အရက္ေသာက္သံုးမႈဆုိင္ရာ ျပႆနာရိွေနၿပီဆုိသည္ကုိ ေဖာ္ျပေသာ လကၡဏာမ်ား

ငါအရက္သမားတစ္ဦးျဖစ္ေနၿပီလားဆိုေသာ ေမးခြန္းကို သင့္ ကုိယ္သင္ေမးျမန္းဖူးပါသလား၊ သင္တစ္ဦးတည္းမဟုတ္ျခင္းမွာ ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ တစ္ညလွ်င္ ဘီယာေပ်ာ့ေပ်ာ့ တစ္ခြက္ေသာက္ေလ့ရိွသူမ်ားအျပင္ ေသာက္ခဲလွသူမ်ားႏွင့္ မဂၤလာေဆာင္ (သုိ႔မဟုတ္) မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္စု၍ အလြန္အကြၽံေသာက္ေလ့ ရိွသူမ်ားလည္း ယင္းေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရိွလိုၾကသည္။ ယင္း အုပ္စုမ်ားထဲက တစ္စံုတစ္ဦးသည္ အရက္သမားျဖစ္သြားႏုိင္သည္ (သုိ႔မဟုတ္) မျဖစ္ႏုိင္ေပ။


ယင္းမွာ အရက္ေသာက္သံုးေသာ ပမာဏႏွင့္ မဆုိင္ဘဲ လူ တစ္ဦး၏ အရက္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္ေနသည္ဟု စြဲလမ္းမႈကုသေရး ပညာရွင္ ဆာရာအယ္လန္ဘန္တြန္က ေျပာၾကားသည္။

ေန႔စဥ္အရက္အနည္းငယ္ေသာက္သံုးမႈသည္ အႀကိမ္အနည္း ငယ္တြင္ အရက္ပမာဏအမ်ားအျပားေသာက္သံုးျခင္းထက္ က်န္း မာေရးထိခိုက္ႏုိင္မႈပိုနည္းႏုိင္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ အရက္သံုးပက္ထက္ ပုိမေသာက္သင့္ဘဲ သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္ ခုနစ္ပက္ထက္ ပုိမေသာက္ သင့္ဟု ပညာရွင္မ်ားက လမ္းၫႊန္ထားသည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားအေန ျဖင့္ တစ္ရက္တြင္ ေလးပက္ (သုိ႔မဟုတ္) သီတင္းတစ္ပတ္တြင္ ၁၄ ပက္ထက္ပို၍ မေသာက္သင့္ေပ။

စုိးရိမ္စိတ္ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) ခႏၶာကုိယ္နာက်င္မႈကို ေျပေပ်ာက္ေစရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အရက္ပုလင္းဆီ လက္ လွမ္းေနမိပါက စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) စိုးရိမ္စိတ္ျဖစ္ေပၚ ျခင္းတို႔အတြက္ ေဆးကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္ႏုိင္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေျခာက္လ (သုိ႔မဟုတ္) တစ္ႏွစ္အတြင္းက သင္၏ အရက္ေသာက္သံုးမႈ ပမာဏကုိ ေတြးေတာစဥ္းစားၾကည့္လုိက္ပါ။ အရက္ေသာက္သံုးေသာ ပမာဏသည္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုမ်ားလာပါက ယင္းမွာ အႏၲရာယ္ရိွႏုိင္သည္။

အရက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စြဲလမ္းေနၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေသာက္ မည့္အေၾကာင္းကို စဥ္းစားေနမိပါသလား။ အလုပ္လုပ္ေနခ်ိန္ (သုိ႔ မဟုတ္) မိသားစုႏွင့္ ေနေနခ်ိန္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ အျခားအလုပ္မ်ားလုပ္ေန ခ်ိန္အတြင္း အရက္ေသာက္ရန္ စဥ္းစားေနမိပါသလား။ ယင္းသုိ႔ စဥ္းစားေနမိၿပီဆုိပါက အႏၲရာယ္ရိွႏုိင္သည္။

သင္၏ဘ၀တြင္ အရက္၏ ထိခိုက္ႏုိင္မႈကုိ သိရိွေစရန္ နည္း လမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ရက္ေပါင္း ၃၀ အထိ အရက္မေသာက္ဘဲ ေန ၾကည့္ရန္ ပညာရွင္မ်ားက လမ္းၫႊန္ထားသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ အရက္ မေသာက္ဘဲ ေနခ်ိန္တြင္ အခက္ႀကံဳေနပါက ဆရာ၀န္ (သုိ႔မဟုတ္) စြဲလမ္းမႈအထူးကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ ျပသသင့္သည္။

—Ref: Prevention

Top News