ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၇ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ဂြၽန္ခ်စ္ၿငိမ္း)

၂၀၁၇ ရွမ္းျပည္နယ္ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပ ေဒၾကမ္းကို မတ္လ ၂၀ ရက္က က်င္းပသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ တင္သြင္း ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသႏၲရစီမံ ကိန္းဥပေဒၾကမ္းကိုပါ တင္သြင္း ခဲ့သည္။ အဆုိပါဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခုကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းေန႔အစည္းအေဝးတြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ခုနစ္ခုကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ခုနစ္ဦးက ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာ ယာေရးဥပေဒ ျပန္လည္သံုးသပ္ ျခင္းႏွင့္ နည္းဥပေဒေရးဆြဲႏိုင္ေရး တိုက္တြန္းသည့္ အဆိုတစ္ခုကို လည္း တင္သြင္းခဲ့သည္။

 ထို႔ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီကိုးခု ကို သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ တိုးျမႇင့္ခဲ့ သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို မတ္လ ၂၀ ရက္ကစ၍ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ခန္းမ တြင္ စတင္က်င္းပေနသည္။

 အစည္းအေဝး ပထမေန႔ တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃၅ ဦးရွိသည့္အ နက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၃ ဦးတက္ေရာက္ၿပီး ခြင့္တိုင္ ၾကားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂ ဦးရွိခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပၪၥမပံုမွန္အစည္းအ ေဝးဒုတိယေန႔ကို မတ္လ ၂၁ ရက္၌ ဆက္လက္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။