ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္မွ ရရွိသည့္ ဘ႑ာခြန္အစီရင္ခံစာ ယခုႏွစ္ထုတ္ျပန္မည္ မဟုတ္ဟုဆို

 ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အစိုးရအေျပာင္းအ လဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူ ထုကုိႏွစ္စဥ္ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပရမည့္ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္ မ်က္ရတနာမ်ားမွ ရရွိသည့္ ဘ႑ာအခြန္မ်ားကို ယခုႏွစ္အတြင္းခ်ျပႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း EITI ေဖာ္ေဆာင္ေရး ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ ရာ သုံးပြင့္ဆုိင္အဖဲြ႕မွ သတင္းရရွိ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၄ က အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သဘာ၀သ ယံဇာတ အရင္းအျမစ္တူးေဖာ္ထုတ္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖဲြ႕၀င္ျဖစ္ ခဲ့ၿပီး အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ႏွစ္ စဥ္ တြင္းထြက္သယံဇာတမွ ရရွိ သည့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြ စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားကို လူထုထံ ခ်ျပရ သည္။  ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တုိင္းျပည္မွ ရရွိသည့္ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတ နာမ်ားမွ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို ၂၀၁၆ တြင္ တစ္ႏွစ္ခ်ျပခဲ့ေသာ္ လည္း ျပည့္စုံလုံေလာက္မႈမရွိသ ျဖင့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သေဘာမ က်ခဲ့ေပ။

အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအတုိင္း လုိက္နာမည့္ စည္းကမ္းကို ယခုႏွစ္ တြင္ ခ်ဳိးေဖာက္ရျခင္းသည္ အစုိး ရအဖဲြ႕၀င္သစ္မ်ားအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္လုံေလာက္ မႈ မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု သုံးပြင့္ဆုိင္ၫြန္႔ေပါင္း အဖဲြ႕၀င္မ်ားက ဆုိသည္။

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံက EITI အဖဲြ႕ ၀င္ျဖစ္ကတည္းက ႏွစ္စဥ္တင္ျပရ မယ့္ အစီရင္ခံစာ ဒီႏွစ္ေတာ့ တင္ ျပႏုိင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အ ေလာတႀကီး လုပ္ရင္ရေပမယ့္ စနစ္တက်လုပ္ခ်င္တာေၾကာင့္ မတင္ျဖစ္တာပါ’’ဟု သုံးပြင့္ဆုိင္ ၫြန္႔ေပါင္းအဖဲြ႕၀င္ အရပ္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါ၀င္သူ မမိုးမိုးထြန္းက ေျပာသည္။

အဖဲြ႕၀င္သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ ေက်ာ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒုတိယ ေျမာက္တင္ျပရမည့္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅-၁၆ တုိင္းျပည္အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို ၂၀၁၇ အတြင္း မတင္ျပႏုိင္ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ၌ ၂ ႏွစ္စာ အစီရင္ ခံစာႏွစ္ေစာင္တင္သြင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု မမိုးမိုးထြန္းကေျပာသည္။

ယခုအစိုးရသစ္သည္ EITI အစီရင္ခံစာျပဳစုရန္ သေဘာတူ ထားၿပီး အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္က လုပ္ေဆာင္ကာ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ အစုိးရကိုယ္စားလွယ္ ဆုိင္ရာ အထူးအစည္းအေ၀းကိုေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ လူထုသုိ႔ခ်ျပခဲ့ေသာ အစီရင္ခံ စာတြင္ တုိင္းျပည္၀င္ေငြအမ်ားဆုံး ရွာေဖြေပးၿပီး လာဘ္စားမႈအမ်ား ဆုံးျဖစ္ေနသည့္ ေရနံ၊ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းႏွစ္ခုသာ ပါ ၀င္ခဲ့သည္။