ဒီေရေတာမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုအား ကန္ေဒၚလာ ၄,၅၀၀ စီ ေထာက္ပံမည္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေစရန္ စစ္ေတြ၊ ေပါက္ေတာ၊ ေျမပုံႏွင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ဒီေရေတာမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဒီေရေတာမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ NGOႏွင့္ CBOမ်ားမွ အဖြဲ႕ ၁၂ ဖြဲ႕ကို ေရြး ခ်ယ္၍ အေသးစားေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ျပင္သစ္အေျခစုိက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း(ACTED)မွ Senior Logistic Officer ဦးစုိးမင္းကေျပာသည္။

ဒီေရေတာမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆုိင္ရာ အေသးစားစီမံကိန္းအတြက္ တစ္ဖြဲ႕လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄,၅၀၀ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါၿမိဳ႕နယ္ေလးခုတြင္ ဒီေရေတာစုိက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုသတ္မွတ္ထားတယ္ဆိုေပမယ့္ ရခုိင္ျပည္နယ္က တျခားၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာလည္း အဆုိျပဳလုိ႔ရပါတယ္။ စီမံကိန္းမလုပ္ခင္ေလ့လာမႈအရ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ဒီၿမိဳ႕နယ္ေလးခုက ဒီေရေတာပ်က္စီးမႈမ်ားတဲ့ ေနရာေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မွာပါ’’ဟု ဦးစုိးမင္းကေျပာသည္။

ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ပ်က္စီးေနေသာ ဒီေရေတာမ်ားကို သဘာ၀ဒီေရစြမ္းအားျဖင့္ ဒီေရေတာမ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္ျခင္း(Community Based Ecological Mangrove Restoration - CBEMR) နည္းစနစ္ကို အေျခခံ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဒီေရေတာေပါက္ေရာက္ေသာ ေဒသမ်ားမွာ ဧရာ၀တီ၊ ရန္ကုန္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရခုိင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ယင္းအနက္ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ဒီေရေတာေပါက္ေရာက္မႈ ဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္ကာ ဧက ေလးသိန္းေက်ာ္ရွိသည္။