၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံအတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီငါးခုဖြဲ႕စည္း

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ-၂၁ရာစုပင္လံု အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တြင္ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္း အရာမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍စနစ္ တက် စီမံႏိုင္ရန္ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈ ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ေျမယာ ႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ စသည့္လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ငါးခု ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ သက္ ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ခု လွ်င္ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီ လာခံ-၂၁ရာစု ပင္လံုကိုယ္စား လွယ္ ေလးဦးစီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ ဝင္ သံုးဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၅ ဦးစီျဖင့္ဖြဲ႕စည္းရန္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ထားသည္။


အဆိုပါ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တင္ျပလာ ေသာ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ အဆိုျပဳ ခ်က္မ်ားကို အေက်အလည္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးၿပီး ေရြး ခ်ယ္ရန္နည္းလမ္း သံုးခုထက္ မပိုေသာ မူဝါဒအဆုိျပဳလႊာမ်ား စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျပဳစု၍ ျပည္ေထာင္ စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕သို႔ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕အၾကား လိုအပ္လွ်င္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

  လုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ခု အတြင္း (သို႔မဟုတ္)ေကာ္မတီ မ်ားအၾကား မေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိလာပါ က ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးမွတစ္ဆင့္ ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီသို႔ တင္ျပ၍ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ရယူရမည္ဟု ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါေကာ္မတီမ်ားအေန ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ ၌ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူ ေဘာင္တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား၌ ေဆြးေႏြးရမည့္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ အစည္း အေဝးမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ဆုိင္ရာ မူေဘာင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ ထားသည္။