ျမန္မာသစ္မ်ား တရား၀င္ျဖစ္မႈကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ဟု ၀န္ႀကီးဌာနဆို

ဆီြဒင္ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ မ်ားက ၎တို႔ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာ ကၽြန္းသစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္တုိက္အေရးယူမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့သစ္တရား ၀င္ျဖစ္မႈကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ ဟု မတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ ျမန္မာ အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။

ျမန္မာသစ္မ်ား ၀ယ္ယူေန သည့္ ဆီြဒင္ႏွင့္ ဒိိန္းမတ္ႏုိင္ငံမ်ား ၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံသားမ်ားနား လည္မႈ ႐ႈပ္ေထြးေစသည့္ သစ္လႊဲ ေျပာင္းပိုင္ဆိုင္မႈ ကြင္းဆက္မ်ား ကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ ခ့ဲသည္။

‘‘ဥေရာပေကာ္မရွင္က EU အေနနဲ႔ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္ေတြကို ပိတ္ပင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မရွိခဲ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီကေတာ့ ပိတ္ပင္မႈေတြလုပ္လာႏုိင္ပါ တယ္’’ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ညီညီေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားက ေတာင္း ဆိုထားသည့္ သစ္ထြက္ရွိရာ မူ ရင္းေဒသမွ သစ္တင္ပို႔သည့္ ကုန္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လိုအပ္ သည့္ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္ အထားမ်ားအတြက္ သစ္ေနာက္ ေၾကာင္းရာဇ၀င္ ဆန္းစစ္ျခင္း စနစ္တစ္ရပ္ကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မည္ဟု အစိုးရက ကတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရား၀င္သစ္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံသည့္စနစ္ဖံြ႕ၿဖိဳးလာေရး ကမၻာ့အသိအမွတ္ျပဳ ကမၻာ့စား နပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖဲြ႕ FAO၊ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္း မ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္တုိ႔ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ သည္။

‘‘အစိုးရက ထုတ္တဲ့ သစ္ အားလံုးကို တရား၀င္ျဖစ္တယ္လို႔ ႏုိင္ငံတကာက လက္မခံၾကဘူး။ တတိယအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုက ေထာက္ခံရမယ္။ အဲဒီအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သစ္ တရား၀င္သစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံတဲ့စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ဖို႔ FAO နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာညီညီ ေက်ာ္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တင္ပို႔ေနသည့္ ကုန္သည္မ်ား သည္ သစ္လႊဲေျပာင္းပိုင္ဆိုင္မႈ ကြင္းဆက္ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္း မ်ားကုိ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ ျပရာတြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ႀကံဳ ေတြ႕ေနရသည္ဟု သိရွိရသည္။

ဥေရာပသို႔ တင္ပို႔သည့္ ျမန္မာသစ္မ်ားတြင္ တရားမ၀င္ သစ္မ်ား ေရာေႏွာပါ၀င္ေနျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈရွိျခင္း စ သည့္ ေထာက္ျပခ်က္မ်ားျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္စံုစမ္းစစ္ ေဆးေရးအဖဲြ႕ EIA က ျမန္မာသစ္ မ်ား မ၀ယ္ယူရန္ႏွင့္ တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္ပင္ရန္ ဥေရာပသမဂၢေကာ္မ ရွင္ အစည္းအေ၀းသို႔ ၂၀၁၆ စက္ တင္ဘာ၌ တင္ျပခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢေကာ္မရွင္ EU က ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္မ်ား ၀ယ္ ယူမႈပိတ္ပင္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းမရွိ ေသာ္လည္း EIA အဖဲြ႕ ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ဥေရာပႏုိင္ငံ အ ေျခစိုက္ သစ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ားက အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဆီြဒင္ႏုိင္ငံက ျမန္မာသစ္ မ်ား ေရာင္း၀ယ္ေနသည့္ သစ္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ဒဏ္ေၾကးေငြ ျဖင့္ ၂၀၁၆ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ပထမ ဆံုး အေရးယူခဲ့ၿပီး ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ က မတ္လ ၁၅ ရက္၌ ျမန္မာကၽြန္းသစ္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား မႈကုိ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့သည္။