ေမာင္ေတာတြင္ အမဲသားသတ္ လုိင္စင္ေၾကး က်ပ္သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ေလလံေအာင္

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရးအဖဲြ႕၏ ၿမိဳ႕မအမဲ သားသတ္ခြင့္ရလုိင္စင္အတြက္ ေလလံေၾကးက်ပ္သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ရရွိေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မ အမဲသား သတ္ ခြင့္ရလုိင္စင္၏ ၾကမ္း ခင္းေစ်းမွာ က်ပ္ ၁၃၃ ဒသမ ၆၅ သန္းျဖစ္ၿပီး ေလလံေအာင္ေစ်း  သည္ က်ပ္ ၅၅၅ သန္းျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ သာယာေရးအဖဲြ႕၏ အခြင့္ရလုိင္ စင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေလလံပဲြကို ေဖ ေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္က စည္ပင္သာ ယာေရးအဖဲြ႕အစည္းအေ၀းခန္းမ ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕မအမဲသား သတ္လုိင္စင္အျပင္ ၿမိဳ႕မေစ်းေကာက္ လုိင္စင္၊ ၀က္သားသတ္လုိင္စင္၊ ဆိတ္သားသတ္လုိင္စင္ႏွင့္ ကြၽဲ၊ႏြားေစ်းေကာက္ လုိင္စင္မ်ားကို လည္း ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ သည္။

အခြင့္ရ လုိင္စင္ေစ်းမ်ား ေစ်းႀကီးေပး ေလလံယူျခင္းသည္ စားသုံးသူမ်ားအေပၚ ထိခုိက္လာ ႏုိင္၍ ေလလံဆဲြယူရာတြင္ ပါရွိသည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအတုိင္း  သားသတ္ခေကာက္ခံျခင္းရွိ၊ မရွိ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕က အၿမဲတမ္းၾကပ္မတ္ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေမာင္ေတာေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ သာယာေရးအဖဲြ႕၏ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အခြင့္ရလုိင္စင္ေရာင္းခ်ျခင္းမွ က်ပ္သန္း ၄၀၀ေက်ာ္ရရွိရန္  လ်ာထားေသာ္လည္း အခြင့္ရ လုိင္စင္ေရာင္းခ်ေငြက်ပ္သန္း ၉၀၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိသည္။