ေလယာဥ္အပုိပစၥည္းေစ်းကြက္ပါ ခ်ဲ႕ထြင္လာေသာ ဘုိးရင္းကုမၸဏီ

 ျမင့္မားေသာ အျမတ္ရာခုိင္ႏႈန္းရွာေဖြေနေသာ ေလယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ဘုိးရင္းကုမၸဏီသည္ အစားထိုးအစိတ္အပိုင္းမ်ား ႏွင့္ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မက္ေလာက္စရာေကာင္းေသာ ေစ်းကြက္တြင္ ေ၀စုပိုမိုရရိွရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၆၂ ဘီလီယံတန္ ေၾကးရိွေသာ ေစ်းကြက္အား ၎တို႔၏ နယ္ပယ္ဟု ယူဆထားသည့္ ဘုိးရင္းထံ အပုိပစၥည္းေထာက္ပံ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ေနသည္။

ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ ယမန္ႏွစ္အတြင္း ကမၻာတစ္၀န္း၎တို႔၏ တည္ေနရာမ်ားတြင္ အပုိပစၥည္း အစိတ္အပုိင္းေပါင္း ၃၅,၀၀၀ ထပ္မံျဖည့္ဆည္းခဲ့သည္ဟု ဘုိးရင္းက ေျပာသည္။ အစိတ္အပုိင္းမ်ား လိုအပ္ႏုိင္သည့္ေနရာအတြက္ ၎တို႔၏ ေလယာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႀကီးမားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ ျပဳလုပ္၍ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ျဖည့္တင္းခဲ့ၿပီး အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ အစိတ္အပုိင္း ၂၄,၀၀၀ ၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ ဘုိးရင္းက ေလ့က်င့္ေပးမႈႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕ေနသည္။

ကုမၸဏီ၏ လိုင္စင္ျဖင့္ ပစၥည္းသြင္းသူမ်ားထုတ္လုပ္ေသာ အပုိပစၥည္းမ်ားမွ အျမတ္ေငြပိုမိုရရိွရန္လည္း ဘုိးရင္းကုမၸဏီက ႀကိဳးစားေနသည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရရိွရန္ ၎တို႔၏ ကုိယ္ပုိင္အပုိ ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ၎တို႔၏ ႀကီးမားေသာ ကြန္ပ်ဴတာေဒတာအားကုိးျဖင့္ ေလယာဥ္မ်ားျပန္လည္ စစ္ေဆးရမည့္အခ်ိန္ကုိ သိရိွရန္ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားကုိ ဘုိးရင္းက အကူအညီေပးေနသည္။

787 Dreamliner ထိပ္တန္း ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေရာင္းအားေကာင္းေသာ 737 ေလယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီသည္ ပစၥည္းေရာင္းခ်ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ၀န္ေဆာင္မႈစီးပြားေရးထူေထာင္ ေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာ ျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၈ လကာလအတြင္း ေလယာဥ္မ်ား ေရာင္းခ်ရမႈ ေႏွးေကြးလာသျဖင့္ ဘုိးရင္းကုမၸဏီက အပုိပစၥည္းႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဆီသုိ႔ အင္တုိက္အားတုိက္ဦး လွည့္လာခဲ့သည္။ ယင္းမွာ တစ္ စိတ္တစ္ပုိင္းအားျဖင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ ႏွစ္အေရာက္တြင္ ကုမၸဏီ၏ အျမတ္ရာခုိင္ႏႈန္းကို လက္ရိွထက္ ႏွစ္ဆ (၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔) သုိ႔ေရာက္ရိွေရးရည္မွန္းခ်က္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။

အဓိကအေၾကာင္းအရာမွာ ေလယာဥ္သစ္ေရာင္းခ်ရာမွ ရရိွေသာ အျမတ္တစ္ေဒၚလာထက္ ေနာက္ဆက္တြဲ၀န္ေဆာင္မႈမွ ထပ္မံရရိွေသာ တစ္ေဒၚလာက ပိုမိုအဖိုးတန္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဘုိးရင္းကုမၸဏီ၏ ပစၥည္း ေရာင္းခ်ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာင္းခ်ရမႈမ်ားမွာ လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း သိသာစြာ ျမင့္တက္လာခဲ့ကာ ေနာက္ဆက္တြဲေရာင္းခ်ရမႈမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုမ်ား သည္ဟု ဘိုးရင္းမွ ၀န္ေဆာင္မႈ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဌာန ဒုတိယဥကၠ႒ ဒင္းနစ္ဖလိြဳက္က ေျပာသည္။

‘‘ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာရေနတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပဲ’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

