စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တုိးျမႇင့္လာရန္ အစုိးရကအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္အခ်ဳိ႕ စီစဥ္

စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈမ်ား တုိးျမႇင့္၀င္ေရာက္လာရန္ အစိုးရက ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

အစိုးရက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္မည့္က႑တြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္ၿပီး ယင္းက႑၌ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက ၀င္ေငြြခြန္အပါအ၀င္ အျခားအခြန္မ်ားပါ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

 ‘‘အရင္ကဆုိ လယ္ယာက႑မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအ၀င္အနည္းဆုံးပဲ။ ဒါကိုအစုိးရက ျမႇင့္တင္ႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္’’ ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ တုိက္႐ုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံေရးလူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ ၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တုိးျမႇင့္ေရးက႑၌ ထည့္သြင္း ရျခင္းဟု ၎က ေျပာသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ႏုိင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ၁၉၈၈ မွ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ကန္ေဒၚလာ ၂၄၉ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

အစိုးရ၏ ဦးစားေပးရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈခြင့္ျပဳမည့္ က႑မ်ားသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံက႑ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိး ေရးက႑တို႔ျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ကို ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိးျမႇင့္၀င္ေရာက္ရန္ အစိုးရကစီစဥ္ေနျခင္းကုိ ႀကိဳဆုိ ၿပီး ၀င္ေရာက္လာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖဲြ႕မ်ားက လ်င္ျမန္စြာခြင့္ျပဳေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္း က ေျပာသည္။

 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား စစ္ေဆးရာတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ၿပီး ႀကိဳးနီစနစ္မ်ားေနပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အခက္အခဲ ျဖစ္ေစသည္ဟု ေဒါက္တာစုိးထြန္းက ေျပာသည္။