UNISFA ဒုတပ္မွဴး အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

‘‘အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ ကေလးေတြနဲ႔ပိုၿပီး နီးစပ္မႈရိွပါတယ္’’
UN News Centre

အမ်ိဳးသမီးေတြအေရး ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရးတုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ က ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၆ ႏွစ္က သေဘာတူလက္ ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေၾကာင့္ပဲ ကုလသမဂၢ
အဖြဲ႕အတြင္း အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ ၁,၃၂၅ ေယာက္အထိရိွလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။


၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တို ဘာ ၃၁ ရက္က ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ဒီဆံုး ျဖတ္ခ်က္က ပဋိပကၡအလြန္ျပန္ လည္တည္ေဆာက္ေရးကိစၥေတြ၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ တုံ႔ျပန္ေရးေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္း သိမ္းေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္တာေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိႇ ႏႈိင္းတာေတြ၊ ပဋိပကၡေတြကို ကာ ကြယ္တာ၊ ေျဖရွင္းတာေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အခန္းက႑ အေရးႀကီးတယ္ဆုိတာကုိ ထပ္ၿပီး ေသခ်ာေစခဲ့ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးကုိ ထိန္းသိမ္းတာ၊ တုိးျမႇင့္တာေတြအတြက္ ႀကိဳးစား မႈအားလံုးမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ တန္းတူပါ၀င္ဖို႔နဲ႔ အျပည့္အ၀ပါ၀င္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ ဆိုတာလည္း အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ကုလသမဂၢရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ လံုၿခံဳေရးတုိ႔အတြက္ ႀကိဳးစားမႈ အားလံုးမွာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ိဳးသမီးေတြပါ၀င္မႈ ပုိမ်ားလာေစဖို႔အ တြက္ သက္ဆုိင္သူအားလံုးႀကိဳး စားေပးၾကဖို႔ အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္(၁၃၂၅)က တုိက္တြန္း ထားပါတယ္။

အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ လက္ခံ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ ကုလသမဂၢရဲ႕ ၿငိမ္း ခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္ ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြပါ၀င္မႈ ပုိမ်ားလာပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ ၀င္ေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ မိန္း ကေလးေတြ ပါ၀င္လာဖုိ႔အတြက္နဲ႔ မၾကာခဏဆိုသလို အမ်ဳိးသားေတြ ႀကီးစုိးထားတဲ့ အသုိင္းအ၀ုိင္းေတြမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္အခြင့္အေရးေတြအတြက္ တြန္းအားေပးဖို႔ စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္ၿပီး ေဒသဆုိင္ရာ၀န္းက်င္မွာ စံျပအမ်ဳိးသမီးေတြအ ေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။

အီသီယုိးပီးယားႏုိင္ငံသူတစ္ ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဇြယ္ ဒူကီ႐ုိ႕စ္ဂီဘရီကီဒန္ဟာ ဆူဒန္ ႏိုင္ငံမွာရိွတဲ့ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ အဘီေယအတြက္ ကုလ သမဂၢ ယာယီလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ (UNISFA) ရဲ႕ ဒုတပ္မွဴးအျဖစ္ မၾကာေသးခင္က ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရပါ တယ္။

ေဒသတြင္းေစာင့္ၾကည္ဖုိ႔ အီ သီယုိးပီးယားတပ္ဖြဲ႕ေတြကို ခြင့္ျပဳ ထားတဲ့ အျငင္းပြားေနတဲ့ နယ္စပ္ ေဒသကုိ စစ္ေရးကင္းမဲ့သြားေစဖို႔ သေဘာတူညီမႈတစ္ခု ရၿပီးတဲ့ ေနာက္ အဲဒီတပ္ဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာပါ။

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာရိွတဲ့ ကု လသမဂၢဌာနခ်ဳပ္ကို သိပ္မၾကာ ခင္က ေရာက္ရိွလာတဲ့ ခရီးစဥ္ အတြင္းမွာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဂီဘရီကီ ဒန္ဟာ သူ႔ကိုရာထူးခန္႔ထားတာ၊ ယာယီလံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ဒုတိယ တပ္မွဴးအေနနဲ႔ အေတြ႕အႀကံဳ ေတြ၊ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မႈေတြ နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ကုလသမဂၢ သတင္းဌာန UN News Centre နဲ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ ခဲ့ပါတယ္။