ဘုိးရင္း၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ၎ထံပစၥည္းသြင္းသည့္ အႀကီးဆံုးကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ Honeywell International Inc, United Technologives Corp, Rockwell Collins Inc တို႔ႏွင့္သာ မက ျပင္ဆင္ေရးကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ ေသာ Delta Air Lines Inc Tech-nical Operations ႏွင့္ Lufthansa Technik ကဲ့သုိ႔ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပါ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈျပင္းထန္လာေစခဲ့သည္။ ယင္းကုမၸဏီမ်ားကလည္း ၎တို႔၏ေစ်းကြက္ကို အျပင္းအ ထန္ကာကြယ္ေနၾကသည္။

ေနာက္ဆက္တဲြ ပစၥည္းေရာင္းခ်ရမႈမွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း(သုိ႔) ထို႔ထက္ပို၍ အျမတ္ က်န္ေလ့ရိွသည္။ ယင္းအတြက္ ထုိေစ်းကြက္အတြင္း တုိးခ်ဲ႕ေနရာယူျခင္းမွာ ကုမၸဏီအျမတ္ ရာခိုင္ႏႈန္းဆဲြတင္ေရး အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ဒင္းနစ္မူလင္ဘာ့ဂ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္လည္း ကုိက္ညီသည္ဟု ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဘုိးရင္းကုမၸဏီက ၎တို႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲေရာင္းခ်ရမႈ၀င္ ေငြကို ထုတ္ေဖာ္မေျပာေပ။ ယင္း ေစ်းကြက္တြင္ ၎တု႔ိ၏ မဟာဗ်ဴ ဟာကုိလည္း အေသးစိတ္မေဆြး ေႏြးေပ။ ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ား ကမူ အပုိပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီယံရရိွေနသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဘုိးရင္း၏ ႏွစ္စဥ္ ၀င္ေငြ ကန္ေဒၚလာ ၉၆ ဘီလီယံ ၏ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရရိွေနသည္။ ယင္း၀င္ေငြမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္း၀င္ေငြထက္၀က္ခန္႔စီ ပါ၀င္သည္။

ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းမွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကလည္း ဘုိးရင္းသည္ လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ေနာက္ဆက္တြဲပစၥည္းေရာင္းခ်မႈေစ်းကြက္ကုိ သံုးဆအထိ တုိးခ်ဲ႕ကာ ၀င္ေငြကန္ေဒၚလာ ၅၀ ဘီလီယံအထိ ေရာက္ရိွေရး ရည္မွန္းေန သည္ဟု ေျပာၾကားၾကသည္။

ဘိုးရင္းကုမၸဏီကမူ ပမာဏ မည္မွ်အထိ ပစ္မွတ္ထားသည္ဆုိျခင္းကုိ ေျပာရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိတို႔ကုမၸဏီေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက ရည္မွန္းခ်က္ျမင့္မားၿပီး ယင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အံုႏွင့္က်င္းႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံေနသည္ဟု ဒင္းနစ္ဖလြိဳက္ က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ဘိုးရင္းသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ၎တို႔၏ ေလယာဥ္ထိန္း သိမ္းျပင္ဆင္မႈ (Goldcare) လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ေအာ္ဒါအမ်ားဆံုးရရိွခဲ့ၿပီး ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ေဖာက္သည္ ၆၀ ႏွင့္ ေလယာဥ္ေပါင္း ၂,၂၀၀ အထိပါ၀င္ လာၿပီျဖစ္သည္။

‘‘အဲဒီရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကေန အက်ိဳးအျမတ္ျပန္ျမင္ေနရပါၿပီ’’ဟု ဖလိြဳက္က ေျပာၾကားသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားအတြက္ Honeywell Aerospace ကဲ့သို႔ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဘုိးရင္းက လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္တစ္ဖက္တြင္လည္း ၎တုိ႔ ႏွစ္ဦးစလံုးက ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားအား အပုိပစၥည္းႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈ၀န္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ပုိမုိေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကပါသည္။ ယင္းအတြက္ မိမိတို႔ကုမၸဏီႀကီး ႏွစ္ခုမွာ မိတ္ေဆြၿပိဳင္ဘက္မ်ားျဖစ္သည္ဟု Honeywell မွ ေနာက္ဆက္တြဲေရာင္းခ်မႈဌာနဒုဥကၠ႒ မိုက္ဘီဇလီက ဆုိသည္။

ဘုိးရင္း၏ Goldcare ၀န္ေဆာင္မႈကုိသာ အသံုးျပဳလိုေသာ ေစ်းကြက္အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုရိွေနေသာ္လည္း ေလေၾကာင္းအမ်ားအျပားက အႀကီးဆံုးပစၥည္း တင္သြင္းေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ဆက္ဆံေရးထားရိွလို ၾကသည္ဟု မစၥတာ ဘီဇလီက ဆုိသည္။

