2015 ေရြးေကာက္ပြဲ ပါတီမိတ္ဆက္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ပါတီ  ၉၁  ခုကို ျမန္မာအကၡရာစဥ္အလိုက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၉၁  ပါတီတြင္  ၉  ပါတီမွာ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း၍ မရျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ပါတီမ်ားမွာ 7day News မွ ေပးပို႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုအခ်ိန္မီ ျပန္လည္ေျဖၾကားႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္  အခ်က္အလက္အျပည့္အစုံ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။  တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း  ၃၁၀  ဦးရွိၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္အလိုက္ တစ္သီးပုဂၢလအမည္စာရင္းႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးဂြမ္ေဂါင္ေအာင္ခမ္း
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္၊ ပူတာအို၊ ဝိုင္းေမာ္ စသည့္ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၃ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - တန္းတူညီတူ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ခုိင္မာၿပီး တရားမွ်တေသာ
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ ဘာသာစကားကို တန္ဖိုးထားထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာဆက္သြယ္ေရးက႑အသီးသီးတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္တို႔ျဖစ္သည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၃ တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီ၌ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ရရွိသည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
အဓိကကေတာ့ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြဆုိတာ စီးပြားေရးနဲ႔ဆုိင္တယ္။ စီးပြားေရးကို တံခါးဖြင့္စီးပြားေရး လုပ္ရမယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာေရာ၊ ျပည္တြင္းမွာေရာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အကုန္လံုးကိုေခၚၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို တုိးခ်ဲ႕ရမယ္။

ျပည္သူေတြက ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီဟာ ျပည္သူကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ပါတီ ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တဲ့ ပါတီျဖစ္တယ္။ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ပါတီျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီ ပါတီကေရြးခ်ယ္တဲ့ သူေတြက သိကၡာရွိတဲ့ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားျဖစ္ ၾကတယ္။ သူတုိ႔ကို မဲေပးျခင္းအားျဖင့္ ေဒသအတြက္ အက်ဳိးရွိမွာျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီပါတီက ပုဂၢဳိလ္မ်ားကို မဲေပးၾကဖုိ႔
တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။


ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ေဒါက္တာ မနာမ္တူးဂ်ာ
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္ ၆၆ ေနရာတြင္ အနိမ့္ဆုံး ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒကို ျပည္သူမ်ားလုိလားသလုိ ျပင္ဆင္ေရးတုိ႔ ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္မည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ၂၀၁၃ ၾသဂုတ္တြင္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္၌ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
စီးပြားေရးကလည္းအခုဒီမွာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးဆုိတာကို ျပ႒ာန္းထားတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာမလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီေတာ့တျဖည္းျဖည္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရးျဖစ္လာေအာင္ ကူညီေဖာ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ စီးပြားေရးပုိင္းမွာေတာ့ ေဒသခံစီးပြားေရးပညာရွင္ေတြကို ဦးစားေပးရမွာပဲ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ႏုိင္ငံတကာကိုလည္းဖိတ္ေခၚသြား မယ္။ အဲဒီလို လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားရမွာျဖစ္တယ္။ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိရမွာပဲ။

ျပည္သူေတြက ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
အန္ကယ္တို႔က ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး တည္ေထာင္ထားတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေဒသခံေတြရဲ႕အခက္အခဲျပႆနာေတြကိုလည္း ေျဖရွင္းေပးတဲ့အတြက္ ျပည္သူ ေတြက အန္ကယ္တို႔ပါတီကို မဲေပးလာၾကမွာပါ။


ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား ဒီမိုကေရစီကြန္ရက္[KNCD]

၁။ ဥကၠ႒ - ဒူ၀ါမရန္ေဇာ္ဆိုင္း
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၃ ၿမိဳ႕နယ္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံျဖစ္ေပၚလာေရးသည္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္သည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - KNCD ပါတီသည္ ၁၉၄၉ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ KNC (Kachin National Congress) အမည္ျဖင့္ စတင္မွတ္ပံုတင္သည္။ ၿပီးေနာက္ ၁၉၆၂ တြင္ အာဏာ
သိမ္းခ်ိန္ပါတီအား ဖ်က္သိမ္းခံလိုက္ရသည္။ ၿပီးေနာက္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ KNCDျဖင့္ ထပ္မံမွတ္ပံုတင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့ရာ မဲဆႏၵနယ္သံုးေနရာ အႏုိင္ရခဲ့သည္။ ၿပီးေနာက္ ပါတီကိုျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ရသည္။ KNCD ပါတီသည္ UNA အဖြဲ႕၀င္ပါတီလည္းျဖစ္သည့္အတြက္ ၂၀၁၀ တြင္ NLD ကဲ့သို႔အျခား မဟာမိတ္ပါတီမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္သည့္အတြက္ KNCD လည္း ၀င္ေရာက္ျခင္းမရွိခဲ့။ ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၃တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ျပန္လည္ျပဳလုပ္ၿပီး ၂၀၁၅ ၌ ေရြး ေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
စဥ္းစားထားတယ္။ ျပည္သူလူထုဟာဆိုရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆင္းရဲၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္၀င္ေငြပံုမွန္ရရွိဖို႔အတြက္ မိသားစုတိိုင္းရဲ႕၀င္ ေငြရရွိမႈႏႈန္းကို စာရင္းေကာက္ယူၿပီးမွ သူတို႔ရဲ႕ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေနအ ထားကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ခ်င့္ခ်ိန္တြက္ဆမယ္။

ျပည္သူေတြက KNCD ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
KNCD ပါတီက အခုမွေပၚတဲ့ပါတီမဟုတ္ဘူး။ KNC ဆိုၿပီးမွ ၁၉၄၉ ကတည္းကေနေပၚတယ္။ ဖ်က္သိမ္းခံရၿပီးေနာက္လည္း ျပည္ သူလူထုက ေထာက္ခံေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အခြင့္အေရးရရင္ရသလို ဒီပါတီဟာေပၚလာတယ္။ တျခားပါတီနဲ႔ ေခတ္ၿပိဳင္ ေပၚလာတဲ့ ပါတီေတြဟာ တစ္ခုမွမရွိေတာ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ KNCD ပါတီဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ျပည္သူေတြကို မပစ္ထားဘူး။ ျပည္သူေတြကလည္း KNCD ပါတီကို အၿမဲတမ္း ေထာက္ခံေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပါတီဟာလည္းယေန႔အထိ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေနသည့္ ပါတီျဖစ္တယ္။


ကမန္အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးေဇာ္ဝင္း
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ရခိုင္ျပည္နယ္(သံတြဲ)ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ အနည္းဆံုးေလးေနရာယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ  -  (က) ျပည္္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးႏွင့္ေလာကပါလတရားမ်ားကို အေျခခံကာ အေျခခံ
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေသာျပည္ေထာင္စုဖြား ျပည္သူျပည္သားမ်ား၊ပါတီမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ အနာဂတ္တြင္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းသြားေရး။
(ခ) အၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္ အျခားအစြန္းေရာက္သည့္ မည္သည့္ဝါဒမ်ိဳးကိုမဆို ဆန္႔က်င္သြားေရး။
(ဂ) ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားအပါအဝင္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ ဘက္မလိုက္ မူဝါဒကို အေျခခံသည့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ကူညီေရး။
(ဃ) ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး။
(င) ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အက်ိဳးမျပဳသည့္ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ား ပေပ်ာက္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေအာင္ ပညာေပးစည္း႐ံုးေရး။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း  - ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမစတင္မီ ႏွစ္လခန္႔တြင္ ပါတီဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ေျခာက္ခုဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ၾကားညပ္ခဲ့သည့္ ကမန္တုိင္းရင္း သားမ်ားဘဝ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေန။

