ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကုန္ေသတၱာတစ္သန္းေက်ာ္အထိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကုန္ေသတၱာငါးသိန္းေက်ာ္သာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ေနရာမွ ကုန္ေသတၱာတစ္သန္းအထိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဆိပ္ကမ္းမ်ား၏ အရည္အ ေသြးျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္ ကုန္ေသတၱာ၀န္ေဆာင္မႈအပုိင္းတြင္ လ်င္ျမန္လာပါက ကုန္ေသတၱာတစ္သန္းအထိ ၀န္ေဆာင္မႈေပး ရန္လ်ာထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး ျမင့္ေသာင္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္စုစုေပါင္းဆိပ္ကမ္းရွစ္ခုမွ ကုန္ေသတၱာမ်ားကုိအခ်ိန္ တုိအတြင္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းအသစ္ မ်ားတုိးခ်ဲ႕ရန္အထိ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ကရည္ရြယ္ထားသည္။

ဆိပ္ကမ္းတြင္ ကုန္ေသတၱာမ်ား ကုိင္တြယ္ေနမႈၾကာျမင့္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ပ၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ပိတ္ဆုိ႔ျခင္း၊ ကုန္ေသတၱာယာဥ္မ်ား အခ်ိန္အကန္႕အသတ္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္မမီသည့္ျဖစ္ရပ္ မ်ားအေပၚ ေျဖရွင္းေပးရန္ရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာသည္။ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကုန္ေသတၱာတင္ ယာဥ္အေရအတြက္ကုိလည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ျမင့္တက္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ ကုန္ေသတၱာယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စုေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္ေသတၱာတင္ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္အသင္းက အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

ယင္းကုမၸဏီေပၚေပါက္လာပါက အသင္းလက္ေအာက္ရွိေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဂိတ္ ၇၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ကုန္ေသတၱာတင္ယာဥ္ ၂,၅၀၀ ေက်ာ္ကုိ  ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အသင္းက ရည္ရြယ္ထားသည္။