စာတတ္ေျမာက္မႈအနည္းဆံုး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အသံုးလံုးစာသင္ဝုိင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္

စာတတ္ေျမာက္မႈ အနည္းဆံုးေဒသျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အ သံုးလံုးစာသင္ဝုိင္းမ်ား လာမည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီအတြင္း ေဆာင္ရြက္ မည္ဟု ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲက ေျပာသည္။ 

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးဦးစီးဌာနကို စတင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ ေအာက္တိုဘာက ကယားျပည္ နယ္အတြင္း အသံုးလံုးစာသင္ဝုိင္း မ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ရွမ္းျပည္နယ္၌ သင္ၾကားရန္ စီစဥ္ေန ျခင္းျဖစ္သည္။ 


‘‘ရွမ္းျပည္နယ္က ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ စာတတ္ ေျမာက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေနတာ ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္တာပါ။ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ရွမ္းေတာင္ပိုင္းက ၿမိဳ႕ နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ေက်းရြာေတြ မွာ စာသင္ဝုိင္းေတြလုပ္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ စာသင္ဝုိင္း ေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမနဲ႔ စာသင္ေက်ာင္းေတြ ေနရာခ်ဖို႔အတြက္ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ေနာက္အက်ဆံုး ဇန္နဝါရီေလာက္ လုပ္ျဖစ္မယ္’’ဟု ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲ က ေျပာသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသက္ (၁၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ စာမတတ္သူ အေရအတြက္ ၃၅ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး စာတတ္သူအမ်ားဆံုးရွိေနသည့္ ေဒသမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ျဖစ္ကာ စာ မတတ္သူ ၁,၃၁၄,၅၇၀ ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း အ သက္(၅)ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းေနက ေလး ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး အ သက္(၉)ႏွစ္ႏွင့္ (၁၂)ႏွစ္ၾကား ကေလးငယ္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ စာသင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။ အ သက္(၁၀)ႏွစ္ႏွင့္ (၂၀)ႏွစ္ၾကား တြင္ စာသင္ၾကားသူအေရအတြက္ ဆက္တိုက္က်ဆင္းေနၿပီး အသက္ (၂၁)အရြယ္ေယာက်္ားေလးမ်ား သည္ ပညာဆက္လက္မသင္ဘဲ ေက်ာင္းထြက္သည္ကို ေတြ႕ရွိရ ေၾကာင္း ၂၀၁၄ လူဦးေရႏွင့္အိမ္ အေၾကာင္းဆိုင္ရာ သန္းေခါင္စာ ရင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝ ျခင္းမွတ္တမ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အသံုးလံုး စာသင္ဝုိင္းမ်ား တြင္ အသက္(၁၅)ႏွစ္ႏွင့္ အသက္ (၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀)ခန္႔ စာမတတ္ေျမာက္သူမ်ားကို သင္ၾကားေပး လ်က္ရွိၿပီး အသက္အႀကီးဆံုးစာသင္သားအျဖစ္ (၈၃)ႏွစ္အရြယ္အထိ ေတြ႕ရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲက ေျပာသည္။