ျပည္သူေတြက ကမန္အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
တုိင္းျပည္က တစ္ခ်ိန္တုန္းက အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အေကာင္းဆံုးအေျခအေနရွိတယ္။ တုိင္းျပည္အတြက္ တကယ္ကိုအက်ိဳးရွိတဲ့သူကို အေရြးမွန္ဖို႔ပဲ ေျပာျပခ်င္တယ္။ကယားလူမ်ိဳးစုဒီမိုကေရစီပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးေစာဒယ္နီရယ္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ကယားျပည္နယ္ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၆ ေနရာဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ေဖာ္ေဆာင္မည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ၂၀၁၂ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ပါတီဖြဲ႕စည္းရန္ စတင္လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း၌ ပါတီတရားဝင္ဖြဲ႕စည္း။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
အေျခခံလူတန္းစားဘဝရပ္တည္ႏိုင္ေရးက ေအာက္ေျခကလုပ္ရမွာပါ။ ႏုိင္ငံတကာမွာ ဒီကိစၥကို ေျဖရွင္းတဲ့နည္းစနစ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဓိကကေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဖို႔ေပါ့။ ေဈးကြက္စီးပြားေရး စနစ္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေျပာင္းလဲႏုိင္တဲ့အဆင့္ေရာက္ေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးစားရမွာပဲ။

ျပည္သူေတြက ကယားလူမ်ိဳးစုဒီမိုကေရစီပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္အစိုးရဖြဲ႕ႏုိင္မွသာ ဒီျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ျပည္ သူေတြအက်ိဳးကို ပိုလုပ္ေပးသြားႏိုင္မွာပါ။ ဒါကို ျပည္သူေတြနားလည္ဖို႔ လုိပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အေရးႀကီးတယ္။ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးေတြ တိတိက်က်လုပ္စရာအမ်ားႀကီးလုပ္ရမယ္။ ဒီလိုလုပ္ႏုိင္ ေအာင္ ျပည္သူေတြေရြးခ်ယ္မႈက အေရးပါတယ္။


ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးခူးယူဂ်င္း
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ရွမ္းျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ေလးခုတြင္ ၀င္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - တန္းတူညီတူအခြင့္အေရးရရွိေရး၊ ကယန္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေပၚထြန္းေရး။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ပါတီက လူေတြက ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရၿပီး အာဏာလႊဲအပ္မခံရတဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ကသူေတြပါ၀င္တယ္။ ကယန္းလူမ်ိဳး ကမၻာသိေအာင္
၂၀၁၀ မွာ ပါတီ၀င္ ၁၇ ဦးနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့တယ္။
ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရရွိတဲ့ရန္ပံုေငြကို ျပည္သူေတြကိုခ်ျပမယ္။ သူတို႔ဘယ္လိုသံုးစြဲခ်င္လဲဆိုတာေမးရမယ္။ သူတုိ႔ျဖစ္ခ်င္တဲ့အတိုင္း အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ေပးမလဲဆိုတာထက္ ျပည္သူေတြ ဘယ္လိုလုပ္ေစခ်င္လဲဆိုတဲ့အေပၚ မူတည္တယ္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵ အတုိင္းလုပ္သြားမယ္။ ျပည္သူေတြ ဘာခိုင္းခ်င္လဲဆိုတာ နားေထာင္သြားမယ္။

ျပည္သူေတြက ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျပာေနက်စကားရွိတယ္။ ကယန္းလူမ်ိဳးျဖစ္ရင္ ကယန္းလူမ်ိဳးကိုခ်စ္ပါ။ ကယန္းဘ၀ကိုနားလည္မွ ကယန္းလူမ်ိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ႏုိင္မယ္။


ကရင္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ေစာရဲ၀င္းႏုိင္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ဘားအံ၊ ျမ၀တီ၊ ေကာ့ကရိတ္၊ လႈိင္းဘြဲ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦး။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားအပါအ၀င္ သက္ဆုိင္ရာက႑အလိုက္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဦးစားေပးေသာ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ရန္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ၂၀၁၁ ႏို၀င္ဘာတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့သည္။ ပါတီမွတ္ပံုတင္အမွတ္ (၅၁) ျဖစ္သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
ပါတီရဲ႕ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမွာေတာ့ အျပည့္အစံု ထည့္သြင္းထားတယ္။  စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ တိုးတက္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္မယ္။ အလုပ္သမား၊  လယ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ဖို႔အစီအစဥ္ရွိတယ္။

ျပည္သူေတြက ကရင္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျပည္သူေတြအၾကားက ေပါက္ဖြားလာတဲ့ သူေတြ ျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကလည္း ျပည္သူေတြအ တြက္ပဲ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ေတြ၊ ခံစားခ်က္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔သိေနေတာ့ အမ်ားႀကီးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရွိေနလို႔ ျပည္သူေတြက မဲထည့္သင့္ပါတယ္။


ကရင္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးေစာသာထူးေက်ာ္
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ဘားအံ၊ ျမဝတီ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး၊ ေကာ့ကရိတ္ စသည့္ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း မဲဆႏၵနယ္ကိုးခုတြင္ ဝင္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္အတူ စစ္မွန္သည့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ရမည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ယခင္ ဒီေကဘီေအမွ အေျခခံၿပီး BGF (နယ္ျခားေစာင့္တပ္)ဖြဲ႕စည္းေသာအခါ တပ္ဖြဲ႕တြင္းမွ အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ားက ႏုိင္ငံေရးပါတီထူေထာင္ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီက ေငြေရးေၾကးေရးအခက္အခဲရွိေနေတာ့ ျပည္သူေတြကို  ေငြအားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီဖို႔ အခက္အခဲရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္သူေတြစီးပြားေရးအပိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ ေငြေရးေၾကးေရးအခက္ အခဲမရွိရေအာင္ အႀကံဉာဏ္ေတြေပးၿပီးကူညီမႈေတြေတာ့လုပ္ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ျပည္သူေတြက ကရင္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီက ကရင္ျပည္နယ္မွာ အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္အေနနဲ႔ အၿမဲပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့တဲ့ ပါတီတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ဒီထက္ပိုၿပီးလုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္မွာျဖစ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီကို ျပည္သူေတြမဲေပးၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။


ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးေစာထြန္းေအာင္ျမင့္
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - တုိင္း ေလးခုႏွင့္ ျပည္နယ္ ႏွစ္ခု။ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ဧရာ၀တီ၊ တနသၤာရီတိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ပါတီသည္ ကရင္အမ်ဳိးသားေရးကို ဦးစားေပး (၁) အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလုပ္သားျပည္သူအားလံုး၏ အက်ဳိးကို က်ယ္က်ယ္၀င့္၀င့္ လုပ္ေဆာင္မည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခဲ့။ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္၊ တိုင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္အလုပ္မ်ားလုပ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ ပါတီတည္ေထာင္ခဲ့။ နည္းနည္းႏွင့္ က်ဲက်ဲလုပ္ေဆာင္ၿပီး လုပ္ႏိုင္သမွ်တိုးလုပ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထား။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
ျပည္သူေတြ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်တေအာင္လုပ္ဖို႔က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္လာဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုတာလည္း တိုင္းျပည္မၿငိမ္သက္သေရြ႕၀င္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ၿငိမ္သက္မႈရွိေအာင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိ ေအာင္ အရင္လုပ္ရမွာပဲ။ စာေတြ႕မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕လိုအပ္တယ္။ အခုက လုပ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ႏိုင္မႈအင္အားကနည္းေသးတယ္။ ေနာက္လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ ပိုၿပီးထင္သာ၊ ျမင္သာနဲ႔ လုပ္ႏိုင္လိမ့္ မယ္လို႔ ယူဆတယ္။ အားလံုးစည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ လုပ္ရင္ေတာ့ ပိုျမန္ မယ္။ အားလံုးညီရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တာျမန္မွာပဲ။

ျပည္သူေတြက ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ကရင္တိုင္းရင္းသားနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ဳိးအတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္မယ့္ ပါတီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းမွာ တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္က အေကာင္းဆံုးပါ၀င္မွာျဖစ္လို႔ အားေပးၾကပါ။ မဲေပးၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။


ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ[KNP]

၁။ ဥကၠ႒ - မန္းသိမ္းေရႊ
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး (ပန္းတေနာ္၊ ေက်ာင္းကုန္း၊ ၀ါးခယ္မ၊ အိမ္မဲ၊ ေျမာင္းျမ)၊ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး (ေမွာ္ဘီ၊ ထန္းတပင္)၊ ကရင္ျပည္နယ္ (သံေတာင္)၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ စုစုေပါင္း ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၁ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - တုိင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေရး၊ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္လာေရး၊ ကရင္တိုင္းရင္းသားအပါအ၀င္ ျပည္သူမ်ားဘ၀ လံုၿခံဳမႈရရွိေစမည့္ တရားဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရး၊ ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ရပုိင္ခြင့္မ်ားေတာင္းဆုိႏုိင္ေရး။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ၂၀၁၄ တြင္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္၌ မွတ္ပံုတင္ရရွိသည္။ ပါတီမွတ္ပံုတင္အမွတ္မွာ ၇၈ ျဖစ္သည္။

ပါတီအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
ႏုိင္ငံမွာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္ဖို႔ တရားစီရင္ေရးက လိုအပ္တယ္။ ႏုိင္ငံျခားက ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ျပည္သူေတြ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိဖို႔လိုတယ္။ လူတစ္စုကပဲ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးကုိ စီမံခန္႔ခဲြေနတာမ်ိဳးမျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနရင္ လူတစ္စုကပဲ ခ်မ္းသာေနမယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမုိးဖို႔ လိုအပ္တယ္။

ျပည္သူေတြက ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔က အားလံုးေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚလာမွ ႏုိင္ငံေရွ႕အနာဂတ္ တိုးတက္လာမယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံမွ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းသြားမွာျဖစ္လို႔ ျပည္သူေတြက မဲေပးသင့္ပါတယ္။ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးထြန္းႏိုင္
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - လား႐ိႈး၊ သိန္းနီ၊ ကြမ္းလံု စသည့္ၿမိဳ႕နယ္သံုးခုတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ကိုးကန္႔တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူေနမႈဘဝျမႇင့္တင္ရန္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ကိုးကန္႔ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ကိုအေျခခံကာ ၁၉၈၉ တြင္ ပါတီတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့။ ၁၉၉၃ မွ ၂၀၀၇ အထိ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ငါးဦးတက္ေရာက္ခဲ့။ ၂၀၁၀ တြင္ပါတီကို ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ခဲ့။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လူမ်ိဳးစုပါတီျဖစ္တယ္။ ေပၚလစီတစ္ခုကို ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္စြမ္းမရွိဘူး။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိတဲ့ႏုိင္ငံေတာ္အစီအစဥ္ေတြကလည္းေအာင္ျမင္တာရွိ သလို မေအာင္ျမင္တဲ့အပိုင္းေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အႀကံေပးမယ္၊ ဒါကို လက္ေတြ႕က်က် အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး အႀကံေပးႏုိင္တဲ့အေျခအေနမွာပဲရွိတယ္။

ျပည္သူေတြက ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးပါတီကုိ ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕အေျခအေနကို ကြၽန္ေတာ္တို႔လူမ်ိဳးစုကေနၿပီးေတာ့ တင္ျပမယ္။ေျပာဆုိမယ္။ ထုတ္ေဖာ္မယ္ဆုိရင္ ပိုၿပီးလက္ေတြ႕က်မယ္။ နီးစပ္မႈရွိမယ္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ကိုးကန္႔တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထားေတြကို အေျခခံၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြးတုိင္းရင္းသားမခြဲျခားဘဲ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အဓိကတတ္စြမ္းသေလာက္
ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မဲဆႏၵနယ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကို မဲထည့္သင့္ပါတယ္။


ခမီအမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးစိန္လွေက်ာ္
၂။ မဲဆႏၵနယ္ -  ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ငါးေနရာဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - (၁)ကမၻာ့အလယ္၌ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ ထာဝရ ခိုင္မာစြာရပ္တည္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားအားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ (၂) စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ပီျပင္စြာေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္၊ (၃) ခမီမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတၱဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို အားသြန္ခြန္စိုက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး အျခားေသာမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုလည္း အားေပးကူညီသြားရန္၊ (၄) မိမိတို႔၏ ဓေလ့ထံုးစံ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ တီထြင္ေလ့က်င့္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္သြားရန္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း-  လူမ်ိဳးနာမည္႐ႈပ္ေထြးေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႀကံစည္ဖန္တီးေနၾကသူ လူတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ခမီတိုင္းရင္းသားမ်ိဳး ႏြယ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ မိမိတို႔လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အားနည္းေနေသာလူေနမႈဘဝအဝဝတို႔ကို အျခားေသာျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔အတူ တစ္ေျပးညီဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ခမီအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီကို ပါတီမွတ္ပံုတင္အမွတ္ (၃၇)ျဖင့္ တရားဝင္ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
ျပည္သူေတြ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြညီမွ်မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီက ေဒသအေျချပဳမ်ိဳးႏြယ္စုျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးျပည္သူမ်ား အေရးကိုမေျပာႏိုင္ျငားေသာ္လည္း မိမိတို႔မ်ိဳးႏြယ္စုကိုယ္တုိင္က ေက်းလက္ေန ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့အတြက္ ပါတီရဲ႕ဖြဲ႕စည္းပံုမူဝါဒက ေက်းလက္ေနလူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္မည့္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူေတြက ခမီအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
မိမိတို႔ လူမ်ိဳးေတြလည္း လူေနမႈခြၽတ္ၿခံဳက်ေနတဲ့ဘဝေတြကို လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္မွ တျခားတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အႀကံဉာဏ္ကိုရယူၿပီး တရားဝင္ေဆြးေႏြးႏုိင္မွာမို႔လို႔ မိမိပါတီရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို မဲေပးၾကဖို႔ျဖစ္ပါသည္။


ခူမီး(ခမီး)အမ်ိဳးသားပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးေက်ာ္ထြန္း။
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းငါးဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ခူမီးတိုင္းရင္းသား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရး၊ ပလက္၀ေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေစေရး၊ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းမည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ပါတီကို ၂၀၁၄ ဇူလိုင္အတြင္းက စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
၀င္ေငြထြက္ေငြမွ်တဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္အေကာင္းဆံုး ေတာင့္ တင္းေနဖို႔လိုတယ္။ အဲဒါေဆာင္ရြက္ရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕အဓိကစီးပြားေရးျဖစ္တဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ စက္မႈက႑ေတြမွာ ႏုိင္ငံေတာ္က
ေထာက္ပံ့ပံ့ပိုးမႈေတြ လုပ္ေပးရမယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြထုတ္ေပးရမယ္။ လမ္း၊ မီးနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ တည္ေဆာက္ေပးရမယ္။ နည္းပညာအကူအညီေတြေပးရမယ္။ အဲဒါဆိုရင္ စီးပြားေရး ေခ်ာင္လည္ၿပီး
ျပည္သူေတြ ၀င္ေငြပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူေတြက ခူမီးအမ်ိဳးသားပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
မဲေပးသင့္တာက အဓိကက ကြၽန္ေတာ္တို႔က တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုသြားမွာျဖစ္တယ္။ ခူမီးတိုင္းရင္းသားေတြက ႏုိင္ငံေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေ၀းေနတယ္။ နယ္စပ္ေဒသျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းေတာ့ အေမ့ေလ်ာ့ခံ
ျဖစ္ေနတယ္။ အဆင္းရဲဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ ဒီေဒသေတြကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အတြက္ ႀကိဳးစားသြားမွာျဖစ္လို႔ မဲေပးသင့္တာပါ။


ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးႏိုထန္ကပ္
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ကိုးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ  -  အျခားပါတီႏွင့္ ပတ္သက္လာပါက အျပဳသေဘာေဆာင္ကာ ပဋိပကၡမ်ားကိုညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္။ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ေရးသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ အသိပညာပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း  -  ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပါတီေထာင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၌ ၁၂ ေနရာအႏိုင္ရခဲ့သည္။ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီသည္ ခ်င္းပါတီမ်ားထဲတြင္ အင္အားအႀကီးဆံုးျဖစ္လာခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
အန္ကယ္တို႔က ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေတြကို အာ႐ုံစိုက္ထားတဲ့အခါက်ေတာ့ အထူးသျဖင့္ အိမ္ေထာင္တိုင္း၊ ရြာတိုင္းမွာရွိတဲ့ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြတိုးတက္ဖို႔က လက္ရွိထက္ သံုးေလးငါး ဆေလာက္တိုးတက္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။

ျပည္သူေတြက ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
အန္ကယ္တို႔ပါတီက လႊတ္ေတာ္ထဲသြားၿပီး အလကားထိုင္ ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို သြားေတာင္းဆို ေနတာ။ ဒါေၾကာင့္ အန္ကယ္တို႔ပါတီကို မဲေပးသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။


ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးငိုင္ေဆာ့ခ္
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ ၂၅ ေနရာ
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - တန္းတူညီမွ်သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တည္ေဆာက္ေရး ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရး
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ၂၀၁၄ ဇူလုိင္ ၁၄ ရက္တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။ ပါတီသက္တမ္းအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္သာရွိေသးသည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
လက္ရွိအစိုးရက အသံုးစရိတ္ကမ်ားေနတယ္။ အဝင္ကမရွိဘူး။ စက္မႈထုတ္ကုန္ကမရွိေတာ့ ဝင္ေငြကမရွိဘူး။ ႏုိင္ငံတြင္းမွာ ထုတ္လုပ္ မႈပိုင္းမွမရွိတာ။ အစိုးရအဆက္ဆက္ နာမည္ေကာင္းရ႐ံုပဲ ေဆးၿမီးတို ေျဖရွင္းတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ပဲလုပ္ၾကတာကိုး။ အထူးသျဖင့္ ထုတ္ကုန္ပိုင္းေတြကို မလုပ္ခင္မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို လက္ခံလာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ရမယ္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လုပ္အားရယ္၊ ႏုိင္ငံျခားနည္းပညာရယ္ ပူးေပါင္းၿပီးလုပ္ရမယ္။ သူတို႔ဆီက လက္ေတြ႕သင္ယူလုိ႔ရမယ့္ အင္ဂ်င္နီယာေတြ ေပၚေပါက္ေအာင္ေမြးထုတ္ေပးရမယ္။ အခုကိုယ့္လူေတြက စာေတြ႕ပဲရလာ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံျခားမွာ ပညာသြားသင္ၿပီး ျမန္မာျပည္ျပန္လာတဲ့အခါ ဘာမွမလုပ္တတ္တဲ့ သူအမ်ားႀကီးပဲ။ ဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဖန္တီးေပး ရလိမ့္မယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူဦးေရက သန္း ၅၀ ေက်ာ္ပဲရွိတာပါ။ ဒီေလာက္လူအေရအတြက္က ထြက္ေငြ၊ဝင္ေငြမွ်တေအာင္လုပ္ဖို႔ေတာ့ မခက္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ေပၚလစီေကာင္းဖို႔ပဲလိုပါတယ္။

ျပည္သူေတြက ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္တည္ေဆာက္ေရးပဲ။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီကိုမဲေပးၾကမယ့္ ျပည္သူေတြကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္အတုိင္းပဲ ေပးၾကမွာပါ။ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးဇုိဇမ္(ခ) ဇမ္က်င္ေပါင္
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခုိင္၊ စစ္ကုိင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၀၌ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၅၅ ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ -
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ၂၀၀၈ မွ စတင္၍ ပါတီတည္ေထာင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ မတ္လ ၂၇ ရက္တြင္ပါတီကုိ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ၁၃ ေနရာ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည္။

ပါတီအတြင္းအေရးမွဴး ဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
၀င္ေငြထြက္ေငြမွ်ဖုိ႔ထက္ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ခ်င္ပါတယ္။ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီက ဒုသမၼတတင္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီး လုပ္ႏုိင္မယ္။ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမွာလည္း ေရရွည္ခံတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ (ပါတီဥကၠ႒ဦးဇိုဇမ္က ေျဖၾကားပါသည္)

ျပည္သူေတြက ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ခ်င္းေတြက ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀၊ ၅၀၀ ေလာက္ကတည္းက ရပ္တည္လာတာ။ အခု ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြ တိမ္ေကာလာတာကို ႏိုးထဖို႔၊ လူမ်ိဳးျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ ကုိယ့္လူမ်ိဳးကာကြယ္ဖို႔ မူ၀ါဒေတြကို ကုိယ့္လူမ်ိဳးက မူခ်ရမယ္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးရွိေနတဲ့ ကာလပတ္လံုး ခ်င္းပါတီရွိရမယ္။ ပထမဦးဆံုးလိုခ်င္တာ ကုိယ့္လူမ်ိဳးႏုိင္ငံေရးအင္အားစုကို စုရမယ္။ ၿပီးရင္ႏုိင္ငံေရးအင္အားတည္ေဆာက္ရမယ္။ ၿပီးရင္ ဗမာေတြနဲ႔ တန္းတူႏုိင္ငံေရးစားပဲြ၀ိုင္းလုပ္ႏုိင္ရမယ္။ တုိင္းရင္းသားတိုင္းမွာ ဒီဗ်ဴဟာပဲရွိတယ္။ ႏွစ္ ၆၀ ၾကာလည္းဒီမူ၀ါဒပဲရွိတယ္။


ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးေအာင္သန္း
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ေမတၱာ၀ါဒကို ယံုၾကည္စြဲကိုင္ထား။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာမသိမ္းမီတြင္ ဦးႏု၏ ျပည္ေထာင္စုပါတီ (ပထစ)ကို အေျခခံယူၿပီး ယင္းပါတီမူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုပါတီကို ဆက္လက္က်င့္သံုးသြားမည္။ ၂၀၁၅ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္တြင္ ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုပါတီအမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
စဥ္းစားထားပါတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ စီးပြားေရးစနစ္ကို ျပင္ဖို႔လိုအပ္တယ္။ လက္ရွိက်င့္သံုးေနတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ကို နာမည္ေတာ့ရွိတယ္။ Market Economy ဆိုိတာ။ ဒါေပမဲ့ တကယ္လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ေနတာက်ေတာ့ ပီပီျပင္ျပင္မျဖစ္လာေသးတာကို အန္ကယ္တို႔ေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက လက္ရွိစီးပြားရးစနစ္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ျပႆနာေတြရွိတယ္။ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အန္ကယ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕
ေငြနဲ႔ တန္ဖိုးအမ်ားႀကီးကြာဟခ်က္ကို အနည္းဆံုးကြာဟခ်က္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္။ အဲဒါမွ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သံုးေနတဲ့ေငြေၾကးက တန္ဖိုးရွိလာမယ္။ အဲဒီကမွ ျပည္သူေတြဟာ စား၀တ္ေနေရးအေျခအေနေတြ အဆင္ေျပ လာတာျဖစ္လာမယ္။ အဲဒါေတြကို  လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္တာနဲ႔ အေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္မယ့္ကိစၥျဖစ္တယ္။

ျပည္သူေတြက ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
အန္ကယ္ကိုယ္္တိုင္က ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုပါတီရဲ႕ ဥကၠ႒ျဖစ္သလို ဗဟိုတရား႐ံုးေရွ႕ေနျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဥပေဒေရးရာ ကို အကြၽမ္းတ၀င္ျဖစ္တဲ့သူေတြမ်ားမ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာလို႔ရွိ ရင္ လႊတ္ေတာ္ဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေရးမွာ အင္မတန္နက္နက္နဲနဲ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္။ ဥပေဒရွိလ်က္နဲ႔ အက်ိဳးမသက္ေရာက္တဲ့ ဥပေဒေတြကိုလည္း အန္ကယ္တို႔က အသက္၀င္ေအာင္လုပ္မယ္။


ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ျပည္သူ ၇ ေနရာႏွင့္ တိုင္း/ျပည္နယ္ ၁၈ ေနရာ စုစုေပါင္း ၂၅ ေနရာယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ဒီမုိကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရးဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအစရွိသည့္ သုံးလြန္းတင္ဒီမုိကေရစီထူေထာင္ေရးလမ္းစဥ္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ၁၉၉၀အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ သခင္စုိးနာယကအျဖစ္ပါ၀င္သည့္ ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီအမည္ျဖင့္ ၁၀ ေနရာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ကာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ရ၍ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ဒီမုိကေရစီမွာ ဦးတည္ခ်က္ သုံးရပ္ရွိတယ္။ လူေတြရဲ႕ လြတ္လပ္မႈျပည့္၀ရမယ္။ တန္းတူညီမွ်ရွိရမယ္။ အမ်ားဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ရမယ္။ ဒီဦးတည္ခ်က္ သုံးရပ္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ အမ်ားဆႏၵနဲ႔ဆုံးျဖတ္ရမယ္။ အမ်ားဆႏၵနဲ႔ ဆုံးျဖတ္တာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ အသိဉာဏ္အဆင့္အတန္းျမင္ဖုိ႔လုိအပ္တယ္။ အသိဉာဏ္ျမင့္မားဖုိ႔ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္ဖုိ႔ လည္းလုိတယ္။ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္ဖုိ႔ စီးပြားေရးကုန္ထုတ္ စြမ္းအားစုတုိးတက္ဖုိ႔လိုတယ္။ ဒီသုံးရပ္နဲ႔ ထူေထာင္မွ ဒီမုိကေရစီျဖစ္မယ္လုိ႔ ဦးတုိ႔ယုံၾကည္တယ္။

