ျမစ္ဆံုအေရးဆံုးျဖတ္ေပးမည့္ ဒုတိယေျမာက္ အစီရင္ခံစာ ယခုႏွစ္ဆန္းတြင္ ထြက္ရွိမည္

 ျမစ္ဆံုအေရးအဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ ဧရာ၀တီ-ျမစ္ဆံုျမစ္ညာ ျမစ္၀ွမ္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယေျမာက္အစီရင္ခံစာ ယခုႏွစ္ဆန္းတြင္ ထြက္ရွိမည္ ဟု သတင္းရရွိသည္။

အစီရင္ခံစာအသစ္တြင္ ႏိုင္ ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္မႈအေျခအေန မ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ခ်စ္ ၾကည္ရင္းႏွီးမႈအက်ဳိးရွိေရး၊ ျမန္ မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ တို႔အၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရန္ သင့္၊ မသင့္ကို သံုးသပ္တင္ ျပမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္မည္ဟု ဆို သည္။

အဆိုပါအစီရင္ခံစာထြက္ရွိ ၿပီးပါက ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းဆက္လုပ္ သင့္၊ မလုပ္သင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၇ အတြင္း ျမန္မာအစိုးရက အေျဖေပးရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါသတင္းမ်ားထြက္ ေပၚလာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရန္ ေကာ္မရွင္၏ ျမစ္ဆံုအေရးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူကို ဆက္သြယ္၍မရခဲ့ေပ။

သမၼတထံ ပထမဆံုးတင္ သြင္းေသာ ဧရာ၀တီ-ျမစ္ဆံုျမစ္ ညာျမစ္၀ွမ္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံ ကိန္းမ်ား ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္ ေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ သည္ ၂၀၁၆ ႏို၀င္ဘာတြင္ တင္ျပ ခဲ့ၿပီးေနာက္ အစီရင္ခံစာအေသးစိတ္ကို ဒီဇင္ဘာႏွစ္ဆန္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္ႏွင့္ လုိက္လံစိစစ္သုေတသနျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္ႏွင့္ လိုက္လံစိစစ္သုေတသနျပဳေန ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ လူမႈပတ္ ၀န္းက်င္၊ ေဂဟစနစ္အပါအ၀င္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ ဆိုးက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ရွည္တည္တံ့ႏုိင္မႈအေပၚ အက်ဳိး သက္ေရာက္ႏိုင္မႈအေျခအေနႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရသယံဇာတပ်က္ စီးဆံုး႐ႈံးႏိုင္မႈအေျခအေနမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ မည္ ျဖစ္သည္။

သမၼတထံတင္သြင္းေသာ ေကာ္မရွင္၏ ပထမဆံုးအစီရင္ခံ စာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေရအား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ေရ အားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဧရာ ၀တီ-ျမစ္ဆံုျမစ္ညာျမစ္၀ွမ္းေရ အားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းျဖစ္ေပၚလာပံုမ်ားပါ၀င္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား မပါ၀င္ေပ။

ျပည္သူမ်ားအသိခ်င္ဆံုးအ ခ်က္မွာ ျမစ္ဆံုစာခ်ဳပ္စာတမ္းျဖစ္ ေသာ္လည္း အဆုိပါအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာ္မရွင္က အေသး စိတ္အခ်က္အလက္မ်ားထည့္ သြင္းထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိေပ။

More in News Section