ေလျဖတ္ႏုိင္ေသာ လကၡဏာမ်ားကုိ ႀကိဳတင္သတိျပဳရန္လိုအပ္

ခႏၶာကုိယ္၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုုသိ႔ု ေသြးစီး ဆင္းမႈ ရပ္တန္႔သြားပါက ေလျဖတ္ႏုိင္သည္။

ေလျဖတ္သူတစ္ဦး၏ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္မ်ား အလုပ္လုပ္ရန္ လုိအပ္ေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္ကုိ မရရိွျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဦး ေႏွာက္ပ်က္စီးမႈျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။


မ်က္ႏွာတစ္ျခမ္းတြင္ ထံုက်ဥ္ေနျခင္း (သို႔မဟုတ္) အေၾကာဆဲြ သလုိျဖစ္ေနျခင္းမွာ ဦးေႏွာက္က လုိအပ္ေသာ ေသြးပမာဏကို မရရိွ ေသာ လကၡဏာျဖစ္ၿပီး ေလျဖတ္ျခင္း၏ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာေဖာေရာင္သလုိ ခံစားေနရၿပီး ပါးစပ္တစ္ဖက္ရြဲ႕ေနျခင္းမွာ လည္း ေလျဖတ္သည့္ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္သည္။

စကားသံမ်ား ဗလံုးဗေထြးေျပာျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္က ပံုမွန္ အလုပ္မလုပ္သည့္ လကၡဏာ၊ ေလျဖတ္သည့္ လကၡဏာတစ္ခု ျဖစ္ သည္။

ပစၥည္းမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ရာတြင္ လက္မၿမဲျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ စာ႐ုိက္စဥ္ (သုိ႔မဟုတ္) ရီမုကိုင္တြယ္ခ်ိန္၌ အခက္အခဲႀကံဳရျခင္း၊လက္မ်ားေလးလံေနသလုိ ခံစားရျခင္းမွာလည္း ေလျဖတ္သည့္ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္သည္။

ညဘက္အိပ္စက္ခ်ိန္မ်ားလြန္းျခင္းေၾကာင့္ ေလျဖတ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားၿပီး အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ေလျဖတ္ ႏုိင္သည္။

ေလျဖတ္ျခင္းကုိ ကာကြယ္ရန္ ေန႔စဥ္ ပ႐ုိတိန္းဓာတ္စားသံုးမႈ ကို တုိးျမႇင့္သင့္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ငါးမ်ားစားေပးသင့္သည္။ အမွ်င္ ဓာတ္စားေပးျခင္းေၾကာင့္လည္း ေလျဖတ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ပံုမွန္လုပ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အညီစားေသာက္ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္လည္း ေလျဖတ္ႏုိင္သည့္ အႏၲ ရာယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ေလျဖတ္ေတာ့မည့္ အေနအထားတြင္ အျမင္အာ႐ံုေ၀၀ါးမႈ ျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ အေရးေပၚဌာနသုိ႔ အျမန္သြားေရာက္၍ ေဆးကုသမႈ ခံယူရန္ လုိသည္။ ထို႔အျပင္ တစ္ခါမွ မခံစားဖူးေသာ ေခါင္းကုိက္ သည့္ ပံုစံမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ေနရျခင္းမွာလည္း ေလျဖတ္ႏုိင္သည့္ အႏၲ ရာယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

—Ref: Prevention