ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဖိုရမ္ က်င္းပရန္စီစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔ ၾကား ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဖိုရမ္ကို ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားထဲတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားက ဒုတိယအမ်ားဆုံး ရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါဖိုရမ္သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈကို အျပန္အလွန္အေထာက္အကူျပဳေစရန္ အဓိကထားေဆြး ေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဖိုရမ္ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြပဲြအႀကိဳျဖစ္ ဒီဇင္ဘာဒုတိယပတ္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းအာဏာပိုင္အဖဲြ႕မွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr.Feng Litao က ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ဖုိရမ္က်င္းပရာတြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ႏွစ္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္မ်ား အျပန္အလွန္ပို႔ ေဆာင္ေပးႏုိင္ေရး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္းမ်ားျဖင့္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား သြားေရာက္ျခင္းတုိ႔ကို အဓိက ထား ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးတုိ႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္ထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီမွ စက္တင္ဘာအထိ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား ၃ ဒသမ ၃ သန္း၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္ထက္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းခ့ဲ၍ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ားလည္ပတ္မႈႏႈန္း ပို၍ျမင့္တက္လာေစရန္ ယခုကဲ့သို႔ ဖိုရမ္မ်ားက်င္းပျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ခရီးစဥ္သစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။