ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္ ၿမိဳင္ႀကီးပင္ႏွစ္ပင္ကို ဝန္ပိုက္ႀကိဳးဝုိင္းတြင္ ထပ္မံေတြ႕ရွိ

ကမၻာေပၚတြင္ အပင္ ႏွစ္ရာေက်ာ္သာရွိသည့္ မ်ဳိးသုဥ္း အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ရွားပါးဒီေရေတာမ်ဳိးစိတ္ဝင္ ၿမိဳင္ ႀကီးပင္ႏွစ္ပင္ကို ဝန္ပိုက္ႀကိဳးဝုိင္း ၌ ထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

‘‘အခုထပ္ေတြ႕တဲ့ အပင္ႏွစ္ ပင္က တျခားအပင္ေတြထက္စာ ရင္ ႀကီးပါတယ္။ တစ္ပင္က လံုး ပတ္ ခုနစ္ေပရွိတယ္။ ေနာက္ တစ္ပင္က ငါးေပရွိတယ္’’ဟု ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးမွဴး ဦးဝင္းစည္သူေမာင္က ေျပာၾကား သည္။


၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ဝန္ ပိုက္ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း ကမၻာ့ရွား ပါးမ်ဳိးစိတ္ဝင္ ၿမိဳင္ႀကီးပင္သံုးပင္ ကို ေတြ႕ရွိၿပီး မတ္လတြင္ အပင္ ႏွစ္ပင္ ထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါ ၿမိဳင္ႀကီးပင္မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ပိုက္ႀကိဳးဝိုင္း အတြင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၆ တြင္ တစ္ပင္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ (IUCN) အဖြဲ႕က ၿမိဳင္ႀကီးပင္ ကို ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္အျဖစ္ သတ္ မွတ္ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၆ ကစ၍ ႏွစ္စဥ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ရာ ၁၁ ႏွစ္အတြင္း အပင္ေပါင္း ၁၆ ပင္ မွတ္တမ္္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးေတြ႕ရွိထားသည့္ အပင္ႏွစ္ပင္အနက္ တစ္ပင္သည္ လံုးပတ္ခုနစ္ေပခန္႔ရွိ၍ အျခား အပင္မ်ားထက္ သက္တမ္းရင့္ ကာ အႀကီးဆံုးအပင္အျဖစ္ သတ္ မွတ္ထားေၾကာင္း ဦးဝင္းစည္သူ ေမာင္ကေျပာသည္။

ၿမိဳင္ႀကီးပင္သည္ ကမၻာေပၚ တြင္ အပင္ႏွစ္ရာေက်ာ္သာ က်န္ရွိေတာ့၍ IUCN အဖြဲ႕က မ်ဳိးသုဥ္းအႏၲရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ (Critically Endangered) အပင္မ်ဳိးစိတ္အျဖစ္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ဒီေရေတာမ်ဳိးစိတ္ဝင္ ၿမိဳင္ ႀကီးပင္၏ သိပၸံမ်ဳိးစိတ္အမည္ သည္ Bruguiera Hainesii ျဖစ္ သည္။

Top News