ျမန္မာႏုိင္ငံစာေရးဆရာအသင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံက်င္းပမည္

ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပ ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရးဆရာအ သင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံတြင္ အမႈေဆာင္ ေနရာ ၃၀ ဦး အတြက္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါညီလာခံကို ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ႏွင့္ ၂၈ ရက္တို႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕ နယ္ သိမ္ျဖဴလမ္း အမွတ္(၂၂၈)ရွိ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ ထုတ္ေ၀ေရးဦးစီး ဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္း ပမည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ၁၉၀ ေက်ာ္ မွ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၇ ဦး တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းက ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္တိုင္း ၀င္ေရာက္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒီမုိက ေရစီအရ ဖြင့္ေပးထားပါတယ္။ စာရင္းေတြ မပိတ္ေသးဘူး။ အ သစ္ေတြ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေလွ်ာက္ထားတာ အမ်ားႀကီးရွိပါ တယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ စာေရးဆ ရာအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးၫြန္႔ တင္ (ေမာင္ၿငိမ္းသူ-ႀကိဳ႕ပင္ ေကာက္) က ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕နယ္စာေရးဆရာအသင္း မ်ားမွ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္မည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒ သႀကီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ နယ္မွညီလာခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာေရးဆရာအ သင္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္စိစစ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရမည္ျဖစ္ သည္။

ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႀကိဳဆုိပဲြႏွင့္ အႀကိဳညိႇႏိႈင္းအစည္း အေ၀းကို ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္ ေန႔လယ္ ၂ နာရီတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာေရးဆရာအသင္း အစည္းအ ေ၀းခန္းမ ရွစ္လႊာ၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္ မ်ား တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ စာေရးဆရာ အ သင္း ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံကို ၂၀၁၂ ဇြန္လက က်င္းပခဲ့သည္။ ညီလာခံက်င္းပရျခင္းမွာ ျမန္မာ စာေပျမႇင့္တင္ေရး၊ ႏုိင္ငံတကာ စာေပႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္ေရး ႏွင့္ အျပန္အလွန္ဖလွယ္ေရး စ သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားလည္းပါ ၀င္သည္။

ယခင္ညီလာခံမွအေရြးခ်ယ္ခံရေသာ လူေဟာင္းမ်ားထဲတြင္ အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ အနားယူ မည့္စာေရးဆရာမ်ားပါ၀င္ၿပီး ယခုအသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ပဲြ တြင္ စာေရးဆရာအသစ္မ်ားပါ ၀င္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။