၈တြင္ မစၥတာရွ႐ိုးဒါး ဂ်ာမနီအဓိ ပတိျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ စတိန္းမီယာ သည္ ႏုိင္ငံေတာ္လက္ေထာက္အ တြင္း၀န္ေနရာရရိွခဲ့သည္။ ၁၉၉၉ မွ ၂၀၁၅ အထိ အဓိပတိ႐ံုး၏ အရာရိွခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တြင္ မစၥစ္အန္ဂ်လာမာကယ္၏ အာဏာရႏွင့္ အတုိက္အခံႏွစ္ ပါတီေပါင္း အစုိးရအဖြဲ႕၌ မစၥ တာ စတိန္းမီယာက ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးတာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ကစ၍ ဒုတိယအဓိပတိတာ၀န္ကုိ
လည္း ယူခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ တြင္ SPD ပါတီ၏ ယာယီဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ SPD ပါတီ၏ အဓိပတိ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း SPD ပါတီ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ထြက္ ကာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ဖက္ဒရယ္ေရြး ေကာက္ပဲြအၿပီးတြင္ မစၥတာ စတိန္းမီယာသည္ မစၥစ္ မာကယ္ ၏ အာဏာရႏွင့္ အတိုက္အခံႏွစ္ ရပ္ေပါင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (Grand Coalition) တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ ႀကီးအျဖစ္ ထပ္မံတာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ႏုိ၀င္ဘာ တြင္ Grand Coalition ၏ သမၼတ အျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခံ ရသည္။

၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ တြင္ ဖက္ဒရယ္ညီလာခံက မစၥတာစတိန္းမီယာအား ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၏ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ခဲ့သည္။

႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္ကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံ မ်ားအေပၚ သက္ညႇာေသာ မူ၀ါဒ မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ တြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရ ေသာ စတိန္းမီယာသည္ အိမ္ ေထာင္သည္ျဖစ္ကာ မက်န္းမာ ေသာ ဇနီးသည္အတြက္ ေက်ာက္ ကပ္တစ္လံုး လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး သမီး တစ္ဦးထြန္းကားခဲ့သည္။

—Ref:Wikipedia