ေဆးလိပ္ေသာက္ေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားေၾကာင့္ ကေလး၌ ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီးႏိုင္

ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း ေဆးလိပ္ေသာက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေဆးလိပ္မေသာက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးသည့္ ကေလး ေမြးဖြားႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ လမေစ့ဘဲ ေမြးျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ေသာ ကေလးမ်ား ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ ေမြးဖြားခ်ိန္ ခြၽတ္ယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ လက္ရွိေလ့လာမႈအရ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း ေၾကာင့္ ရင္ေသြး၏ ခႏၶာကိုယ္ အဂၤါမ်ား ပ်က္စီးႏိုင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။


ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ နီကိုတင္းႏွင့္ အ ျခားေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အခုိးအေငြ႕မ်ားသည္ အခ်င္းတုိင္မွ တစ္ဆင့္ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ရင္ေသြးဆီသို႔ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ ေဆးလိပ္ေသာက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးေသာ ကေလးမ်ား ေမြးဖြားႏိုင္ေျခ ရာခိုင္ ႏႈန္းပိုမ်ားသည္ဟု ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔ျပင္ ေနအိမ္တြင္ ေဆးလိပ္ေငြ႕တစ္ဆင့္႐ွဴမိေသာ ကေလး မ်ားသည္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားႏွင့္ အတူမေနရေသာ ကေလး မ်ားထက္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ ပိုမ်ားသည္။

အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားႏွင့္ ေဆးလိပ္ ေငြ႕တစ္ဆင့္ ႐ွဴမိေသာ ကေလးငယ္မ်ား ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးႏိုင္ ေၾကာင္းကို ယခင္ေလ့လာမႈမ်ားအရလည္း သိရွိၿပီး ျဖစ္သည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ရင္ေသြး၏ ေက်ာက္ကပ္အရြယ္အစားကို ေသးငယ္သြားေစၿပီး ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ေဆးလိပ္ မေသာက္သင့္ဘဲ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေဆးလိပ္ေငြ႕ ကင္း စင္ေသာ ေနအိမ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္သင့္သည္ဟု သုေတသီမ်ားက အႀကံေပးထားသည္။

—Ref: MNT

Top News