ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အီးယူေထာက္ခံ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကူညီရန္အသင့္ရွိ

မတ္လ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနေသာ ကိုဖီအာနန္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

 ဥေရာပသမဂၢသည္ရခိုင္ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္ မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အ ျပည့္အ၀ေထာက္ခံၿပီး အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္ ျမန္မာအစိုးရအား ကူညီ ေထာက္ပံ့ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢက မတ္လ  ၁၈ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။

ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံက ေထာက္ခံ ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ဆက္တိုက္ဆိုသလို ဥေရာပသမဂၢကလည္း ေထာက္ခံခဲ့သည္။

‘‘ျမန္မာအစိုးရက ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သင့္တဲ့အခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ အစီ ရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ဥေရာပသမဂၢက အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံပါတယ္။ ဒီအႀကံျပဳ ခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အ စိုးရကို ကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးဖို႔ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အသင့္ရွိပါတယ္’’ဟု အီးယူ ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖြဲ႕စည္းေပးၿပီး ေဒါက္တာကို ဖီအာနန္ဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္ ျပည္နယ္္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္ မရွင္၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ တင္ျပမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေန ထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူသန္းေပါင္း မ်ားစြာအတြက္ အေရးႀကီးသလို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာအသိုက္အ၀န္းအတြက္ပါ အေရးႀကီးသည္ဟု အီးယူကေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ျမန္မာအစိုးရက အစီရင္ခံ စာပါအႀကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔သေဘာ ထားအျမင္တူညီၿပီး အခ်ိန္မဆိုင္း ဘဲ ထိထိရာက္ေရာက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္သြားမယ္လို႔ ကတိ ေပးတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ဟာဆိုရင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္နဲ႔ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့အေျခ အေနကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ လက္ ေတြ႕က်အလုပ္ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္ခံ မယ့္ ေျဖရွင္းနည္းရွာမယ္ဆိုတဲ့ အစိုးရရဲ႕ ကတိေပးလုပ္ေဆာင္မႈ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ႀကိဳဆိုေျခလွမ္း တစ္လွမ္းပါ’’ဟု အီးယူက ဆို သည္။

ဥေရာပသမဂၢက အေစာ ပိုင္းကတည္းက ထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုေနသည့္ အခ်က္မ်ား ကို အာနန္ေကာ္မရွင္အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားက အတည္ျပဳေပးၿပီး ပိုမိုခိုင္မာသြားေစသည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတို႔ ပေပ်ာက္ေရး၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအသိုက္အ၀န္းအားလံုး ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ တန္းတူ ရရွိခြင့္ေပးေရး၊ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္မႈကို ႐ုပ္သိမ္းေရးစသည္တို႔ကို ဥေရာပသမဂၢက ေတာင္းဆိုထားသည္။

ယခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ လူ႔ အခြင့္အေရးေကာင္စီီ၏ ျမန္မာ ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကို ဥေရာပသမဂၢက ဦးေဆာင္ေရးဆြဲ ထားၿပီး လက္ရွိ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္က်င္းပေနေသာ ကုလလူ႔အခြင့္အ ေရးေကာင္စီညီလာခံသို႔ တင္ျပ ထားသည္။ ထိုမူၾကမ္း၌ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီ(မူရင္းအသံုးအ ႏႈန္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ) မ်ားအေပၚ တပ္ မေတာ္က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ အဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလ်င္အ ျမန္ေစလႊတ္ရန္ ေတာင္းဆိုထား သည္။

မတ္လ ၂၃ ရက္ (သို႔မ ဟုတ္) ကုလလူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံ အၿပီးသတ္ေန႔ မတ္လ ၂၄ ရက္ တြင္ အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ် ရန္ရွိေနသည္။အကယ္၍ မူၾကမ္း ကို အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္မည္ဆိုပါ က ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကုလ သမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ေစလႊတ္မည္ျဖစ္သည္။

More in Politics Section

Top News