အေမရိကန္၏ ဘာလူစကိုနီ

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ေရြး ေကာက္ခံသမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ သမၼတျဖစ္လာပါက မည္သုိ႔ျပဳ မူမည္နည္း၊ မည္သည့္မူ၀ါဒမ်ား က်င့္သံုးမည္နည္း ဆိုသည္ကို ကမၻာႀကီးက ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္း ႏွစ္ပတ္၊ သံုးပတ္အတြင္း စဥ္းစား
ေတြးေတာေနၾကသည္။  ေရြး ေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္ကာလတြင္ ထရန္႔၏ ေရွ႕ေနာက္မညီေသာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားလည္း ရိွခဲ့ သည္။


အေမရိကန္၏ ယခင္က စီးပြားေရးသမားသမၼတမ်ားျဖစ္ ေသာ ၀ါရင္းဂ်ီဟာဒင္းႏွင့္ ဟား ဗတ္ဟုိးဗားတုိ႔မွာ နမူနာယူရန္ ေ၀းလြန္းပါသည္။ ဥေရာပတြင္ ေတာ့ နမူနာျပစရာတစ္ဦးရိွသည္။ အီတလီက ဘာလူစကုိနီ ျဖစ္ပါ သည္။

ေဒၚနယ္ထရန္႔ေအာင္ျမင္ခဲ့ ေသာအရာမွာ ဘာလူစကိုနီ ေရွ႕တြင္ လုပ္ႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္။ ထရန္႔ကဲ့သုိ႔ပင္ ဘာလူစကုိနီက အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းျဖင့္ ႀကီးပြား လာခဲ့ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ႀကီးျဖစ္သည္။ ၁၉၉၄ တြင္ ဘာလူ စကုိနီ ႏုိင္ငံေရးေလာကသုိ႔ ၀င္ ေရာက္ခဲ့စဥ္က အျပင္လူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ထရန္႔ကဲ့သုိ႔ပင္ အတြင္းလူအမ်ားအျပားႏွင့္ ၾကာ ရွည္စြာ ရင္းႏွီးေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

၎တို႔ၾကား ဆင္တူမႈမ်ား မွာ ထိုေနရာတြင္ အဆံုးမသတ္ပါ။ ထရန္႔ႏွင့္ ဘာလူစကုိနီတုိ႔ ႏွစ္ဦး စလံုး တရား႐ံုးမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီး သူမ်ားျဖစ္သည္။ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ေဒၚ နယ္ထရန္႔က ထရန္႔ယူနီဗာစီးတီး
ႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားစဲြဆိုမႈမ်ား ကုိ ေျဖရွင္းေရး အလ်င္အျမန္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎ႏွင့္ ၎

၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ စြဲဆုိထားေသာ အမႈအခင္း ၇၀ ခန္႔ရိွပါေသးသည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔၏ ႀကီးမားေသာ စီးပြားေရးအင္ပါယာႀကီးမ်ားေၾကာင့္လည္း ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ၎တို႔ႏွစ္ဦး စလံုးတြင္ အက်ိဳးစီးပြား
ပဋိပကၡ မ်ားရိွေနၾကပါသည္။

ထရန္႔ကဲ့သုိ႔ပင္ ဘာလူစကုိနီ က လူခ်မ္းသာတစ္ဦးႏွင့္ လူႀကိဳက္မ်ားသူအျဖစ္ ၎ကုိယ္၎တင္ ဆက္တတ္ပါသည္။ လူထုႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ရသည္ကုိ ပို မိုႏွစ္သက္ၿပီး အစဥ္အလာမီဒီယာ ႏွင့္ ပါတီဖဲြ႕စည္းပံု
ကို ေက်ာ္၍ ျဖတ္လမ္း လုိက္သည္။ ဆြဲေဆာင္ မႈရိွေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ေတာက္ေျပာင္ေသာ ေနအိမ္မ်ား ကို တမ္းတမ္းစြဲျဖစ္ျခင္းက ၎၏ လူထုအႀကိဳက္ပံုရိပ္ကုိ တစ္နည္း တစ္ဖံုခ်ဲ႕ကားေပးလိုက္သည္။

ထရန္႔ႏွင့္ ဘာလူစကုိနီအား ႏႈိင္းယွဥ္မႈမွာ ဖန္တီးထားေသာ အရာမ်ားမဟုတ္ပါ။ တကယ္ ေတာ့ အီတလီ၏ ဘာလူစကုိနီ ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမွာ ထရန္႔ထံမွ ဘာကိုေမွ်ာ္လင့္ရမည္နည္းဆို သည့္အေပၚ သင္ခန္းစာမ်ားေပး ထားပါသည္။

ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ေနာက္ တက္မည့္ အေမရိကန္သမၼတ အား မည္သူကမွ် ေလွ်ာ့မတြက္ သင့္ပါ။ ဘာလူစကုိနီတုန္းက လည္း ၎၏ အတိုက္အခံမ်ားက တစိုက္မတ္မတ္ ၎ကုိ ေလွ်ာ့ တြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဘာလူစကိုနီ သည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာရွည္ ခံရန္ အသိဉာဏ္ႏုန္႔နဲ႔လြန္း၊ အ ေတြ႕အႀကံဳနည္းလြန္းသည္ဟု ေ၀ ဖန္သူမ်ားက ယူဆခဲ့ၾကသည္။  အစိုးရ၏ ဖိအားမ်ား (သုိ႔တည္း မဟုတ္) ႏုိင္ငံေရးေလာက၏ ၾကမ္းၾကမ္းရမ္းရမ္းဒဏ္ကုိ ခံႏုိင္ရည္ ရိွမည္မဟုတ္ဟု သေဘာထားခဲ့ ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ဘာလူစကုိနီမွာ အီ တလီႏိုင္ငံေရးေလာက၏ ဆရာ တစ္ဆူျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ ေသာ ၂၂ ႏွစ္အတြင္း အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲသံုးႀကိမ္အႏုိင္ရရိွခဲ့ ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ကုိးႏွစ္တာ ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဂ်ာနယ္ လစ္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ပညာတတ္ မ်ားက ၎ကို လူထုေရွ႕ေမွာက္ အေခ်အတင္ျငင္းခံုရန္ ႀကိဳးစား တုိင္း ၎တို႔႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ၾကသည္။ ထရန္႔ကုိ ေ၀ဖန္သူမ်ား အထူးသ ျဖင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးကုိ ေလ့လာေနသူအားလံုးက ယင္းအခ်က္ ကို မွတ္ထားရပါမည္။

ဒုတိယသင္ခန္းစာမွာ ေဒၚ နယ္ထရန္႔သည္ ထာ၀ရႏုိင္ငံေရး မဲဆြယ္မႈလုပ္သြားႏုိင္သည္။ ႏွစ္ ဖက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၌ တုိက္႐ုိက္ ပါ၀င္မည္ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္ သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဘာလူစကုိနီက မၾကာခဏ႐ုပ္သံ ကို အသံုးျပဳသည္။ အထူးသျဖင့္ ၎၏ ကုိယ္ပုိင္႐ုပ္သံလုိင္းမ်ား ကုိ အသံုးခ်ခဲ့ပါသည္။ ၎မထိန္း ခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ မ်ားလုပ္မည့္အစား ဘာလူစကုိနီ က ၎ႏွင့္ အလြမ္းသင့္သူမ်ားႏွင့္ သာ ေတြ႕ဆံုသည္ (သုိ႔မဟုတ္ပါ က) ကင္မရာကုိ ၾကည့္၍ တုိက္ ႐ုိက္စကားေျပာပါသည္။ ၎ အာဏာရခဲ့စဥ္က ႏုိင္ငံေရးစကား ၀ုိင္း႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈမ်ားတြင္ ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ ဘာလူစကုိနီက ဖုန္းျဖင့္ ေခၚဆုိ၍ ၎အား စကားေျပာခြင့္ ေတာင္းဆုိေလ့ရိွသည္။

ေဒၚနယ္ထရန္႔ဆီကဆိုလွ်င္ တြစ္တာမွ စက္ေသနတ္မက္ ေဆ့ခ်္မ်ားသာမက စကားစျမည္ အစီအစဥ္မ်ားအပါအ၀င္ ႐ုပ္သံ ႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္ေရးလမ္း ေၾကာင္းမွ ျပည္သူကုိ တိုက္႐ုိက္ စကားေျပာျခင္းမ်ားကုိပါ ေမွ်ာ္လင့္ ထားရမည္ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီကပင္ ေဒၚနယ္ ထရန္႔က ၎၏ ဦးစားေပးမူ၀ါဒ မ်ား ခ်ျပခဲ့ရာတြင္ သတင္းစာရွင္း လင္းပဲြလုပ္မည့္အစား ႏွစ္မိနစ္ခဲြ စာရိွေသာ ယူက်ဳ႕ဘ္ဗီဒီယိုထုတ္ ျပန္ခဲ့ျခင္းမွာ အထက္ပါသံုးသပ္ ခ်က္ကုိ အားျဖည့္ေပးေန
ပါသည္။  ယင္းနည္းလမ္းမွာ သမၼတတစ္ ေယာက္လုပ္ကုိင္ပံုႏွင့္မတူေသာ္ လည္း ရႏိုင္သမွ် အခ်က္အလက္ မ်ားျဖင့္ အလ်င္အျမန္ကစားေသာ မာစတာအေရာင္းသမားတစ္ဦး ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။

ဘာလူစကုိနီ၏ ေအာင္ျမင္မႈ မွ ရရိွေသာ တတိယသင္ခန္းစာ မွာ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ၿပီး အင္အား ႀကီးမားေသာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးပင္လွ်င္ ၀ုိင္း၀န္းတုိက္ခိုက္ခံရသူအ ျဖစ္ မိမိကိုယ္ကုိယ္ပံုေဖာ္ႏုိင္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎အာဏာရစဥ္က မိမိမွာ တရားေရးစနစ္၊ ၿပိဳင္ ဘက္ စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏ ၀ုိင္း၀န္းတုိက္ခိုက္မႈ ခံေနရသည္ဟု ဘာလူစကုိနီကအၿမဲ တမ္းလိုလိုေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒၚနယ္ထရန္႔မွာလည္း အေျခအေနမေကာင္းလွ်င္ အလားတူ
ျပဳမူ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္သည္။ ၎တုိ႔ အက်ိဳးစီးပြားကုိသာ လုိလားေသာ ရန္သူမ်ား၏ ၀ုိင္း၀န္းတုိက္ခိုက္မႈ ခံေနရသည္ဟု ထရန္႔က ပံုေဖာ္ပါ လိမ့္မည္။

