လူထုအေျချပဳ ပညာေရးစနစ္ အသိအမွတ္ျပဳေရး ကရင္ပညာေရးဌာန ေတာင္းဆုိ

လူထုအေျချပဳ စာသင္ေက်ာင္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ကရင္ပညာေရးဌာန)

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း လူထုအေျချပဳပညာေရးစနစ္ျဖင့္ ဖြင့္ လွစ္ေနေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား မွ စတုတၳတန္း ၿပီးဆုံးထားေသာ ကေလးငယ္မ်ားအားလံုးကုိ အစုိးရ၏ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပၪၥမတန္း၀င္ခြင့္ရရွိေရး အႀကံျပဳ ခ်က္ပါ၀င္ေသာ အစီရင္ခံစာကုိ ကရင္ပညာေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ လုိက္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာင္း ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ ပညာေရးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏုိဗုိတယ္ဟုိတယ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူထုအ ေျချပဳစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၏ အ တားအဆီးအခက္အခဲ၊ ျမန္မာ အစုိးရထံမွ အသိအမွတ္ျပဳမႈ အား နည္းျခင္းႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ သုံးသပ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ကရင္ပညာေရးဌာနသည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း စာသင္ ေက်ာင္း ၁,၅၀၀ ေက်ာ္ကုိ အ ေထာက္အပံ့ ေပးလ်က္ရွိေသာ္ လည္း စာသင္ေက်ာင္း ၂၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းခန္႔သာ ကရင္ပညာေရးဌာန၏ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းကုိ အသုံးျပဳသင္ ၾကားပုိ႔ခ်လ်က္ရွိၿပီး အမ်ားစုသည္ ျမန္မာအစုိးရသင္႐ုိးၫႊန္းတမ္း  (သုိ႔မဟုတ္) အစုိးရႏွင့္ကရင္ပညာ ေရးဌာနတုိ႔ ၏ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းကုိ ေရာေထြး၍ သင္ၾကားပုိ႔ခ်လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

လူထုအေျချပဳ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ားကုိ တရား၀င္အသိအ မွတ္ျပဳမႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံစာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ နစ္နာမႈ ရွိေနၿပီး ကရင္လူထုအေျချပဳ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ယူၿပီး ဆုံးထားေသာေက်ာင္းသားမ်ား သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဆင့္ ျမင့္ပညာသင္ယူေရးႏွင့္ အလုပ္အ ကုိင္အခြင့္အေရးတုိ႔အတြက္ အ ခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း အစီရင္ခံ စာတြင္ ေထာက္ျပထားသည္။

‘‘ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွာ ကုိယ့္ရပ္ ကုိယ့္ရြာရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ႏုိင္ငံသားေတြပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္းက အသိအမွတ္ ျပဳခံသင့္ပါတယ္’’ဟု ကရင္ျပည္ နယ္ရိွ လူထုအေျချပဳ စာသင္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေန ေသာ ေက်ာင္းသား မိဘတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လူထုအေျချပဳ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားအ ေနျဖင့္ ပညာသင္ယူၿပီးဆုံးပါက အစုိးရအလုပ္အကုိင္မ်ားကဲ့သုိ႔ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း အာ မခံခ်က္မ်ားရွိသင့္ေၾကာင္း ကရင္ တုိင္းရင္းသားကေလးငယ္တစ္ဦး ၏ မိဘက ဆုိသည္။ 

လူထုအေျချပဳ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား၏ လူမႈဘ၀ရပ္တည္မႈ အ ခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္း ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လူထုအေျချပဳစာ သင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားအား တုိးျမႇင့္ေထာက္ပ့ံရန္ႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ပံ့ပုိး ရန္ အထက္ပါအစီရင္ခံစာ၌ တင္ ျပထားသည္။