သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ၃၉ ခု ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ စီမံခ်က္ေရးဆဲြေန

သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ ၃၉ ခု၏ ေနရင္းေဒသ မ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးႏွင့္ လာမည့္ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးျမႇင့္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံအဆင့္ စီမံခ်က္တစ္ခုကို ယခုလအတြင္း ေရးဆဲြေနေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘တစ္ခုခ်င္းစီရွိေတာ့ ရွိ တယ္။ လုပ္လည္း လုပ္ေနတယ္။ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးအဆင့္ ေတာ့မရွိေသးဘူး။ စီမံကိန္းေရး ဆဲြၿပီးစီးဖို႔ဆုိရင္ တစ္လေလာက္ ၾကာဦးမယ္ဆုိေတာ့ ဘာေတြလုပ္ မယ္ဆုိတာေတာ့ ေျပာလို႔မရေသးပါဘူး’’ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္း ေရးဆဲြေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကနဦးအလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပဲြကို ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၌  တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ သစ္ေတာ၀န္ထမ္း မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ယခု ေရးဆဲြမည့္ သဘာ၀ နယ္ေျမမ်ား၏ ေနရင္းေဒသမ်ား ျပန္လည္ တည္ေထာင္ေရး စီမံ ကိန္းတြင္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား၌ ေနထိုင္က်က္စားသည့္ ရွားပါးမ်ိဳး ႏြယ္၀င္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား၏ အမူအက်င့္မ်ား၊ က်က္စားသည့္ အေကာင္ႏွင့္ အပင္မ်ား မည္သုိ႔ရွိ ရမည္ကိုပါ အေသးစိတ္တြက္ ခ်က္ေရးဆဲြမည္ဟု သတင္းရရွိ သည္။

သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ ေျမမ်ားကို လာမည့္ ဆယ္ႏွစ္အ တြင္း မူလထက္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိး ျမႇင့္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာနကရည္ရြယ္ ထားရာ ရွိထားသည့္ သဘာ၀နယ္ ေျမမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အျပင္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား တုိး ခ်ဲ႕ျခင္းကိုပါ ထည့္သြင္းေရးဆဲြ မည္ဟု သိရသည္။

သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခား၀င္ေငြရွာေပးသည့္ နယ္ ေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး သဘာ၀အေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ထားသည့္ နယ္ေျမ ၂၀ ခန္႔ ရွိ သည္။ ယင္းအနက္ ပုပၸားေတာင္၊ ေလာကနႏၵာ ေဘးမဲ့ေတာ၊က်ိဳက္ ထီး႐ိုး၊ အင္းေလးကန္ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာမ်ားသို႔ ႏုိင္ငံ ျခားသားခရီးသည္အမ်ားဆံုး လာ ေရာက္ၿပီး ၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္း၌ ခါကာဘုိရာဇီ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ ႏွင့္ ဖုန္ကန္ရာဇီ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာတုိ႔တြင္ ႏုိင္ငံျခားခရီး သည္မ်ား ၀င္ေရာက္လာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသည္ မ်ား အေရာက္အေပါက္နည္း ေသာ ခ်ပ္သင္း၊ အေလာင္းေတာ္ ကႆပ၊ ပန္ေလာင္ႏွင့္ ျပဒါးလင္းဂူသို႔လည္း လာေရာက္သည္ဟုဆုိသည္။

အဆုိပါေနရာမ်ားအျပင္ မိုး ယြန္းႀကီးအင္း၊ မိန္းမလွကၽြန္း၊ နတ္မေတာင္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ ႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ ေတာတို႔တြင္ ခရီးသည္မ်ား ၀င္ ေရာက္သည္ဟု အဆိုပါ ၀န္ႀကီး ဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ႏုိင္ငံအတြင္း ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ ၃၉ ခု ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ထား ေသာ္လည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရးအခက္အခဲ၊ ေနရာထိုင္ခင္း အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ အေျခခံ ခရီးသြားစခန္းအျဖစ္ ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ ၂၀ ခုသာ ဖြင့္လွစ္ထားႏုိင္ ေသးသည္။

More in News Section