ေရြးေကာက္ခံ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အမတ္ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ဒီခ်ဳပ္သိမ္းပုိက္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ၁၂ ပါတီသာ ေရာက္ရွိ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄၈၈ ဦးကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ တြင္ အၿပီးသတ္ေၾကညာခဲ့ရာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ကုိယ္စားလွယ္ ၃၉၀ ဦးထိ တင္ ေျမႇာက္ခံခဲ့ရၿပီး ေရြးေကာက္ခံ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အမတ္ ၈၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းခန္႔အထိ သိမ္းပုိက္ ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဒီခ်ဳပ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၃၂၁ ေနရာတြင္ ၂၅၅ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၁၆၇ ေနရာတြင္ ၁၃၅ ဦးေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည္။ ေရြးေကာက္ခံျပည္ေထာင္ စု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄၈၈ဦးတြင္ ဒီခ်ဳပ္က ၇၉ ဒသမ ၉ ရာ ခုိင္ႏႈန္းအထိ အႏုိင္ရထားၿပီး ေၾကညာႏုိင္ျခင္းမရိွသည့္ မဲဆႏၵနယ္ သံုးေနရာထည့္တြက္ပါက ၄၉၁ ဦးတြင္ ၇၉ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ အႏိုင္ရထားသည္။

သို႔ေသာ္ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္ ၄၁ ေနရာသာရရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အတြက္ စုစုေပါင္းထုတ္ျပန္ေသာရလဒ္၏ ၈ ရာခိုင္ ႏႈန္းေက်ာ္သာ ရရွိသည္။

၉၁ ပါတီ၀င္ၿပိဳင္ ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၁၁ ပါတီႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလတစ္ဦးသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရိွ ခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ လည္း ပါတီရွစ္ခုႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢ လႏွစ္ဦးသာ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ရွိသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ပါတီ ၁၅ ပါတီႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ၁၅ ပါတီေရာက္ရိွခဲ့သည္။

ဒီခ်ဳပ္မပါ၀င္ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၃၂၅ ေနရာတြင္ ၂၅၉ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ၁၆၈ ေနရာတြင္ ၁၂၉ ဦးအထိ အႏုိင္ရခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား ေၾကညာရန္ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းရိွ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသျဖစ္ေသာ ေနာင္မြန္းႏွင့္ ေခါင္လန္ဖူးမဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တစ္ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေလးေနရာသာက်န္ရိွၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၂၀ တြင္ အၿပီးသတ္ထုတ္ ျပန္ေပးႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆိုသည္။  ယခုအခါမဲဆႏၵနယ္အားလံုး၏ ၉၉.၀၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ေၾကညာၿပီးျဖစ္သည္။


ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္စာရင္း

၁။အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ -၂၅၅ ဦး
၂။ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ - ၂၉ ဦး
၃။ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ -၁၂ ဦး
၄။ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ - ၁၂ ဦး
၅။တအာင္း (ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီ - ၃ ဦး
၆။ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (PNO)ပါတီ - ၃ ဦး
၇။ဇိုမီးဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ -၂ ဦး
၈။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီ ပါတီ - ၁ ဦး
၉။ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ -၁ ဦး
၁၀။လီဆူအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးပါတီ (ဒူးေလးပါတီ) - ၁ ဦး
၁၁။ကုိးကန္႔ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ညီ ၫြတ္ေရးပါတီ - ၁ ဦး
ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ၁ ဦးပါ၀င္သည္။ (စုစုေပါင္း ၃၂၁ ဦး)


အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္စာရင္း

၁။အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီ - ၁၃၅ ဦး
၂။ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ - ၁၂ ဦး
၃။ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ -၁၀ဦး
၄။ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိက ေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ - ၃ ဦး
၅။ဇိုမီးဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီ -၂ဦး
၆။တေအာင္း (ပေလာင္) အမ်ိဳး သားပါတီ - ၁ ဦး
၇။ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ပါတီ - ၁ ဦး
၈။မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ - ၁ ဦး
ႏွင့္တစ္သီးပုဂၢလ ၂ ဦးပါ၀င္သည္။ (စုစုေပါင္း ၁၆၇ ဦး)

More in News Section