ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ တစ္အိမ္တက္၊ ဆင္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္းကို ဒုတိယအမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေၾကာင္း စစ္တမ္းတစ္ခု ေဖာ္ျပ

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ အတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာ လအတြင္း တစ္အိမ္တက္ဆင္း မဲ ဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္း နည္း အသံုးျပဳ မႈသည္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးပါ၀င္ ေၾကာင္း ယံုၾကည္ရေသာ ေရြး ေကာက္ပဲြမ်ား ေပၚေပါက္ေရး ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈအ ဖဲြ႕ (PACE) ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

PACE အဖဲြ႕က မဲဆြယ္စည္း ႐ံုးေရးကာလအတြင္း ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား၏ စည္း႐ံုးလႈပ္ ရွားခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခြင့္အ ေရး တန္းတူညီမွ်စြာ ရရွိမႈႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ တို႔ကို ကာလရွည္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူ ၂၂ ဦးျဖင့္ ေစာင့္ ၾကည့္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားက တစ္အိမ္တက္ဆင္း စည္း ႐ံုးျခင္းကို ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳခဲ့ ေၾကာင္း PACE အဖဲြ႕မွ အမႈ ေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္ စြာျမင့္က ေျပာသည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က NLD, USDP နဲ႔ ေဒသခံ ပါတီႀကီးေတြ ကုိ အရင္ဆံုး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ တယ္။ ၿပီးမွ တျခားပါတီေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ပါတယ္။ အမ်ားဆံုး က စာရြက္စာတန္းေတြ ေ၀ငွတာ က ရာခုိင္ႏႈန္း အေတာ္မ်ားပါ တယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာက မၿပီး ေသးပါဘူး။ က်န္တဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ မႈေတြကို အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ မွာ ထည့္သြင္းသြားမယ္’’ဟု ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရာတြင္ စာရြက္ စာတန္းမ်ား ေ၀ငွျခင္းကို အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳခဲ့ၿပီး လူထုေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ ပိုစတာမ်ား ခ်ိတ္ဆဲြျခင္းတို႔လည္း အသုံးျပဳခဲ့သည္။ တစ္အိမ္တက္၊ ဆင္းစည္း႐ံုးျခင္း ကို ဒုတိယအမ်ားဆုံး အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း အဖဲြ႕၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းအနည္းစုသည္ မီဒီယာ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးျခင္းကို အသံုးျပဳသူ ၃ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ လူမႈကြန္ရက္ကုိ အသံုးျပဳသူ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ မည္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမွ ျပဳလုပ္ရန္ မရွိဟု ေျဖဆုိခဲ့ေၾကာင္း ဦးစိုင္းရဲ ေက်ာ္စြာျမင့္က ဆုိသည္။ အသံ ခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ စီတန္းလွည့္လည္မဲ ဆြယ္စည္း႐ံုးသည့္ နည္းလမ္းအ သံုးျပဳမႈတြင္ NLD ပါတီက အ မ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး မည္သည့္လႈပ္ရွား မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္မရွိဟု ေျဖဆုိရာ တြင္ ပါတီငယ္/တစ္သီးပုဂၢလက ၃၉ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အျခား ပါတီႀကီးက ၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၂ ၿမိဳ႕နယ္မွ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ကာ ရက္သတၱငါးပတ္ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္မွ မတ္္လ ၅ ရက္အထိ) PACE က ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ကနဦး အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္သည္။

ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ၌ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီ ၂၄ ပါတီမွ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအပါ အ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္း ၉၅ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ကာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး ေရးကာလကို ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္က စတင္ကာ ရက္ေပါင္း ၆၀ ခြင့္ျပဳထားသည္။

More in Politics Section