ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ိဳးဆက္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို စီမံကိန္းေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေန

ဓာတ္ပံု−ေက်ာ္ဇင္သန္း

မိခင္ေသဆံုး ႏႈန္းက်ဆင္းေရးအပါအဝင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ိဳးဆက္ပြားေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္မ်ား ကို ေရရွည္စီမံကိန္းေရးဆြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း က်န္းမာ ေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိခင္ေသဆံုးႏႈန္း က်ဆင္းေစရန္ႏွင့္ သားပ်က္ သားေလွ်ာျဖစ္ပြားႏႈန္းက်ဆင္းေစ ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဌာန၊ မိခင္ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားဌာနခြဲမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးဣႁႏၵာက ေျပာသည္။


‘‘ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဒီလိုေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းက ေနာက္ ဆက္တြဲအက်ိဳးေက်းဇူးေတြအေန နဲ႔ မိခင္ေသႏႈန္းေတြက်မယ္။ အ ေဘာရွင္း (သားပ်က္သားေလွ်ာ) ျဖစ္တာေတြက်မယ္။ ဒါေတြကို ၂၀၁၄-၂၀၂၁ ပလန္ေတြဆြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။ အခုဆို Half Year Plan ေတာင္ေရာက္ သြားပါၿပီ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းတြင္ မိခင္ေသဆံုးႏႈန္း က်ဆင္းေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဆယ္ေက်ာ္ သက္အရြယ္ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ မိသားစုစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သားပ်က္သားေလွ်ာၿပီးသူမ်ားကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပး ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ လူမႈဝန္ထမ္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေရတိုစီမံကိန္းျဖင့္ အသက္ (၁၅)ႏွစ္မွ (၄၉)ႏွစ္အ ရြယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ မ်ိဳး ဆက္ပြားဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားကို ျပဳစုကုသေစာင့္ ေရွာက္မႈေပးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာ ေရး အသိပညာေပးျခင္းတုိ႔ကိုပါ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိေသ ဆံုးမႈအမ်ားဆံုး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားသည္ အသက္ (၂၀)ႏွင့္ (၃၅)ႏွစ္ၾကားျဖစ္ၿပီး ေဆး႐ံုသို႔လာ ေရာက္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ လက္လွမ္းမမီျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး အသိပညာအား နည္းျခင္း စသည့္အခက္အခဲမ်ား ေၾကာင့္ ေသဆံုးေနရေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီး ဌာနမွ သိရသည္။

ယင္းအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေသဆံုးႏႈန္း ကိုၾကည့္လွ်င္ ပထမအမ်ားဆံုးမွာ ေမြးၿပီး ေသြးသြန္ျခင္းျဖစ္ကာ ဒုတိ ယအမ်ားဆံုးမွာ ကိုယ္ဝန္ဆိပ္ တက္ျခင္းႏွင့္ တတိယအမ်ားဆံုး မွာ သားပ်က္သားေလွ်ာျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

More in News Section