ခင္ဗ်ားကုိ အဘီေယေဒသအတြက္ ကုလသမဂၢယာယီလံုၿခံဳေရး တပ္ ဖြဲ႕ရဲ႕ ဒုတိယတပ္မွဴးအျဖစ္ ခန္႔ အပ္လိုက္တဲ့ သတင္းၾကားသိရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ပထမဆံုးဘယ္လိုတုံ႔ ျပန္ခဲ့ပါသလဲ။

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာနဲ႔ ကုလသ မဂၢၿငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ ငန္းစဥ္ေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါ၀င္မႈနည္းေနတဲ့အတြက္ ဒီရာ ထူးခန္႔အပ္ခံရမႈအေပၚ ကြၽန္မ၀မ္း သာမိပါတယ္။ ျမင့္မားတဲ့ ရာထူး တစ္ေနရာမွာ ကြၽန္မဒီအခြင့္အ ေရးကုိ ရခဲ့တယ္။ ကြၽန္မဟာ အဲ ဒီအလုပ္ကို အျမင့္မားဆံုးစြမ္း ေဆာင္ဖုိ႔နဲ႔ အလုပ္လုိအပ္ခ်က္ ေတြကို ျပည့္စံုေအာင္လုပ္ဖို႔ လို အပ္ပါတယ္။ ဒီအခြင့္အရးအ တြက္ ကြၽန္မအရမ္းပဲ ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္။

UNISFA တပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ တာ၀န္ေတြ ကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ရာမွာ ခင္ဗ်ားအဓိကဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ဟာေတြက ဘာျဖစ္မလဲ။

UNISFA တပ္ဖြဲ႕အတြက္ အဓိက ဦးစားေပးအလုပ္ဟာ အရပ္သားေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ျဖစ္ ပါတယ္။ ေျမျပင္မွာ ကင္းလွည့္ တာေတြ၊ ေ၀ဟင္က ကင္းလွည့္ တာေတြ ေန႔ညတစ္ေန႔ ၂၄ နာရီ တစ္ပတ္ ခုနစ္ရက္ကင္းလွည့္ တာေတြအပါအ၀င္ လုပ္ေဆာင္မႈ ေတြ အမ်ားႀကီးကေနၿပီး ကြၽန္မတုိ႔ အရပ္သားေတြကုိ ကာကြယ္ေပး ေနပါတယ္။

ကံမေကာင္းတာက အမ်ဳိးသမီးေတြလုိပဲ အဓိကအဖြဲ႕တခ်ိဳ႕ ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ မပါ၀င္ၾကပါဘူး။ ဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္မဆို အမ်ိဳးသမီးေတြပါ၀င္ဖို႔ အရမ္းအေရးႀကီးၿပီး သူတို႔အျပည့္အ၀ပါ၀င္သင့္ ပါတယ္။

ထိပ္တန္းရာထူးေတြကို အမ်ဳိးသားအမ်ားစုက ရယူထားတဲ့ နယ္ပယ္ တစ္ခုမွာ အခုလိုထိပ္တန္းရာထူး တစ္ေနရာရထားလို႔ ဘယ္လိုခံစား ရပါသလဲ။

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရး တပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ျမင့္မားတဲ့ ရာထူးေနရာ ေတြကို အမ်ိဳးသားအမ်ားစုက ရယူထားပါတယ္။ ဒီအသုိင္းအ ၀ုိင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ တစ္၀က္ ေလာက္ပဲ ပါတဲ့အတြက္ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္မစိတ္မေကာင္း ပါဘူး။ အခုလိုလူဦးေရရဲ႕ ထက္ ၀က္ကုိ ခ်န္လွပ္ထားတာဟာ ဘယ္အလုပ္မွာမဆို မ်ားမ်ားစား စားမေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ ဒီရာထူးကုိ ကြၽန္မရလို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ေပမယ့္ ဒီအသိုင္းအ၀ုိင္း ရဲ႕ထက္၀က္ဟာ မပါ၀င္ျဖစ္ေန တာ ၾကာလြန္းေနၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ကြၽန္မ၀မ္းမသာျဖစ္ရပါ တယ္။