Honeywell Aerospace ၏ ကမၻာတစ္၀န္းအေရအတြက္ ၄၀ ခန္႔ရိွေသာ ျပင္ဆင္ေရးဌာန ၄၀ အနက္ အႀကီးဆံုးျပင္ဆင္ေရး အလုပ္႐ံုျဖစ္ေသာ ဖီးနစ္ၿမိဳ႕ရိွ စတုရန္းေပ ၃၆၀,၀၀၀ ရိွေသာ ေနရာ၌ အင္ဒ႐ူးနီ၀င္ဂန္သည္ ၎၏ အလုပ္႐ံုခံုေပၚမွ ေလယာဥ္အရန္ အင္ဂ်င္ငယ္တစ္ခုကုိ မၾကာေသးမီက လွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈေနခဲ့သည္။ ႐ုိေဘာ့အသံျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ အင္ဒ႐ူးနီ၀င္ဂန္က ေျဖၾကားလိုက္ပါသည္။ ယင္းကိုကြန္ပ်ဴတာက တြက္ခ်က္ၿပီး အင္ဂ်င္ျပင္ဆင္ရ မည့္ေနရာမ်ားကို အေသးစိတ္ျပန္ ေျပာျပသည္။ ယခုအခါမိနစ္ပုိင္း ႏွင့္ အေျဖရွာႏုိင္ေသာ အလုပ္မွာ ယခင္က စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း နာရီမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါသည္။

ေလယာဥ္အင္ဂ်င္ျပင္ဆင္ခ်ိန္အား အလုပ္လုပ္ရက္ ၂၀ (သုိ႔ မဟုတ္) ထို႔ထက္နည္းရန္ Honey-well က ရည္မွန္းၿပီး ျပင္ဆင္မႈလုပ္ခ်ိန္တြင္ အျခားေသာအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္မႈမ်ား လုပ္ေပးရန္လည္း ကမ္းလွမ္းပါသည္။

‘‘အလ်င္အျမန္လုပ္ေပးႏုိင္တယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရိွၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္ရရိွေစတာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ျပင္ဆင္ေရးစက္႐ံုစီနီယာဒါ႐ုိက္တာ စတိဗ္ေဖာ့စ္က ေျပာသည္။

ဘုိးရင္းႏွင့္ ၎၏ ၿပိဳင္ဘက္ Airbus Group SE တို႔က စီးပြားေရးရရိွရန္ ႀကိဳးစားလာၾကစဥ္ ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားကလည္း တုံ႔ျပန္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဘုိးရင္းက Lufthansa Techmk ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သလို အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္၎တို႔ကုိ ေက်ာ္လႊားသြားသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ စရိတ္နည္း၊ ခရီးေ၀းေလေၾကာင္းလုိင္း Nor-wegian Air Shuttel ASA က ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္း အုပ္စုအမ်ားအျပားကုိ စဥ္းစားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ 737 MAX ႏွင့္ 787 ေလယာဥ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းျပင္ဆင္ေရးဘုိးရင္း၏ Goldcare ကုိ ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။ ဘိုးရင္း၏ ၀န္ေဆာင္မႈမွာ ေစ်းအသက္သာဆံုးဟု ေနာ္ေ၀းေလေၾကာင္းစီအီး အိုင္အက္စ္ဂ်ီယာႏိုဆက္သ္က ေျပာၾကားၿပီး ဘုိးရင္းက ေပးအပ္ေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈက မိမိတို႔အတြက္ အက်ိဳးရိွသည္ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ေလယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေနေသာ ဘုိးရင္းႏွင့္ အဲဘတ္စ္တို႔မွာ ေလယာဥ္မ်ားေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲေရာင္းခ်မႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပါင္းစပ္ေစ်းကြက္ တင္ႏုိင္သျဖင့္ အားသာခ်က္ရိွသည္ဟု Lufthansa Techwik မွ အေမရိကတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအား ေရာင္းခ်ေရးဌာန ဒုတိယဥကၠ႒ ဖရန္႔ဘာ၀ီဂါက ေျပာသည္။ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ Lufthansa က သုေတသနႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား ေလးဆအထိ တုိးျမႇင့္ရန္ ရည္မွန္းထားကာ အလုပ္႐ံုတုိးတက္ ေရးႏွင့္ လုပ္သားမ်ားအား ဘုိးရင္း ႏွင့္ အဲဘတ္စ္ေလယာဥ္အသစ္မ်ား ျပင္ဆင္မႈ၊ ေလ့က်င့္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

အင္ဂ်င္ျပင္ဆင္မႈမ်ားမွာ ၀န္ေဆာင္မႈေစ်းကြက္၏ ထက္၀က္နီးပါးကို သိမ္းပုိက္ထားေသာ္လည္း ယင္းေစ်းကြက္ကို ဘိုးရင္း ႏွင့္ အဲဘတ္စ္တို႔ လက္လွမ္းမမီေတာ့ေပ။ အင္ဂ်င္ထုတ္လုပ္ေသာ GE ႏွင့္ Pratt & Whitrey တုိ႔က လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ကပင္ ၎တို႔ ေစ်းကြက္ကို ေရပက္မ၀င္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Ref:Reuters
 

Top News