စတုတၳသင္ခန္းစာမွာ ရံႊ႕ျဖင့္ ေပါက္ျခင္းမ်ားရိွလာႏုိင္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ဘာလူစကိုနီက ၎၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို နာမည္ဖ်က္၊ အုိး မဲသုတ္ရန္ ၎၏႐ုပ္သံမ်ားႏွင့္  သတင္းစာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳခဲ့သည္။

ေဒၚနယ္ထရန္႔က တြစ္တာ မွတစ္ဆင့္ မီဒီယာမ်ားကုိ တုိက္ ခုိက္ေနျခင္းမွာ ဘာလူစကုိနီ၏ ရႊံ႕ ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္းလုပ္ရပ္ေရွ႕ ေျပးပံုစံပင္ျဖစ္သည္။ ထရန္႔အ တြက္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကုိ ရႊံ႕ျဖင့္ ပစ္ ေပါက္ေပးမည့္ အရာရိွခ်ဳပ္မွာ မၾကာေသးမီက ၎ခန္႔အပ္လိုက္ ေသာ လက္ယာအစြန္းေရာက္ တစ္ဦးျဖစ္သူ Breitbart သတင္း ဌာန ဥကၠ႒ေဟာင္း စတီဖင္ဘန္ ႏြန္ပင္ျဖစ္သည္။

ပၪၥမေျမာက္ သင္ခန္းစာမွာ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ဘာလူစကိုနီ ကဲ့သုိ႔ပင္ မိမိအေပၚ သစၥာရိွမႈကုိ ထိပ္ဆံုးဦးစားေပးအေနျဖင့္ တန္ ဖိုးထားသြားဖြယ္ရိွသည္။ ယခုအ ခ်ိန္မွာပင္ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ၎ ၏ အႀကီးဆံုးသားသမီးသံုးဦး အား မဲဆြယ္ပဲြႏွင့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းရ ယူမႈတြင္ အေရးပါေသာ ေနရာမ်ားေပးအပ္ထားသည္။ ၎၏ သား သမီးမ်ားအား အစိုးရရာထူးမ်ား မေပးႏုိင္ရန္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒက တားဆီးထားေသာ္လည္း ထရန္႔ ၏ သားသမီးမ်ားမွာ ၎၏ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်မႈလုပ္ငန္းစဥ္၌ အေရး ပါေသာ ေနရာမ်ား၌ ပါ၀င္ေနမည္ မွာ ေသခ်ာပါသည္။

ဘာလူစကုိနီထံမွ ေနာက္ဆံုး သင္ခန္းစာမွာ ႐ုရွားသမၼတ ဗလာ ဒီမာပူတင္ကဲ့သုိ႔ အာဏာရွင္ဆန္ သူမ်ားအား ေလးစားအားက်မႈ ျပ သျခင္းမ်ိဳးကုိ အေလးအနက္ထား ရမည္ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။   ဘာလူစကုိနီႏွင့္
ေဒၚနယ္ထရန္႔ တုိ႔ကဲ့သုိ႔ မိမိကုိယ္ကုိယ္ဗဟုိျပဳ ေသာ တစ္ကုိယ္ေတာ္သမားမ်ား မွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္  က်င့္သားရေနသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎ တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ရန္ အျခားအာဏာရွင္ဆန္သူမ်ားကုိသာ ပိုုမို
ႏွစ္သက္ၾကသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ဆိုရ လွ်င္ ဘာလူစကုိနီႏွင့္ ေဒၚနယ္ ထရန္႔ၾကား ကဲြျပားျခားနားမႈတစ္ ခုရိွပါသည္။ ဘာလူစကိုနီမွာ ၎ ၏ စီးပြားေရး၊ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ၎၏ ေထာက္ခံသူမ်ားအက်ိဳးစီး ပြားလုိလားမႈသာရိွခဲ့သည္။ 
အီတလီႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ၎တာ ၀န္မေက်မႈမွာ စီးပြားေရးအက်ပ္ အတည္းကာလတြင္ ဘာတစ္ခုမွ လုပ္ေဆာင္မႈမရိွျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာပင္ ေဒၚနယ္ ထရန္႔တြင္ ကုိယ္ပုိင္အစီအစဥ္ တစ္ခုရိွပါသည္။ ယင္းမွာ အေမရိ ကန္တုိ႔အတြက္ အေျခအေန ေကာင္းမည္လား၊ ဆိုးေစမည္လားဆုိသည္မွာ မိမိတို႔အားလံုးမျမင္ ေတြ႕ရေသးေပ။

—Ref:America’s Berlusconi

Top News