ဘီလိဇ္ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဒင္ဘာ႐ုိး

ဒင္ အုိလီဗာဘာ႐ုိးသည္ ဘီ လိဇ္လူမ်ိဳးႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ဘီလိဇ္ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အ ျဖစ္ ၂၀၀၈ ကစ၍ တာ၀န္ယူထား သည္။ ယူႏိုက္တက္ဒီမုိကရက္ တစ္ပါတီ (UDP)၏ ေခါင္းေဆာင္ လည္းျဖစ္သည္။


ဘာ႐ုိးကုိ ၁၉၅၁ မတ္လ ၂ ရက္က ၿဗိတိသွ်ဟြန္ဒူးရပ္စ္ႏုိင္ငံ ဘီလိဇ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ဘာ႐ုိးသည္ ဘီလိဇ္ႏုိင္ငံ စိန္႔မိုက္ကယ္ေကာလိပ္တြင္ တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဘာဘာေဒါ့စ္ႏုိင္ငံ ၀က္စ္အင္ဒီးစ္တကၠသုိလ္ တြင္ ဥပေဒဘဲြ႕အတြက္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၁ တြင္ မုိင္ယာမီတကၠသုိလ္ဥပေဒေက်ာင္း သုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယင္းတကၠသုိလ္၌ ဥပေဒမဟာဘဲြ႕ရယူခဲ့ သည္။

ဘာ႐ုိးသည္ ဘီလိဇ္ႏုိင္ငံ၏ အေအာင္ျမင္ဆံုး ေရွ႕ေနတစ္ဦး ျဖစ္ကာ ၁၉၇၃ တြင္ ဦးေလးျဖစ္ သူ ဒင္လင္ဒုိ၏ ဥပေဒကုမၸဏီ၌ စတင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း တြင္ Barrow and Williams ဥပ ေဒကုမၸဏီကုိ ထူေထာင္ခဲ့ကာ နာမည္ႀကီးအမႈ အမ်ားအျပား၌ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

၁၉၈၃ တြင္ ဘာ႐ုိးသည္ ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ကာ ဘီလိဇ္စီးတီး ေကာင္စီေရြး ေကာက္ပဲြ၌ အႏုိင္ရသည္။

၁၉၈၄ တြင္ ဘာ႐ုိးသည္ UDP ပါတီကုိ ကိုယ္စားျပဳ၍ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး မယ္ႏ်ဴ ရယ္အက္စ္ကီြဗယ္၏ အစိုးရအဖြဲ႕ တြင္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးျဖစ္လာသည္။ ၁၉၈၉ တြင္ဘာ႐ုိးက ၎၏မဲဆႏၵနယ္၌ အႏုိင္ရရိွခဲ့ေသာ္လည္း ပါတီက ေရြး ေကာက္ပြဲကို ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီး အစိုးရ အဖြဲ႕မွထြက္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အက္စ္ကီြဗယ္ပါတီေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္လာခ်ိန္၌ ဘာ႐ုိးက ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသည္။

၁၉၉၃ တြင္ UDP အာဏာ ျပန္ရလာခဲ့ၿပီး ဘာ႐ုိးလည္း ယခင္ အစိုးရတာ၀န္မ်ားအျပင္ လံုၿခံဳ ေရး၀န္ႀကီး တာ၀န္ရယူခဲ့သည္။ ၁၉၉၈ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႀကီး အက်ယ္႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ UDP ပါတီက ၎ကုိ ပါတီ
ေခါင္းေဆာင္ ေနရာတင္ေျမႇာက္ခဲ့ၿပီး အတိုက္အ ခံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဘာ႐ုိးကုိယ္တုိင္ကမူ ၁၉၉၈ ႏွင့္၂၀၀၃ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ပါအႏုိင္ရၿပီး ဘီလိဇ္ပါလီမန္၌ ဆက္တုိက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ၀ါအရင့္ဆံုးလႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ UDPပါတီက အျပတ္အသတ္ေအာင္ ပဲြခံခဲ့ၿပီး ဒင္ဘာ႐ုိးလည္း ဘီလိဇ္ ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဖေဖာ္၀ါ ရီ ၈ ရက္တြင္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆို ခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြ၌လည္းထပ္မံအႏုိင္ရရိွခဲ့ၿပီး ဘာ႐ုိးက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္အျပင္ ဘ႑ာ ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ပါ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္လည္း UDP ပါတီက စတုတၳအႀကိမ္ထပ္မံအႏုိင္ရရိွခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ယင္းမွာ ပါတီေခါင္း ေဆာင္အျဖစ္ ၎၏ေနာက္ဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္မည္ဟု ဘာ႐ုိး က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘာ႐ုိးသည္ အိမ္ေထာင္ႏွစ္ ဆက္က်ခဲ့ၿပီး သားသမီးခုနစ္ဦး ထြန္းကားထားသည္။

—Ref:Wikipedia

Top News