အီသီယုိးပီးယားစစ္တပ္မွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳေတြကုိ ေျပာ ျပပါလား။ အမ်ိဳးသမီး အရာရိွတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ခင္ဗ်ား ဘယ္လို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့လဲ။

အီသီယုိးပီးယားစစ္ဘက္မွာ ကြၽန္မႏွစ္ ၃၀နီးပါးအေတြ႕အႀကံဳ ရိွခဲ့ပါတယ္။ တပ္စုငယ္ေခါင္း ေဆာင္ကေန တပ္မွဴးအဆင့္အထိ ကြၽန္မတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကုိ ဦး ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေလာက္ရွည္ ၾကာခဲ့တဲ့ ကြပ္ကဲမႈကေနၿပီး
စစ္တပ္တစ္တပ္ကုိ ဘယ္လိုဦး ေဆာင္ရမယ္၊

ဘယ္လိုစီမံခန္႔ခဲြရမယ္၊ ဗ်ဴဟာ ေတြ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ရမယ္၊ စစ္ေရးအေျခအေနတုိင္းအတြက္ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ထားရမယ္ ဆုိတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြ ေပးခဲ့ပါတယ္။ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာအလုပ္ တစ္ခုမွာ စစ္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီအလုပ္ကုိ လုပ္ေနသူတစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္လုိစီမံခန္႔ခြဲရမယ္၊ ဘယ္လို ဦး ေဆာင္ရမယ္၊ စစ္ေရးျဖစ္လာႏုိင္ ေျခအားလံုးအတြက္ ဘယ္လုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမယ္ ဆုိ တာ သိထားရပါမယ္။ အီသီယုိးပီး ယားမွာ စစ္တပ္ကုိ အမ်ိဳးသား ေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္း ထားပါတယ္။ ကြၽန္မဟာ က်ား၊ မႏွစ္မ်ဳိးလံုးကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့ရပါ တယ္။ ကြၽန္မတပ္ဖဲြ႕မွာ အမ်ိဳးသားစစ္သည္ေတြေရာ၊ အမ်ိဳးသမီးစစ္သည္ေတြပါ ပါ၀င္ပါတယ္။ကြၽန္မ သူတို႔ကုိ တန္းတူဆက္ဆံၿပီးဦးေဆာင္ပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိ တာ ၀န္ေတြလည္း အတူတူပဲေပးပါ တယ္။ ေအာက္ေျခကေန အဆင့္ ဆင့္တက္လာတာေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕စြမ္းပကားကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါ လိမ့္မယ္။ ဘယ္တာ၀န္မ်ိဳး မွာမဆို အမ်ိဳးသမီးေတြ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္တဲ့အခါမွာ အမ်ိဳးသားေတြ နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ အားေကာင္းေကာင္း စြမ္းေဆာင္ဖို႔ ကြၽန္မတြန္းအားေပး ပါတယ္။

အီသီယုိးပီးယားစစ္တပ္မွာ အခု UNISFAရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အမ်ိဳး သမီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ခင္ဗ်ား အေတြ႕အႀကံဳအေပၚ အေျခခံၿပီး UNISFA အဖြဲ႕အတြက္ ဘာေတြ ကူညီသြားဖို႔ စီမံကိန္း ဆြဲထားလဲ။

ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ဒီအဖဲြ႕ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းကုိ ကြၽန္မအမ်ား ႀကီး ကူညီႏုိင္ပါတယ္။ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းဟာ တပ္သား ေတြကုိ လမ္းၫြန္မႈ၊ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္း ေပးတာေတြ၊ ေသခ်ာစီစဥ္ၿပီး စစ္ ဆင္ေရးရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လုိ႔ိ အဓိကအစီအ စဥ္မေအာင္ျမင္ျဖစ္ခဲ့ရင္ ျဖစ္ႏုိင္ ေျခရိွတဲ့ အစီအစဥ္သစ္တစ္ခု အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရပါမယ္။  တပ္မွဴးအားလံုးဟာ စစ္ဆင္ေရး အစီအစဥ္ကုိ ဘယ္လုိအေကာင္ အထည္ေဖာ္မယ္ ဆုိတာနဲ႔
ပတ္သက္လို႔ သတိရိွရပါမယ္။ ဒါက ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕ (ဒါမွမဟုတ္) ကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္က အား ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထား တဲ့ အဖြဲ႕ပါ။ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက တစ္ခုခုျဖစ္မလာခင္ အရပ္သား ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ စီစဥ္ထားရ ပါမယ္။ ဒီနည္းလမ္းနဲ႔ ကြၽန္မတုိ႔ ဟာ အရပ္သားေတြကို ကာကြယ္ ရမယ့္ အေျခခံအလုပ္ကို ၿပီးျပည့္ စံုေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။ ဒီအဖြဲ႕ရဲ႕ လားရာကုိ အားေကာင္းလာ ေအာင္ ကြၽန္မကူညီေပးႏုိင္ပါ တယ္။

ကုလသမဂၢရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္း သိမ္းမႈမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြပါ၀င္ဖို႔  ဘယ္ေလာက္ အေရးႀကီးပါလဲ။

ဘယ္အလုပ္မွာမဆုိ အမ်ိဳး သမီးေတြရဲ႕ အပုိင္းရိွပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သူတို႔ ပါ၀င္ခြင့္ကို မျငင္းပယ္သင့္ပါဘူး။ သူတို႔အပုိင္းကို သူတုိ႔ေကာင္း ေကာင္း လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ေကာင္းေကာင္း စြမ္းေဆာင္သင့္ ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြ ယံုၾကည္မႈတုိးတက္လာေအာင္ လုပ္သင့္ၿပီးအမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္း ဖုိ႔ စြမ္းပကားေတြ တည္ေဆာက္ သင့္ပါတယ္။

ခင္ဗ်ားလုိ အလုပ္မ်ဳိးကုိ လုပ္ဖို႔ စိတ္၀င္စားေနၾကတဲ့ စစ္ဘက္က အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ ဘာသတင္း စကားပါးခ်င္ပါသလဲ။

အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အလုပ္ အားလံုးမွာ ပါ၀င္ခြင့္ရိွပါတယ္။ သူတုိ႔အပုိင္းကုိ သူတုိ႔သိထားရ မယ္။ အလုပ္တုိင္းမွာ ပါ၀င္ခြင့္ကို သိထားရမယ္။ သူတုိ႔စြမ္းပကား တည္ေဆာက္ရမယ္။ ဘယ္အ လုပ္မွာမဆုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမယ္။ သူ တို႔အလုပ္ကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ နဲ႔ ခုိင္ခုိင္မာမာလုပ္ရပါမယ္။ ဒါ ဟာ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။

အမ်ဳိးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္း ေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ ပိုမ်ားလာရင္ ပဋိပကၡလုိ အေျခအေနမ်ိဳးၿငိမ္း ခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းရာမွာလို အေျခ အေနမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ကာ ကြယ္ေပးတာဟာ ပိုေကာင္းတယ္ လို႔ ခင္ဗ်ား ထင္ပါသလား။

