"အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေဟာင္းဦးခင္ေအာင္ျမင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္မည္"

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေဟာင္းဦးခင္ေအာင္ျမင့္သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဆိုတစ္ခုကို ယေန႔(ၾသဂုတ္ ၅ရက္တြင္) က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား စာမတတ္သူပေပ်ာက္ေရး၊ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ားသင္ၾကားႏိုင္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစာေပထြန္းကားေရးတို႔ကို အထူးစီမံကိန္းခ်မွတ္၍ စဥ္ဆက္မျပတ္အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းျခင္းအဆိုျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ အဆိုတင္သြင္းျခင္းသည္ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥကၠ႒ေဟာင္း၏ ပထမဆံုးလႊတ္ေတာ္တြင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္လည္းျဖစ္သည္။