ပညာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးႏွင့္အဖဲြ႕ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသို႔ ေလ့လာေရးသြားေရာက္

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး (ဓာတ္ပံု - ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန)

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာဦးမ်ိဳးသိမ္းႀကီးဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕သည္ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑အတြက္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္အထိ သြားေရာက္ေလ့လာ လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ပညာေရး၀န္ၾကီး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ တကၠသုိလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား စုစုေပါင္း ခုနစ္ဦးပါ၀င္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ျမန္မာ) ၏ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ လန္ဒန္၊ ၀ါးရစ္ခ္၊ မန္ခ်က္စတာ၊ လီဗာပူူူး ႏွင့္ ေအာက္စဖို႕ဒ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ျပဳေနသည့္ ၾကားခံေအဂ်င္စီမ်ား၊ သုေတသနျပဳရန္ ေငြေၾကး ျပန္လည္ခ်ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ား၏ အရည္အေသြး စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေသာ အကဲျဖတ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေနသည့္ ၿဗိတိန္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ(ျမန္မာ)မွ သိရသည္။

ယခုအစိုးရ၏ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ယူေကတကၠသိုလ္မ်ား၊ ယူေကအဆင့္ျမင့္ ပညာေရးကို ေထာက္ပံ့ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္မည္ျဖစ္ျပီး မၾကာမီ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ တကၠသိုလ္မ်ား ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ တစ္သီးတျခား ေရရွည္တည္ၿမဲႏိုင္ရန္ တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕၏ ရင္ဆုိင္ရမည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ျပင္ဆင္ထားရမည့္ အရည္အေသြးမ်ားကို ယူေကတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ တကၠသိုလ္မ်ားက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ အလုပ္သင္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းစသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ပံုမ်ားကို ခရီးစဥ္တြင္ ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာတကၠသိုလ္မ်ား၏ တကၠသိုလ္ပဋိညာဥ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္တစ္ခုခ်င္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ ႏွင့္ အျမင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးရန္ ယူေကတကၠသိုလ္ ၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ မူ၀ါဒေဆြးေႏြးပဲြကို ေအာက္စဖို႔ဒ္ၿမိဳ ႔၌ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ တကၠသိုလ္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ ပါလီမန္အေဆာက္အအံုတြင္ ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အတြက္ ၿဗိတိန္ေလ့လာေရး ခရီးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ(ျမန္မာ)မွ သိရသည္။