ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေသာ အ၀လြန္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အႏၲရာယ္နည္းပါး

အ၀လြန္ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ဆီးခ်ိဳေရာ ဂါ၊ ေသြးတိုးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

အ၀လြန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ကေလးေမြးဖြားမႈရလဒ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစၿပီး ကုန္က်စရိတ္လည္း သက္သာေစေၾကာင္း ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။

ခႏၶာကုိယ္ၫႊန္းကိန္း (BMI) အနည္းဆံုး ၃၀ ရိွေသာ ကုိယ္၀န္ ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ BMI ၃၀ ရိွေသာ အမ်ိဳးသမီးကုိ အ၀လြန္သည္ဟု သတ္မွတ္သည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေသာ အမ်ိဳးသ မီးမ်ားသည္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ျခင္း အႏၲရာယ္ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါက အ၀လြန္ကုိယ္၀န္ေဆာင္တစ္သန္းတိုင္းတြင္ လမေစ့ဘဲ ေမြးဖြားမႈႏႈန္းသည္ ၁၀၅,၀၅၉ ဦးမွ ၉၀,၉၂၃ ဦးသုိ႔ ေလ်ာ့က်ႏိုင္ၿပီး မိခင္ေသဆံုးမႈႏႈန္းသည္ ၉၀ မွ ၇၀ ဦးသို႔ က်ဆင္းႏုိင္သည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ မိခင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေန႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား မႀကံဳေတြ႕ရျခင္းေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္လည္း သက္သာေစမည္ျဖစ္ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ေခြၽတာႏုိင္သည္။

အ၀လြန္မဟုတ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရိွႏုိင္သည္။ အေမရိကန္ သားဖြားမီးယပ္ေကာလိပ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္တြင္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မျပင္းထန္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကုိ အခ်ိန္တိုခဲြ၍ ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး လုပ္ႏုိင္သေရြ႕တုိး၍ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု လမ္းၫႊန္ထားသည္။    

—Ref:MNT