သစ္ေတာထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရွိ၊မရွိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ စစ္ေဆးမည္

 ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က လုပ္ ေဆာင္ခဲ့သည့္ သစ္ေတာထူ ေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား အသက္၀င္မႈရွိ၊မရွိကိုယခုလကစ ၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံးစစ္ေဆးမည္ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ား ျပန္ လည္ထူေထာင္ေရးစီမံကိန္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား မည္မွ်ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို စစ္ ေဆးမည့္အဖြဲ႕တြင္ ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားပါ ၀င္မည္ဟုသတင္းရရွိသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္ကစတင္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္မ်ားကို အပတ္စဥ္ စစ္ေဆးမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

‘‘ဒီေန႔ပဲ ႐ုံးခ်ဳပ္က ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ တျခားအ ဖြဲ႕၀င္ေတြ စစ္ေဆးဖုိ႔နယ္ကိုဆင္း သြားပါၿပီ’’ဟု ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ ကနဦး စတင္စစ္ေဆးမည့္ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွာ မေကြး၊မႏၲ ေလး၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းတုိ႔ျဖစ္ သည္။ ယင္းျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒ သႀကီးမ်ားမွ သစ္ေတာသယံဇာတေပါမ်ားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ၿမိဳ႕ကို ေရြးခ်ယ္စစ္ေဆးမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

၎တို႔က ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္တာတြင္း သစ္ေတာျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးအတြက္ အေထာက္ အကူျပဳသစ္ေတာစုိက္ခင္းမ်ား၊ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ထားသည့္ မ်ဳိးေစ့ မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ထား သည့္ သစ္ေတာမ်ားကို စစ္ေဆး မည္ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္တာအတြင္း ျမင့္တက္လာ  ေၾကာင္း ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕ (FAO)၏ ၂၀၁၅ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ကမၻာ့အဆုိးရြားဆုံး သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈ ၁၀ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ အဆင့္(၃)ေနရာ၌ရွိေန၍  သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈျပန္လည္ကုစားရန္ အစုိးရသစ္တက္လာသည့္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထင္သာျမင္သာရွိသည့္ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ သစ္ခုတ္ ျခင္းကို တစ္ႏွစ္ခန္႔သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး သစ္ေတာျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ၁၀ႏွစ္စီမံကိန္းေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ရွိ၊မရွိ အစုိးရက စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။