စာခ်ဳပ္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္ သစ္ေတာစိုက္ခင္းဧကေျခာက္သိန္းခန္႔ကို ျပန္လည္သိမ္းယူ

 သစ္ေတာနယ္ေျမအ တြင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ပုဂၢလိကစိုက္ခင္း ဧက ၁၀ သိန္း ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈႏွင့္ ဧက ငါးသိန္းေက်ာ္ကို ျပန္လည္သိမ္းယူခဲ့ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိ သည္။

‘‘သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ေပး ထားတဲ့ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္အ တုိင္း မစိုက္ႏုိင္လုိ႔ ျပန္လည္သိမ္းယူလိုက္တာပါ။ ျပန္သိမ္းယူထား တဲ့ စိုက္ခင္းေျမေတြကို တင္ဒါ စနစ္နဲ႔ ျပန္လည္လုပ္ခြင့္ တျခား သူကို ေပးသြားမွာပါ’’ဟု ပုဂၢလိက သစ္ေတာစိုက္ခင္းဌာန တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျဖၾကားသည္။

ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကို ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ေျမဧက ၁ ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ္လည္း တကယ္တမ္း လက္ေတြ႕စိုက္ပ်ိဳး ထားႏုိင္မႈသည္ ဧကေျခာက္သိန္းငါးေသာင္းေက်ာ္သာရွိျခင္းျဖစ္သည္ဟု သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ေရာ္ဘာ၊ ဆီအုန္း၊ စက္မႈ ကုန္ၾကမ္းသီးႏွံ၊ ကြၽန္းႏွင့္ သစ္မာ မ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားကို ၂၀၀၆ ကစတင္၍ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာအထိ ဧက ၁ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္။

၁၀ ႏွစ္အတြင္း သစ္ေတာ နယ္ေျမအတြင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ ေသာ စိုက္ခင္းငါးမ်ိဳး အနက္ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ဧကေလးသိန္းခြဲေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္က ၁၀ ႏွစ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ခဲ့သည့္ ဆီအုန္းစိုက္ခင္းသည္ ဧကတစ္သိန္းေက်ာ္သာရွိေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေရာ္ဘာ၊ ကြၽန္းႏွင့္ စက္မႈ ကုန္ၾကမ္းသီးႏွံမ်ားအတြက္ ဝန္ ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ေျမသည္ ဧကႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းမွ ႏွစ္ သိန္းသံုးေသာင္းၾကားသာ ရွိခဲ့ သည္။

သစ္ေသာစိုက္ခင္းမ်ားအ တြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ ၂ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္တြင္ရွိေသာေၾကာင့္ စိုက္ ပ်ိဳးမႈမရွိေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းအတုိင္း ေစာင့္ဆုိင္းရ ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေစာင့္ၾကည့္ကာလမ်ားအ တြင္း စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ျခင္း မရွိေသာ ေျမမ်ားကို ၂၀၁၄ ကစ၍ ႏုိင္ငံ ေတာ္က ျပန္လည္သိမ္းယူၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန က ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာအထိ ျပန္လည္သိမ္းယူသည့္ ေျမဧက စုစုေပါင္း ဧက ၅၇၇,၀၀၀ ရွိသည္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာနက လုပ္ ကိုင္ခြင့္ေပးသည့္ စိုက္ခင္းလုပ္ ကြက္တစ္ကြက္လွ်င္ ဧက ၁၀၀ မွ ၅၀၀ အၾကား က်ယ္ဝန္းသည္။ သစ္မာစိုက္ပ်ိဳးပါက ဧက ၁၀၀၊ ကြၽန္းစိုက္ပ်ိဳးလိုပါက ဧက ၅၀၀ ႏွင့္ စက္မႈကုန္ၾကမ္းသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳး လိုပါက ဧက ၂၀၀ သတ္မွတ္၍ လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးသည္။

ပုဂၢလိက သစ္ေတာစိုက္ခင္း မွ ထြက္ရွိသည့္ သစ္စုစုေပါင္း တန္ဖိုး ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ႏုိင္ငံ ေတာ္ ဘ႑ာအျဖစ္ သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေကာက္ ယူသည္။

More in News Section