ျပည္သူေတြက ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ဦးတုိ႔ ပါတီကို မဲေပးသင့္တဲ့ အခ်က္ေလးခ်က္ရွိတယ္။ တစ္က ဦးတုိ႔ပါတီက ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အႀကံဳအစဥ္အလာရွိတာေၾကာင့္ ဆင္ျခင္တုံတရားမွာ အားေကာင္းႏုိင္တယ္။အမွား၊အမွန္အေတြ႕အႀကံဳရွိတယ္။ နံပါတ္ႏွစ္ကဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံကိုဘယ္လိုထူေထာင္မလဲဆုိတဲ့ မူ၀ါဒမွာ သုံးလြန္းတင္ဒီမုိကေရစီထူေထာင္ေရးကို ခ်မွတ္ထားတယ္။ နံပါတ္သုံးကတုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးမူ၀ါဒကို ခ်ထားတယ္။ နံပါတ္ေလးက အစုိးရသည္ ျပည္သူရဲ႕ အရွင္သခင္ မဟုတ္ေစရဘူး။ ျပည္သူရဲ႕အေစခံသာျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ခံယူခ်က္။ ဒီေလးခ်က္ေၾကာင့္ မဲေပးသင့္ပါတယ္။


ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးမ်ိဳးမင္းထြန္း။
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - သံုးေနရာ။
၃။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၁၅ ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္တြင္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပါတီသို႔

  ဆက္သြယ္ေမးျမန္း၍မရေသာေၾကာင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ(ကခ်င္ျပည္နယ္)

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးခက္ထိန္နန္
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ၀ို္င္းေမာ္၊ မုိးေမာက္၊ ဗန္းေမာ္၊ ဖားကန္႔စသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕ရွစ္ၿမိဳ႕တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ျပည္နယ္အတြက္ ပါတီတည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္၏ တုိးတက္ေရး၊ ျပည္နယ္၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေရွး႐ႈၿပီး ေဆာင္ရြက္မည္။ ျပည္နယ္၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ(ကခ်င္ျပည္နယ္)ကို ၂၀၁၀ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယင္းႏွစ္တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ရရွိခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြနီးလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ပါတီ၀င္မ်ားတုိင္ပင္ကာ ျပည္နယ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတည္ေထာင္ထားသည္။
ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
ျပည္သူေတြရဲ႕၀င္ေငြ/ထြက္ေငြမွ်တေအာင္ ကူညီေပးဖို႔ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ဒီကိစၥကလည္း တစ္ေယာက္တည္း၊ တစ္ဖဲြ႕တည္းအလံုးစုံအေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ရတာမဟုတ္ပါဘူး။ အားလံုးပါ၀င္ေဆြးေႏြးၿပီး ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားမွရပါမယ္။

ျပည္သူေတြက စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
အန္ကယ္တို႔ပါတီက ျပည္သူေတြနဲ႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆံုခဲ့ၾက တယ္။ ပါတီတည္ေထာင္စဥ္ကတည္းက ျပည္နယ္ကုိယ္စားျပဳတည္ ေထာင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္လို႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ထားပါတယ္။ ျပည္နယ္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရး၊ က်န္းမာေရးေတြအတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြက အန္ကယ္တို႔ပါတီကုိ မဲေပးသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။


စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ[KUDP]

၁။ ဥကၠ႒ - ဦး၀င္းျမင့္ေက်ာ္
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ကရင္ျပည္နယ္မွ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)ႏွင့္ အမွတ္ (၂) တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ႏိုင္ငံသားတိုင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေစရန္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၏ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားတို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္သြားမည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကို ျဖည့္္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားဘက္က ရပ္တည္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ၂၀၁၅ တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

အန္ကယ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းေအာင္ႏိုင္ေရး စည္း႐ံုးေရးဆင္းၿပီးသြားရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်တမႈရွိေအာင္ အစီအစဥ္ေတြေရးဆြဲၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။ အခုဟာက ကုန္ေစ်းႏႈန္းက တက္လာေတာ့ အေျခခံျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်တဖို႔အတြက္ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္သြားမယ္။

ျပည္သူေတြက စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီကိုဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္သလဲ။
အန္ကယ္တို႔က ေက်းရြာ၊ ျပည္နယ္အလိုက္ ေက်းရြာလူတန္းစားေတြရဲ႕ ဘ၀ျဖစ္ရပ္မွန္ကိုသိထားေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ျဖစ္စဥ္အေပၚမွာအေျခခံၿပီး ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးတယ္။ ျပည္သူေတြကလည္း ေထာက္ခံၾကတယ္။ တုိင္းရင္းသားေဒသခံေတြရဲ႕ အက်ိဳးကို အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္တဲ့အတြက္ အန္ကယ္တို႔ပါတီကို မဲေပးၾကမွာပါ။


ဇိုတိုင္းရင္းသားေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးခမ္အင္ထန္း။
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းတြင္ ေျခာက္ေနရာယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူဝါဒ - ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္ေသာ တုိင္းရင္းသားအားလံုး၏ လူေနမႈဘဝ ျမႇင့္တင္ေရး၊ ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား အျပည့္အဝခံစားရရွိႏုိင္ေရး။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ဇိုလူမ်ိဳးစုမ်ားအေနျဖင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ အနာ ဂတ္ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အတူတကြလက္တြဲၿပီး မိမိေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ပါတီတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၁၅ ဇူလုိင္ ၉ ရက္တြင္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ဇိုတိုင္းရင္းသားေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း၍မရေသာေၾကာင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။


ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ [ZCD]

၁။ ဥကၠ႒ - ပူက်င့္ရွင္းထန္
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - တြန္းဇံ၊ တီးတိန္၊ ကေလး၊ တမူး၊ ဖလမ္းႏွင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ အနည္းဆံုးေနရာ ၂၀ ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ခ်င္းအစား ဇုိမီးဟု ေခၚဆိုရန္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္အရ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ေသာ အစိုးရေပၚေပါက္ေရး။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ၁၉၈၈ အေရးအခင္းၿပီးေနာက္ ဇုိမီးအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္(ZNC)အျဖစ္ စတင္ဖြဲ႕စည္း၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္  ေလးေနရာဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ႏွစ္ေနရာေရြးခ်ယ္ခံရ၊ ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္တြင္ ZNC အစား ဇုိမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုတည္ေထာင္ခဲ့။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

စီးပြားေရးက Free market economy ေပါ့။ အစိုးရနဲ႔တင္ မလံုေလာက္ဘူး။ ပညာတတ္ေတြကအစ ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္တဲ့ သူေတြ အားလံုးက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရမယ္။

ျပည္သူေတြ ဇုိမီးဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြ မဲေပးၾကတာ အဓိကက တြန္းဇံ၊ ကေလး၊တီးတိန္တို႔ကဇုိမီးေတြ ဒီလူေတြက ေပးတာမ်ားတာ။ ေနာက္ ဒီမိုကေရစီလိုခ်င္ၾကတယ္။ ေနာက္ ဖက္ဒရယ္လည္းပဲ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ အရင္းခံၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရမွာဆိုေတာ့ ဒါကို လိုခ်င္လို႔ေပးၾကမွာပါ။


ညီၫြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ[UDP]

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးလွျမင့္
၂။ မဲဆႏၵနယ္-ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းတို႔ရွိ မဲဆႏၵနယ္မွ ၿမိဳ႕ ၂၀ တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရး၊ ျမန္မာျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ လူေနမႈဘ၀ျမႇင့္တင္ေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေစၿပီး ဆင္းရဲသားအားလံုး စား၀တ္ေနေရး၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႏွင့္ အေျခခံ၀င္ေငြရရွိေရး။  တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ သန္႔ရွင္းထက္ျမက္ေသာ အစုိးရတစ္ရပ္ေပၚေပါက္ေရး။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း -၂၀၁၀ ပါတီစံုမ်ားေပၚေပါက္လာခ်ိန္တြင္ ညီၫြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ယင္းပါတီတြင္ ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတို႔တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ မ်ိဳးဆက္မ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြ မွ်တဖို႔ဆိုရင္ ထမင္းတစ္နပ္ေလွ်ာ့စားပါလို႔ ေျပာ ေနၾကတယ္။ အဲဒီလိုေျပာတာထက္စာရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ျပည္သူေတြ ၀င္ေငြတိုးမယ့္နည္းလမ္းေတြကိုရွာေပးရမယ္။ အဲဒါအေရးႀကီးပါတယ္။ စကားနဲ႔ေျပာ႐ံုနဲ႔ေတာ့ ဘာမွျဖစ္မလာဘူး။

