အ၀လြန္မိဘမ်ားက ေမြးလာေသာ ကေလးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ႏုိင္

ကေလးငယ္၏ လက္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ လက္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ ေႏွးေကြးေနျခင္း၊ အျခားလူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံႏုိင္စြမ္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈစြမ္းရည္အျပင္ ျပႆနာေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနျခင္းမွာ မိဘမ်ားအ၀လြန္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ျပႆနာမ်ားအျပင္ အ၀လြန္မိခင္မ်ားမွ ေမြးလာေသာ ကေလးမ်ားသည္ ေသးငယ္ေသာႂကြက္သားမ်ားလႈပ္ရွားမႈကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္စမ္းသပ္မႈတြင္ က်႐ႈံးရန္ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပုိမ်ားေၾကာင္း ေလ့လာမႈကေဖာ္ျပသည္။


အ၀လြန္ေသာ ဖခင္မ်ား၏ သားသမီးမ်ားသည္ အသက္ (၃)ႏွစ္ အရြယ္တြင္ အျခားလူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံႏုိင္စြမ္းအားနည္း ႏုိင္သည္။ အလြန္အမင္း၀ေသာ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးလာသည့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အသက္ (၃)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ စြမ္းရည္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေႏွးေကြးေနျခင္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္ေျခ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပုိမ်ားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

မိဘမ်ား၏ ခႏၶာကုိယ္အေလးခ်ိန္က ကေလးငယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေပၚ သိသိသာသာလႊမ္းမုိးမႈရိွေၾကာင္း ေလ့လာမႈအရသိရသည္ဟု အေမရိကန္ကေလးက်န္းမာေရးႏွင့္ လူသားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဌာနမွ သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္မိဘမ်ားအ၀လြန္ျခင္းေၾကာင့္ ေမြးလာေသာ ကေလးတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ပုိမ်ားလာေစႏုိင္သလားဆုိသည္ကိုမူ သုေတသီမ်ား မေလ့လာရေသးေပ။

တိရိစၧာန္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာမႈအတြင္း ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ အ၀လြန္ျခင္းေၾကာင့္ သေႏၶသား၏ ဦးေႏွာက္ကုိ ထိခိုက္ေစႏုိင္ေသာ ခႏၶာကုိယ္ေရာင္ရမ္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ကုိယ္အေလးခ်ိန္မ်ားျခင္းသည္ ကိုယ္တုိင္အတြက္လည္း ေကာင္းေသာကိစၥမဟုတ္ဘဲ မိမိ၏ ရင္ေသြးမ်ား၏ က်န္းမာေရးကုိပင္ ထိခိုက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

—Ref:TOI