ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ ၁၆၂ ဦးအား သတ္မွတ္ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးထားဟုဆို

 ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္အ တြင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံ သားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူစုစု ေပါင္း ၁၆၂ ဦးအား ၂၀၁၆ အတြင္း သတ္မွတ္ကတ္ျပားမ်ားထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံ သားစိစစ္ခံရမည့္သူ၏သက္ေသ ခံကတ္ျပား (National Verifica-tion Card)စိစစ္ထုတ္ေပးေရးဦး ေဆာင္အဖြဲ႕၏ပထမအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ေဖ ေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ယင္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (Na-tional Verification Process) ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၂၀၁၆ အတြင္းရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ ဗဟိုအဖြဲ႕၏ အဆံုးအျဖတ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ၆၁ ဦး၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူအျဖစ္ သားသမီးမ်ား အပါအဝင္ ၁၀၁ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၆၂ ဦးအား ဥပေဒႏွင့္ အညီ သတ္မွတ္ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ National ID(NID)လုပ္ငန္းကို ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္သည့္ လုပ္ငန္းအျဖစ္ စစ္ေတြ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာတို႔၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္အထိ စုစုေပါင္း ၁၃,၈၁၆ ဦးအား ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အဓိကလုပ္ ငန္းမ်ားအနက္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ NV ကတ္ထုတ္ ေပးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိ စစ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အလြန္အား နည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြက ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယာယီ သက္ေသခံလက္မွတ္ျပန္လည္ အပ္ႏွံသူ ၃၉၇,၄၉၇ ဦးရွိသည့္အ နက္ NV Card ျပန္လည္ကိုင္ ေဆာင္သူဦးေရသည္ ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္အထိ ၆,၃၅၇ ဦးသာရွိ ေၾကာင္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထား သည္။

NV ကတ္ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ ငန္းမ်ားကို ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ပါဝင္သည့္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ကို ေဖ ေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယာယီ သက္ေသခံလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ ထားသူအမ်ားစုသည္ ဘဂၤါလီမ်ားျဖစ္ၿပီး NV ကတ္ျပန္လည္ေလွ်ာက္ ထားရမည့္သူမ်ားမွာလည္း ဘဂၤါ လီမ်ားျဖစ္သည္။