ဒီခ်ဳပ္အစုိးရဖြဲ႕ႏုိင္ၿပီ


ျပည္ေထာင္စု ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏုိ၀င္ ဘာ ၁၃ ရက္အထိ ေၾကညာၿပီး စီးခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ မ်ားအရ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အစုိးရဖြဲ႕ႏုိင္ေသာ အေရအတြက္ထက္ပို၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ေနရာ ၃၇၈ ေနရာရရွိ သြားၿပီျဖစ္သည္။

တုိက္ဆုိင္စြာပင္ ဒီခ်ဳပ္အစုိး ရဖြဲ႕ႏိုင္သည့္ အႏုိင္ရလဒ္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိသည့္ ႏုိ၀င္ ဘာ ၁၃ရက္သည္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္သည့္ေန႔ႏွင့္လည္း တုိက္ဆုိင္ေနသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ခန္႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာေသာေၾကာင့္  ျပည္သူမ်ား ၀မ္းေျမာက္ခဲ့ရၿပီး ငါးႏွစ္အၾကာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစုိးရ ဖြဲ႕ႏုိင္သြားၿပီျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ား၀မ္းေျမာက္စြာေအာင္ ပြဲခံခဲ့ၾကသည္။

ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေသာၾကာ ေန႔ႏွင့္တုိက္ဆုိင္ေသာ ၁၃ ရက္ေန႔သည္ ကံမေကာင္းတတ္ေသာေန႔ဟု ယူဆၾကရေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အေျပာင္းအလဲကို ငတ္မြတ္ ရင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ သမိုင္း၀င္ေန႔ တစ္ေန႔ျဖစ္လာသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ရက္ ေနာက္ ဆုံးေၾကညာခဲ့ေသာ ရလဒ္မ်ားအ ရ အစုိးရဖြဲ႕ႏိုင္ရန္ ႏွစ္ေနရာသာလုိေတာ့ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြက္  ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ရက္ ည၉နာရီအထိ ေၾကညာၿပီး ရလဒ္မ်ားအရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၃၇၈ေနရာရရွိထားၿပီျဖစ္သည္။

ထုိအေရအတြက္မွာ အစုိးရ ဖြဲ႕ႏုိင္မည့္ ၃၂၈ေနရာထက္ ေနရာ ၄၉ ေနရာ ေက်ာ္လြန္ရရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္အထိ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အတြက္ ၄၆၈ ေနရာေၾကညာၿပီးခ်ိန္တြင္ ဒီခ်ဳပ္က ၃၇၈ ဦးရရွိထားျခင္းျဖစ္၍ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏိုင္ရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီခ်ဳပ္က ၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္

အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

     ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပေသာေနရာ ၇ ေနရာရွိ၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား အပါအ၀င္ ၆၅၇ ဦးရွိသည့္အတြက္ ဒီခ်ဳပ္လက္ရွိရထားေသာေနရာမွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ေနရာ ၄၀ ရရွိထားသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃ ရက္အထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၃၀၈ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၆၀ ဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၆၀၀ ဦး။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးကုိယ္စားလွယ္ ၂၁ ဦးေၾကညာၿပီးျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁,၀၈၉ ဦး ေၾကညာေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁,၁၅၀ဦးရွိရာ ၉၄ဒသမ၇၀ရာခုိင္ႏႈန္းေၾကညာၿပီးစီးၿပီျဖစ္ကာ ထပ္မံေၾကညာရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၅ဦး၊အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ရွစ္ဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၃၀ဦး၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးရွစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း ၆၁ ဦးသာ က်န္ရွိေတာ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပေသာေနရာ ၇ ေနရာဟု ယခင္ေန႔မ်ားတြင္ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၁၂ရက္ညတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္မႈအရ ၉ ေနရာဟုဆို၍ ၉ ေနရာျဖင့္ ျပင္ဆင္တြက္ခ်က္ခဲ့ၿပီး၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ရလဒ္ေၾကညာရန္ က်န္ရွိစာရင္းေၾကညာရာမွ ၇ ေနရာဟု ဆိုျပန္၍ ျပန္လည္ျပင္ဆင္တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

More in News Section

Top News