ဦးပိန္တံတားေရျပန္က်သျဖင့္ ဩဂုတ္လ ၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွစ၍ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္

ဦးပိန္တံတားၾကံ့ခိုင္မႈအတြက္ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ပိတ္ထားခဲ့ရာမွ ယခုေရျပန္က်သြားသျဖင့္ ဩဂုတ္၈ရက္ နံနက္ပိုင္းမွစၿပီး ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္းကို ျပန္လည္ခြင့္ျပဳသြားမည္ဟု မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ေတာင္သမန္အင္းအတြင္း ဧရာ၀တီျမစ္ေရဝင္ေရာက္ ကာ ဦးပိန္တံတား ၾကမ္းျပင္အထိ ေရေရာက္ရွိလာမႈေၾကာင့္ တံတားၾကံ့ခိုင္မႈအတြက္ ဇူလိုင္လ ၃၁ရက္ ညပိုင္းမွ စတင္ကာ ယာယီပိတ္ထားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လ ၃ရက္ မွစၿပီ ေရျပန္လည္က်လာၿပီ ျဖစ္၍ တံတားေပၚက်န္ရွိခဲ့သည္ အမိုက္၊ ဒိုက္မ်ားကိုရွင္းျခင္းႏွင့္ တံတားၾကံ့ခိုင္မႈအတြက္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

(တံတားၾကမ္းျပင္အထိ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့သည့္ ဦးပိန္တံတား )ဓာတ္ပံု- ညီညီေဇာ္