အစုိးရသစ္၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး တစ္ႏွစ္တာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္းတြင္ ျပည္ပတင္ပို႔ရန္ စီစဥ္ေနေသာ တရားမ၀င္သစ္မ်ားပါသည့္ ကြန္တိန္နာကို စစ္ေဆးရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ (Forest Department)

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အစုိးရသည္ ၎တုိ႔အာဏာရခ်ိိန္တြင္ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုကိုတစ္ခုေပါင္းစည္းခဲ့သည္။

ဌာနႏွစ္ခုေပါင္းစည္း၍ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကို ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီး ဌာန၊ သစ္ေတာတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡအျဖစ္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သူ ဦးအုန္း၀င္းအား ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ဦးေဆာင္မည့္သူအား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ပယ္မွ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူကုိ တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အာဏာရခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈသည္ အဆုိးဆုံးႏုိင္ငံမ်ား၌ ကမၻာတြင္ နံပါတ္ (၄) မွ (၃) သို႔ ခုန္တက္ခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသက္တမ္းတြင္ ျပည္ပသို႔သစ္အလုံးလုိက္ တင္ပို႔မႈရပ္တန္႔ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ရလဒ္သည္ ယခင္အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈသည္ က်န္အႏွစ္ ၂၀ ထက္ပင္ မ်ားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ တြင္ ကမၻာ့သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈအမ်ားဆုံး ၁၀ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ အဆင့္ (၄) ေနရာရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၅ ၌ အဆင့္ (၃) ေနရာသို႔ ခုန္တက္ခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏွစ္စဥ္သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈသည္ ဟက္တာငါးသိန္း ေလးေသာင္းေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္။

 အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း အထင္ရွားဆုံးႏွင့္ လူသိမ်ားဆုံးသည္ သစ္ေတာထုတ္လုပ္မႈတစ္ႏွစ္ခန္႔ ရပ္ဆုိင္းျခင္းႏွင့္ ပဲခူး႐ုိးမသစ္ထုတ္လုပ္မႈ ၁၀ ႏွစ္ ခန္႔ ရပ္ဆုိင္းျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ပေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ရရွိ ခဲ့သျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈကုိ စစ္ေဆးႏုိင္သည့္ သုေတသနဓာတ္ခဲြခန္းတစ္ခု သစ္ေတာတကၠ သိုလ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အ ျပင္ မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္လုနီး ေသာ ရွားပါးသစ္ခြမ်ဳိးစိတ္ ၃၀၀ ခန္႔ကုိ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ သုေတသနဘဏ္၌ ထားခဲ့သည္။

သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္နားစဥ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအလုိက္ စိစစ္ျခင္း၊ တရားမ၀င္သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို စိစစ္ျခင္းႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ၾကပ္မတ္ျခင္းတုိ႔ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အစုိးရသက္တမ္းရက္ ၁၀၀ တြင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက 7Day News သို႔ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက ေရာင္းခ်သည့္ သစ္ေလလံစနစ္တြင္ ျပည္တြင္းေရာင္းအတြက္ ေရာင္းခ်သည့္သစ္မ်ား ျပည္ပတင္ပို႔ခြင့္ေပးမႈကုိ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ သစ္ေတာခုိးထုတ္မႈမ်ားကုိ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ခိုးထုတ္သစ္မ်ားကို အေလးထား ဖမ္းဆီးလာသျဖင့္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ျပည့္မီရန္ ႏွစ္လခန္႔အလိုတြင္ တန္ခ်ိန္ ေလးေသာင္းရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ဖမ္းမိခဲ့သည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တန္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ပိုမိုဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားျခင္း မရွိေပ။ ျမန္မာခိုးသစ္မ်ားသည္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ပင္ ေရာက္ရွိခဲ့သျဖင့္ ဆီြဒင္အစိုးရႏွင့္ ဒိန္းမတ္အစုိးရတို႔က အေရးယူခဲ့သည္။ အဆိုပါ အေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သစ္တင္ပို႔မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။

 ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ျမန္မာစက္မႈဆိပ္ကမ္းတြင္ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔မည့္ တရားမ၀င္သစ္မ်ားထည့္သြင္းထားသည့္ ကြန္တိန္နာ ၁၃ လုံး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့မႈသည္ လူအမ်ားကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္။

သတင္းကြင္းဆက္ျဖင့္ လုိက္လံဖမ္းဆီးရာ ၂၁ ရက္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တည္းတြင္ တရားမ၀င္ သစ္တန္ခ်ိန္ ၁,၅၃၀ ႏွင့္ တရားခံ ၃၂ ဦး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၂ ဦးမွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။

 ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္အတြင္း ပမာဏအမ်ားဆုံး ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ပမာဏျဖစ္သည္။

ျမန္မာစက္မႈဆိပ္ကမ္းကစ၍ ဆက္စပ္ဖမ္းမိေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ သစ္အေျခခံထုတ္လုပ္မႈမ်ားရွိသည့္ မဂၤလာဒုံ၊ လႈိင္သာယာ၊  ေရႊျပည္သာ၊ အေရွ႕ဒဂုံစက္မႈဇုန္၊ ေတာင္ဒဂုံႏွင့္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ ဖမ္းဆီးရမိသည္။  

  အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ျဖတ္ေက်ာ္ သစ္သယ္ယူရာတြင္ ေငြက်ပ္ရွစ္ေသာင္း လာဘ္စားခဲ့သည့္ သစ္ေတာ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသာ တစ္ႏွစ္အတြင္း အေရးယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လူသိမ်ားခဲ့သည့္ ျပည္ပတင္ပို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ တရားမ၀င္သစ္ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တာ၀န္ေပါ့ေလ်ာ့ခဲ့သည္ဟု ယူဆထားသူ သစ္ေတာ၀န္ထမ္း ႏွစ္ဆယ္ဦးကုိ စစ္ေဆးေနသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ မၿပီးမျပတ္ေသးသည့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္မႈ၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ ႀကီးမားသည့္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားက ေစာင့္ႀကိဳေနသည္။

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမစ္ဆုံအေရး အဆုံးအျဖတ္ေပးမည့္ ဧရာ၀တီ-ျမစ္ဆုံျမစ္ညာျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ေလ့လာစိစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ဆက္လုပ္သင့္၊ မလုပ္သင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုအခ်ိန္ထိ အစုိးရထံမွ တိက်ျပတ္သားသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။

ထုိ႔အျပင္ ၎တို႔သက္တမ္းတစ္ႏွစ္တာအတြင္း ျမစ္ႀကီးမ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို မည္သုိ႔မွ် တုံ႔ျပန္ျခင္းမရွိေပ။

ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတြင္း ၿပိဳက်မႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့သူမ်ားအတြက္ မည္သည့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္ လည္းဒီခ်ဳပ္အစိုးရသက္တမ္းတစ္ႏွစ္အတြင္း ေက်ာက္စိမ္းတြင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ အသစ္ခ်ေပးျခင္း တား ျမစ္ခဲ့သည္။ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုိက္နာရမည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးမူ၀ါဒမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း လုိက္လံစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ အေရးယူမႈမ်ားသည္ မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနသည္။

ထို႔အျပင္ တြင္းထြက္သယံဇာတႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖဲြ႕သစ္ကို အစိုးရသစ္တစ္ႏွစ္သက္တမ္းျပည့္ရန္ တစ္လခန္႔အလိုတြင္ ဖဲြ႕စည္းႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ အၿမဲတမ္းအဖဲြ႕၀င္ျဖစ္မည့္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းမႈကုိ တစ္ႏွစ္ခန္႔ေနာက္ဆုတ္ခဲ့ရသည္။

‘‘မတ္လကုန္ေလာက္ အစီရင္ခံစာတင္ရမယ့္ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၈ ကို တစ္ႏွစ္ေရႊ႕လုိက္တယ္။ အစီရင္ခံစာသစ္မွာေတာ့ သစ္ေတာနဲ႔ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑ေတြက ၀င္တဲ့ေငြေၾကးေတြ ပါလိမ့္မယ္’’ ဟု EITI သုံးပြင့္ဆုိင္ၫြန္႔ ေပါင္းအဖဲြ႕တြင္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ပါ၀င္သူ မမိုးမိုးထြန္းက ေျပာသည္။

လာမည့္ ေလးႏွစ္အတြင္း သစ္ေတာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ေလွ်ာ့ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ထုတ္လုပ္ခြင့္ေပးခဲ့သည့္ ကန္ထ႐ိုက္စနစ္သစ္ထုတ္ျခင္းကုိ ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ သစ္ထုတ္ရာသီတြင္ ပဲခူး႐ုိးမကလဲြ၍ က်န္သည့္ေတာရွိသည့္ ေဒသမ်ားမွ ကြၽန္းသစ္တန္ခ်ိန္တစ္ေသာင္းခဲြႏွင့္ သစ္မာသုံးသိန္းခဲြခန္႔ ထုတ္လုပ္ရန္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနက ရည္ရြယ္ထားသည္။

အဆုိပါ ပမာဏသည္ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း သစ္ထုတ္လုပ္မႈ အနည္းဆုံးပမာဏျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သစ္ထုတ္လုပ္မႈသည္ဆယ္သိန္းေက်ာ္ရွိရာမွ ထက္၀က္ေက်ာ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။

သစ္ထုတ္လုပ္မႈ တစ္ႏွစ္မနားမီ ၂၀၁၅-၁၆ တြင္ အစိုးရကသစ္မာႏွင့္ ကြၽန္းစုစုေပါင္း ေျခာက္သိန္းခဲြခန္႔ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္လုပ္မည့္သစ္ပမာဏသည္ ၂၀၁၅-၁၆ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တန္ခ်ိန္သုံးသိန္းခဲြခန္႔ ေလွ်ာ့ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈ ျမန္ဆန္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး သစ္ေတာမ်ား အနားေပးရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ထိပ္ပိုင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ မတ္လကုန္တြင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈတစ္ႏွစ္ခန္႔ ရပ္ဆုိင္းျခင္းသည္ အဆုံးသတ္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျပန္လည္ခြင့္ျပဳ ေပးမည္ျဖစ္၍ လာမည့္ေလးႏွစ္အတြင္း အစိုးရက သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ မည္မွ်ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရေပမည္။   ။