ျပည္သူေတြက ညီၫြတ္ေသာဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (UDP)ကိုဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
အဓိကက်တဲ့ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုလည္း လုပ္ေဆာင္မယ္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔အတြက္လည္း တ စိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီကို ျပည္သူေတြက မဲေပးသင့္တယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။


တအာင္န္း(ပေလာင္)အမ်ိဳးသားပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးအိုက္မုန္း။
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ရွမ္းျပည္နယ္ လား႐ိႈး၊ နမ့္ဆန္၊ မန္တံု၊ မူဆယ္အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၇ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ -  တအာင္န္းအမ်ိဳးသားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာေပတိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ပညာရည္ျမင့္မားေရး၊ ေဒသအတြင္း မူးယစ္ကင္းစင္ပေပ်ာက္ႏိုင္ေရး။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ၂၀၁၀ တြင္ ပါတီစတင္တည္ေထာင္သည္။ ၂၀၁၀ ဧၿပီ ၃ ရက္တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌၀င္ေရာက္ မယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမယ္။ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကို ပိုမိုအသံုးခ်ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ကို တိုးခ်ဲ႕ရမယ္။ စက္မႈႏိုင္ငံျဖစ္လာဖို႔ ႀကိဳးစားၿပီး ျပည္ပေရာက္ေနတဲ့ သူေတြကို ျပည္တြင္းအင္အားတိုးလာေစဖို႔ ျပန္လည္ေခၚယူသြားရမယ္။

ျပည္သူေတြက တအာင္န္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
တအာင္န္း(ပေလာင္)အမ်ိဳးသားပါတီက ေဒသခံေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အေသးစိတ္ေလ့လာထားလို႔ သိရွိထားတာကို ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးသြားမယ္။ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပါတီက ႀကိဳးစားသြားမယ္ဆိုေတာ့ ျပည္သူေတြကုိ ေထာက္ခံေစခ်င္ပါတယ္။


တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးသန္းတင္
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀၄ ခုတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၇၅၆ ေနရာမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ ျမန္မာ့လမ္းစဥ္ျဖင့္ လူအမ်ားေကာင္းစားေရး၀ါဒကို ေဖာ္ေဆာင္မည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီကို အေမြခံသည့္ပါတီတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့။ မူလပါတီမွ ပါတီစံုစနစ္ကိုလက္ခံျခင္း၊ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္မွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို လက္ခံက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲခဲ့။ ႏိုင္ငံတကာစံအေနျဖင့္ Center Left (ဗဟိုလက္၀ဲယိမ္း)ပါတီျဖစ္သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ကိုယ္တို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးမူ၀ါဒက တစ္တုိင္းျပည္လံုး (Growth) ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေစ်းကြက္ယႏၲရားနဲ႔လုပ္မယ္။ ေဖာ္ေဆာင္မယ္။ Growth ရလာၿပီဆိုရင္ ျပည္္သူေတြကို ျပန္ၿပီးခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့အခါမွာ ညီၫြတ္မွ်တတဲ့ ခြဲေ၀မႈမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္တို႔ရဲ႕ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္မွာ Social Market Economy ကိုက်င့္သံုးရမယ္လုိ႔ ခံယူထားတယ္။ ေရွ႕က Social ဆိုတဲ့ဟာေလးေပါ့။ အဂၤလိပ္လိုဆိုရင္ေတာ့ Growth with equity, Growth with justice ဆိုပါေတာ့။ အလုပ္႐ံုစက္႐ံုတစ္ခု။ ပိုင္ရွင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတာရွိမယ္။ ၁၀၀ ရတယ္။ ၈၀ ယူတယ္။ ၂၀ ေပးမယ္။ ဒါဆို ကိုယ္တို႔က ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး ၇၀ ေလာက္ ယူပါ။ ၃၀ ေလာက္ေပးပါ။ တတ္ႏုိင္သမွ် ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြအဆင္ေျပေအာင္ လုပ္သြားမယ္။

ျပည္သူေတြက တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီကို  ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ကိုယ္တို႔ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းဆိုတာ ကိုယ္တို႔ပါတီကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္လဲဆိုတာ Interdirectly ေျပာထားတာပဲ။ ေဖေဖာ္ ၀ါရီလကတည္းက ျပည္သူေတြကို ျဖန္႔ေ၀ထားၿပီးသား။ ျပည္သူေတြက ကိုယ္တို႔ပါတီကို ႀကိဳက္လို႔ မဲေပးရင္ဒီေၾကညာစာတမ္းက ကတိက၀တ္ပဲ။


တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးဟီးဝါး။
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ေျခာက္ေနရာယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ငါးလခန္႔အလိုတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၇ ဦးျဖင့္ ပါတီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း၍မရေသာေၾကာင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။


တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)အမ်ိဳးသားမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ [TNDP]

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးစိုင္းေဌးေအာင္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - မဲဆႏၵနယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၅၄ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရး။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - လူမ်ိဳးစုအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအေနျဖင့္ ေျပာဆိုေပးႏုိင္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ပါတီတည္ေထာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

လူေတြမွာ အလုပ္လက္မဲ့ေတြမ်ားေနတယ္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းေတြရရွိဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္။ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ။ ႏုိင္ငံတြင္းမွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ၊ ရစရာေနရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ စက္မႈစက္႐ံုႀကီးေတြလုပ္ေပး ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ အားလံုးေျပလည္သြားႏုိင္ပါတယ္။

ျပည္သူေတြက  တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)အမ်ိဳးသားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ(TNDP) ကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
တန္းတူညီမွ်ရရွိဖို႔အတြက္ မဲေပးသင့္ပါတယ္။


ထား၀ယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီ[DNP]

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးေအးမင္း
၂။ မဲဆႏၵနယ္ -တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္၊ ေရျဖဴ၊ ေလာင္းလံုး၊ သရက္ေခ်ာင္း၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးတန္းတူရည္တူျဖင့္စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ထူေထာင္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ သမိိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈရွိေရး၊ ေဒသအတြင္းရွိ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ပါ၀င္စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ေရး။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ထား၀ယ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား သိကၡာရွိစြာ ႏုိင္ငံေရးအရ အသိအ မွွတ္ျပဳခံႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္တူသူ ၁၉ ဦး ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၃ တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃  ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ပါတီအမွတ္(၇၀)ျဖင့္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ေဒသနဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ေစ်းကြက္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔အစီအစဥ္ရွိတယ္။ တန္ဖိုးနိမ့္ကုန္ၾကမ္းေတြကို တန္ဖိုးျမင့္ကုန္ေခ်ာေတြအထိ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ႏိုင္ငံတကာနည္းပညာ ဖလွယ္မႈေတြ၊ ကူညီေတာင္းခံမႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေပးသြားမယ္။

ျပည္သူေတြက ထား၀ယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္သလဲ။
ပါတီရဲ႕ အႏၲိမ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က ထား၀ယ္ေဒသကို ကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတစ္ခုအထိျဖစ္လာဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတာေၾကာင့္ ထား၀ယ္ပါတီကို မဲေပးသင့္တယ္။ တကယ္လို႔ ထား၀ယ္ပါတီက်႐ံႈးခဲ့မယ္ဆိုရင္ ထား၀ယ္တုိင္းရင္းသားေတြ က်႐ံႈးမႈျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။


ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးစုိးေမာင္
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ရန္ကုန္တုိင္း၊ မေကြးတုိင္း ၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ကုိးခုတြင္မဲဆႏၵနယ္၂၇ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူဝါဒ - လက္စားမေခ်သင္ပုန္းေခ်ၿပီး ျဗဟၼစုိရ္တရားအေျခခံေသာဒီမုိကေရစီတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားက ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို အေမြဆက္ခံကာ၂၀၁၀အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ အမည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွတ္ပုံတင္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