ဟုတ္ကဲ့ ထင္တာေပါ့။ ၿငိမ္း ခ်မ္းမႈထိိန္းသိမ္းရာမွာ အမ်ိဳးသ မီးေတြနဲ႔ ကေလးေတြဟာ အထိ ခိုက္ႏုိင္ဆံုးလူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေနရာေဒသ ေတြနဲ႔ စစ္ဆင္ေရးနယ္ပယ္မွာ သူ တုိ႔ကုိ ကာကြယ္ဖို႔ အရမ္းအေရး ႀကီးပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးစစ္သည္ ေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကေလး ေတြနဲ႔ နီးစပ္မႈရိွပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္စစ္ဆင္ေရးေတြ အမ်ားႀကီးမွာ အမ်ိဳးသမီးစစ္သည္ ေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ျပႆ နာေတြနဲ႔ ကေလးေတြရဲ႕ စိန္ေခၚမႈ ႀကံဳရတာေတြကုိ အလြယ္တကူ နားလည္တာေၾကာင့္ အဲဒီအုပ္စု ေတြကို ကာကြယ္ေပးၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ျပႆနာေတြကို အလြယ္ တကူနားလည္သိရိွၿပီးတဲ့ေနာက္ မွာ သူတုိ႔ဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ဆက္သြယ္ၿပီး ကူညီေပးပါတယ္။ ေဒသတခ်ိဳ႕မွာ အထူးသျဖင့္ အစၥ လာမ္မစ္ေဒသေတြ (ဒါမွမဟုတ္) အစၥလာမ္မစ္ အသိုင္းအ၀ုိင္း
ေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသား ေတြနဲ႔ တုိက္႐ိုက္ဆက္သြယ္လို႔မရ ပါဘူး။ သူတို႔ဟာ အမ်ိဳးသမီးစစ္ သည္ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံေရး ရိွၿပီး အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈရိွ ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ျပႆနာေတြကို ဆက္သြယ္ၿပီး
ေျပာျပႏုိင္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ဆင္ေရးေတြ မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အခန္းက႑ ဟာ ႀကီးက်ယ္ပါတယ္။ ဒုကၡသည္ ေတြကို ကူညီဖို႔ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ ကေလးေတြကို ကူညီရာမွာ အမ်ိဳးသမီးစစ္သည္ ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ ႀကီးက်ယ္ပါတယ္။

UNISFA တပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ တာ၀န္ေတြ ကုိ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အခုရင္ဆုိင္ ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကဘာပါလဲ။

UNISFA တပ္ဖြဲ႕မွာ စိန္ေခၚ မႈေတြအမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ အဓိ ကစိန္ေခၚမႈကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအရ တုိးတက္မႈမရိွတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔မွာ အဘီေယေဒသရဲ႕ ႏွစ္ဖက္စလံုးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ အစိုးရ၊ ဘယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွာ မရိွတဲ့ အတြက္ ဒါဟာကြၽန္မတို႔တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မႈကို ထိခိုက္ေစပါ တယ္။ ႏုိင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာမွာ တိုး တက္မႈမရိွပါဘူး။ ဒုတိယတစ္ခု ကေတာ့ ပို႔ေဆာင္ေရးကို ေျဖရွင္း ရမယ့္ လုပ္ငန္းပုိင္းနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ျပႆနာပါ။ လံုၿခံဳေရးက
ေနာက္ ထပ္စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပါ။ ဘာလို႔လဲ ဆုိေတာ့ လူမသိ၊ သူမသိပံုမွန္ မဟုတ္တဲ့ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ေတြဟာ ရြာေတြကုိ ၀င္တုိက္ၿပီး အရပ္သားေတြကုိ သတ္ျဖတ္ေန ပါတယ္။ ရာသီဥတု အေျခအေနကလည္း ေနာက္ထပ္
စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေျခာက္ေသြ႕ တဲ့ ရာသီေတြမွာ အရမ္းပူၿပီး မုိး ရာသီေတြမွာ ရႊံ႕အရမ္းထူပါတယ္။အဲဒီအခ်ိန္ေတြဆုိ လႈပ္ရွားလို႔ မရ ပါဘူး။ မုိးရာသီမွာ အကန္႔အသတ္ နဲ႔ လႈပ္ရွားရတဲ့အတြက္ ကြၽန္မတုိ႔ လုပ္ကုိင္ႏုိင္
စြမ္းကို ထိခိုက္ေစပါ တယ္။ တျခားစိန္ေခၚမႈကေတာ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုပါ။ အဓိ ကအေထာက္အကူျပဳလမ္းမရိွ ျဖစ္ေနၿပီး မုိးရာသီမွာ လမ္းေတြ ပိတ္သြားပါတယ္။ အဓိက ေထာက္ပုိ႔လမ္းတစ္ခုပဲ ဆူဒန္ ႏုိင္ငံ
ေျမာက္ပုိင္းအတြက္ သြားလာႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕မွာ စိန္ေခၚမႈ ေတြ အမ်ားႀကီးရိွေနပါတယ္။

—Ref:UN News Centre

Top News