ေကအင္န္ယူ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ သတ္မွတ္

 ေကအင္န္ယူထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္အနီး  ဖာပြန္ခ႐ိုင္ရွိ ေျမေနရာကီလိုမီ တာ ငါးေထာင္ေက်ာ္ကို ေတာ ေတာင္ေရေျမႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္အ ျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) ႏွင့္ ကရင္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈကြန္ရက္အဖြဲ႕က ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဥယ်ာဥ္တည္ေထာင္ေရးအ တြက္ ဖာပြန္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ နယ္ သံုးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ စု ၂၃ အုပ္စုမွ ကိုယ့္စားလွယ္ ၃၀၀ ေက်ာ္အား လူထုစစ္တမ္းေကာက္ ယူခဲ့ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ားရရွိခဲ့ ေၾကာင္း ျပန္လည္သံုးသပ္ဆန္း စစ္မႈႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားထံမွ အႀကံေပးေ၀ဖန္မႈမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ေကာက္ယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ သူတို႔ရဲ႕ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္နဲ႔ တရားမ၀င္သစ္ ထုတ္လုပ္မႈေတြကို တားဆီးကာ ကြယ္ဖို႔အတြက္ အမ်ဳိးသားပန္းၿခံ ေတြဖြဲ႕စည္းခဲ့တာကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔ နားလည္ခဲ့ရတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေကာ္သူးေလး မွာ အလားတူပံုစံမ်ဳိး လုပ္သင့္တယ္ လို႔ လက္ခံယံုၾကည္လာခဲ့တယ္။ အစိုးရနဲ႔ ေကအင္န္ယူ အၾကား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း အပစ္ခတ္ရပ္ စဲေရးသေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အဲဒီအိပ္မက္ကို အေကာင္ထည္စေဖာ္ဖို႔ အခြင့္အေရးပဲလို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္’’ဟု ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္မေတာ္ KNLA ၏ ဒုတိယ ဦးစီးခ်ဳပ္ ေစာေဘာေက်ာ္ဟဲက ေျပာသည္။

ဥယ်ာဥ္သတ္မွတ္သည့္ေန ရာမွာ ရွားပါးေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ မ်ားက်က္စားသည့္ ေဒသျဖစ္ သည့္အျပင္ ေဆးဖက္၀င္သစ္ပင္ ပန္းမာန္မ်ား ေပါက္ေရာက္ရာ ေဒသျဖစ္သည္။

သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ အား တရား၀င္ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရရွိေရး ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ လူထု၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ေကာက္ယူသည့္အျပင္  ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္လည္း ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ား ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

  အဆိုပါေျမေနရာကို ဥယ်ာဥ္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုကိုလည္း ေရးဆြဲေနၿပီး  အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ေ၀ဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လက္ခံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ရာ နယ္ေျမတိုင္းတာျခင္းမ်ားကို ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရွိရသည္။