အခုက ခ႐ုိနီစီးပြားေရး၊ ခ႐ုိနီစီးပြားေရးအ၀န္းအ၀ုိင္းက်ဥ္းက်ဥ္း ေလးမွာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဓနေတြေရာက္ေနတယ္။ ေရာက္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ လူလတ္တန္းစားနဲ႔ဆုိင္တဲ့ စီးပြားေရးေတြက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ သမ၀ါယမေတြ က်ဆင္းသြားတယ္။ ၉၀ ခုလြန္ႏွစ္မ်ားက၂၀၁၀အထိျဖစ္တဲ့အေျခအေနေပါ့။ အဲဒီလိုဆုိရင္ ခ႐ုိနစ္ဆင္ကို ဘယ္လိုရွင္းမလဲ။ သူတုိ႔ေတြက တုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္လူနည္းစုျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီလူနည္းစုရဲ႕ ဓနေတြ၊ တုိင္းတစ္ပါးေရာက္ေနတဲ့ ဓနေတြကုိ ဒီကိုျပန္ၿပီးေရာက္လာေအာင္လုပ္မယ္။ ၿပီးရင္ ခ႐ုိနစ္ဆင္ထူေထာင္ခဲ့တုန္းက က်ဆင္းခဲ့တဲ့ လူလတ္တန္းနဲ႔ သမ၀ါယမေတြ ဖြံ႕ၿဖဳိးလာေအာင္လုပ္မယ္။ လယ္ယာေျမျပႆနာေတြ လည္းေျဖရွင္းႏုိင္ေအာင္လုပ္မယ္။ အဲဒီလုိလုပ္ရင္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေတြတုိးလာမယ္။

ျပည္သူေတြက ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္သလဲ။
ပါတီရဲ႕ အႏၲိမ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က ထား၀ယ္ေဒသကို ကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတစ္ခုအထိျဖစ္လာဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတာေၾကာင့္ ထား၀ယ္ပါတီကို မဲေပးသင့္တယ္။ တကယ္လို႔ ထား၀ယ္ပါတီက်႐ံႈးခဲ့မယ္ဆိုရင္ ထား၀ယ္တုိင္းရင္းသားေတြ က်႐ံႈးမႈျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးေက်ာ္မင္း
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ မဲဆႏၵနယ္ ၄၀ ခန္႔တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရး ရွင္သန္ေရး။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ၁၉၉၁ က ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကိုအေျခခံ၍ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးပါတီကို  ၂၀၁၃ မတ္လ၁၃ ရက္တြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ အမွတ္စဥ္ (၆၃) ျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

အခြင့္အလမ္းမရွွိတဲ့သူကို အခြင့္အလမ္းရွိတဲ့သူက၊ အာဏာမရွိတဲ့ သူကိုအာဏာရွိတဲ့သူက ေခါင္းပံုျဖတ္တာ။ ဒီစနစ္ေတြေပ်ာက္မွပဲတုိင္း ျပည္စီးပြားေရးတုိးတက္မယ္လို႔ ဦးတို႔ကခံယူတယ္။

ျပည္သူေတြက ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ဦးတုိ႔က လြယ္လြယ္နဲ႔ရွင္းရွင္းပဲ ပါတီနာမည္ေျပာတာနဲ႔ ျပည္သူေတြက နားလည္သြားၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဒီမိုကေရစီလည္းအျပည့္ အ၀မရွိဘူး။ နာမည္(အမည္)ခံပဲရွိတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာေတာ့ အမ်ားႀကီး ဆံုး႐ံႈးေနတယ္။ ဒီပါတီက အဲဒါေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမယ္။ ထိန္းသိမ္းေပးမယ္။ အဲဒါေတြရွိလာဖို႔အတြက္ ႐ုန္းကန္ေပးမယ့္ပါတီဆိုေတာ့  ဒီပါတီကိုမဲထည့္ရမယ္လို႔ သူတုိ႔ခံယူမွာပါ။


ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)

၁။  ဥကၠ႒ - ဦးသုေ၀
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ပဲခူး၊ ဧရာ၀တီ၊ စစ္ကိုင္း၊ တနသၤာရီ စသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးေျခာက္ခုတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံး အႏုိင္ရရွိေရး (Win-Win Policy)
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ၂၀၀၉ တြင္ ပါတီတည္ေထာင္ရန္ စတင္ျပင္ဆင္ခဲ့။ ၂၀၁၀  ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ပါတီအသစ္အေနျဖင့္ ပထမဆုံးမွတ္ပုံတင္ခဲ့။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

တုိင္းျပည္တစ္ခုမွာ ျပည္သူ၊ ျပည္သားေတြ လူျဖစ္က်ဳိးနပ္ဖုိ႔ဆိုတာက ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ရမွာေပါ့။ မမွ်ရင္ ဒီလူဟာ ဘယ္လုိလုပ္ တည္တည္တံ့တံ့နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရႏုိင္မလဲ။ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္။ မွ်ေအာင္လုပ္ေပးရမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္မွာ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ရမွာ။ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမွလည္း ႏုိင္ငံသားေတြက ဒီႏုိ္ငံကို မီွခိုၿပီးေနမယ္။ အားကုိးၿပီးေနမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္က ဆင္းရဲေနေတာ့ လူထုက အစုိးရအေပၚ မမွီခိုဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ဒါတို႔တုိင္းျပည္ကြ၊ တို႔အစိုးရကြလို႔ မေျပာၾကဘူး။ ဒီမုိကေရစီလည္း အျပည့္အ၀မရေသးေတာ့ တုိ႔ႏုိင္ငံသားဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေပ်ာက္ေနေသးတယ္။

ျပည္သူေတြက ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ) ကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႏုိင္ငံသားအားလုံး အႏုိင္ရရွိေရး (Win-Win Policy)ကို ေရွး႐ႈတယ္။ နံပါတ္တစ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံကို ဒီမုိကေရစီဖံြ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ခ်င္တာေပါ့။ ဖံြ႕ၿဖိဳးမွလည္း တုိင္းျပည္က သာယာမယ္။ တုိးတက္မယ္။ လူေတြလည္း လြတ္လပ္မယ္ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက ဥပမာအားျဖင့္ အခုကာလမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္မွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သုံးသင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္။  ဒီကာလမွာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ခ်င္တယ္။ ဘာေၾကာင့္တည္ေဆာက္ခ်င္လဲဆိုေတာ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုတာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ရဲ႕ နည္းလမ္းတစ္ခုပဲ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ျပည္နယ္ေတြကို ခဲြေပးတဲ့နည္းေပါ့။ ဒါေတြကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္လုပ္ေစခ်င္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီက တုိင္းျပည္မွာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မယ့္ ဒီမုိကေရစီနည္းကိုလည္း ထြန္းကားေအာင္လုပ္မယ္။


ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ားတုိးတက္ေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ေနရာႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေနရာ စုစုေပါင္းသံုးေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ား အျခားမ်ိဳးႏြယ္စုတုိင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုရွိသင့္ေၾကာင္း မိမိတို႔အမ်ိဳးသားမ်ား တညီတၫြတ္တည္းဆံုးျဖတ္ၾက၍ ဤပါတီကို ေထာင္ရျခင္းျဖစ္သည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ေဒသအသီးသီးတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘဝအေျခအေနမွာ အင္မတန္နိမ့္က်ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည့္အတြက္ ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ား ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ၂၀၁၅ တြင္ ပါတီစတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်တေအာင္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ အကူအညီကိုယူၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။

ျပည္သူေတြက ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳးမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္သလဲ။
ေနာက္ဆံုပါတီလည္းျဖစ္၊ မဖြံ႕ၿဖိဳးမတိုးတက္တဲ့ လူမ်ိဳးစုငယ္လည္းျဖစ္တဲ့ အားေလ်ာ္စြာ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရးထဲမွာ ရွိေစသင့္တယ္ဆိုတဲ့ အသိနဲ႔ ဒိုင္းနက္ပါတီကုိ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ငံေရးမွာ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏုိင္ေအာင္ မဲေပးသင့္ပါတယ္။


ဓႏုတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဒီမုိကေရစီပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးျမသန္း။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ငါးဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သံုးဦးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁၁ ဦး စုစုေပါင္း ၁၉ ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးရရွိရန္၊ ရရွိလာသည့္ အခြင့္အေရးသည္ တုိင္းရင္းသားတုိင္းႏွင့္ နယ္ေျမေဒသတုိင္းအတြက္ျဖစ္ရန္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိရန္၊ အျခားညီေနာင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေအးအတူပူအမွ် ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ၾကရန္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေပၚထြန္းလာရန္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၂ ဇူလုိင္ ၃ ရက္တြင္ စတင္တည္ေထာင္သည္။

ပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ျပည္သူေတြ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြ မွ်တဖို႔ဆုိတာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအေပၚမွာ မူတည္တယ္။ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ မူတည္လို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို အဓိကထားႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တယ္။

ျပည္သူေတြက ဓႏုတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဒီမိုကေရစီပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ပင္းတယ၊ ရြာငံ၊ ရပ္ေစာက္၊ ကေလာ၊ ေတာင္ႀကီးဆိုတာ ဓႏုလူမ်ိဳးက လူဦးေရအားျဖင့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စုစည္းေနထိုင္ၾကလို႔ ဓႏုေဒသလို႔ ေခၚရမွာျဖစ္တယ္။ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုအရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ရခဲ့တာရွိတယ္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆုိတဲ့ အေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးအရ ဓႏုလူမ်ိဳးမ်ားကို အေျခခံၿပီး ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ နယ္ေျမေဒသခံပါတီကသာ အာဏာရသင့္တယ္လုိ႔ ခံယူထားတယ္။


ဓႏုအမ်ဳိးသားမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ [DNOP]

၁။ ဥကၠ႒- ဦးတင္ေမာင္ဦး။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေလးေနရာ စုစုေပါင္းခုနစ္ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- စစ္မွန္ၿပီးအႏွစ္သာရႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လက္တြဲေဖာ္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားလာသည္ႏွင့္အမွ် အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္းတို႔ကို ရရွိခံစားႏိုင္ေရးဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွ တစ္သီးပုဂၢလျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ တြင္ တစ္သီးပုဂၢလသည္ တုိင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားအား ကိုယ္စားမျပဳေသာေၾကာင့္ ဓႏုတိုင္းရင္းသားမ်ားပါဝင္ေသာ ဓႏုအမ်ဳိးသားမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာက ဆင္းရဲသားလူတန္းစားေတြမ်ားတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသိပ္ မရွိဘူး။ စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုပဲ အဓိကထားအားကိုးေနရတယ္။ ေနာက္ၿပီး တစ္ႏွစ္ကို ေလးလေလာက္ပဲ စိုက္ပ်ဳိးၿပီး စားဝတ္ေနေရးကို ေျဖရွင္းေနရတယ္။ စက္မႈလုပ္ငန္းတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ ေဒသတြင္း ထြက္ကုန္သီးႏံုေတြကို ႏိုင္ငံတကာ‘စံ’အဆင့္ရွိေစၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေစ်းကြက္မွာ တြင္က်ယ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ ဒါမွ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်တမွာပါ။

ျပည္သူေတြက ဓႏုအမ်ဳိးသားမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
အန္ကယ္တို႔က ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး တည္ေထာင္ထားတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေဒသခံေတြရဲ႕အခက္အခဲျပႆနာေတြကိုလည္း ေျဖရွင္းေပးတဲ့အတြက္ ျပည္သူ ေတြက အန္ကယ္တို႔ပါတီကို မဲေပးလာၾကမွာပါ။


ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒- ဦးခြန္စံလြင္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေျခာက္ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ေနရာ စုစုေပါင္း ၂၀ ေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- တိုင္းရင္းသားပါတီျဖစ္၍ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုအတြက္ တက္လာသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ဒါကို ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳးစားမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ငါးႏွစ္သက္တမ္းမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးေျပလည္ေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးႀကိဳးစားဖုိ႔ ျပင္ဆင္ထားတာေပါ့။

ျပည္သူေတြက ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
အဓိကကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေတြရလာၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမ်ဳိးသားေတြအေပၚမွာ ဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္လာတယ္။ ကိုယ့္အမ်ဳိးသားဘဝနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးတစ္ခုအေပၚမွာ သြားတဲ့ေနရာမွာ အတူေလွ်ာက္လွမ္းသြားႏိုင္ဖို႔၊ တုိင္းျပည္အေနအထားနဲ႔ ပကတိလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျပည္သူနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီအဖြဲ႕အစည္းက အတူတူသြားႏိုင္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထားတာပါ။


 

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးသိန္းစိန္။
    ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ - ဦးေဌးဦး (ဥကၠ႒ ပူးတြဲတာ၀န္)
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုးရွိ မဲဆႏၵနယ္ ၁,၁၃၄ ေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ (ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းႏွင့္ ေဒသအခ်ိဳ႕မွလြဲ၍)။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- ႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူလူထု ေကာင္းစားေရး
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းမွ ပါတီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး ၂၀၁၀ ဇြန္လ ၈ ရက္တြင္ ပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရၿပီး အစိုးရဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ျပည္သူေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပဖို႔က အေရးႀကီးဆံုးပဲ။ ဒီေတာ့ ၀င္ေငြရေအာင္ လူတိုင္းအလုပ္အကိုင္ရရွိေရး ဖန္တီးဖို႔လုိတယ္။ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္။

ျပည္သူေတြက ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ကိုယ့္နယ္ေျမေဒသအက်ိဳးအတြက္ကို တကယ္လုပ္သလားဆိုတာနဲ႔ တုိင္းတာၿပီး ႀကိဳက္တဲ့ပါတီနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ၿပီးမွ မဲေပးၾကပါ။ျပည္ေထာင္စု ေတာင္သူလယ္သမား အင္အားစုပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးမင္းသူ။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာႏွင့္ တုိင္း/ျပည္ နယ္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာ စုစုေပါင္း ေလးေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ စက္မႈလယ္ယာစနစ္သို႔ ျမႇင့္တင္ရန္၊ စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္မည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုလည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္မည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ယခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီတြင္ ပဲခူးတုိင္းစည္း႐ံုးေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ မတ္လတြင္ ယင္းပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ ၾသဂုတ္လတြင္ ျပည္ေထာင္စု ေတာင္သူလယ္သမားအင္အားစုပါတီကို စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

အဓိကက စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းေတြ၊ ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကုန္ ေစ်းႏႈန္းေတြ တည္ၿငိမ္လာၿပီဆုိရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြဟာမွ်တလာမွာပါ။ အဲဒီလိုအေျခခံလူတန္းစားေတြ အသံုးျပဳတဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြတည္ၿငိမ္ဖို႔ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းဖို႔ တုိက္တြန္းသြားမယ္။

ျပည္သူေတြက ျပည္ေထာင္စု ေတာင္သူလယ္သမားအင္အားစုပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ဘ၀က ဆင္းရဲေနတယ္။ လယ္သမားေတြရဲ႕ဘ၀ ေအာင္ျမင္ရင္ တုိင္းျပည္လည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသြားမယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို အေလးျပဳတဲ့ဘ၀ကေန လယ္သမားေတြကို အေလးျပဳလာေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပါ။


 

ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးတင္အုန္း။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ငါးေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ျပည္ေထာင္စုအေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္ ျပည္တြင္းမွာရွိသည့္ အတုိက္အခံ ဒီမုိကေရစီအင္အားစု၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအင္အားစုမ်ား၊တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ အားလုံးတုိ႔ႏွင့္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းကာ အားလုံးလက္ခံႏုိင္မည့္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္၊ ဒီမုိကေရစီဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ၂၀၁၀ ေမလတြင္ ပါတီစတင္တည္ေထာင္ခဲ့၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲဆႏၵနယ္သုံးေနရာ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ စီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ေအာင္လုပ္ဖို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိတယ္။

ျပည္သူေတြက ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
အဓိကက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးက နံပါတ္−၁၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔ အဲဒီႏွစ္ခ်က္ကို အဓိကထားၿပီး မဲဆြယ္မယ္။


 

ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ(ပအမဖ)

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးခြန္ေအာင္စစ္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သံုးေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာႏွင့္ တုိင္း/ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုးေနရာ စုစုေပါင္း ၁၄ ေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- လြတ္လပ္မွ်တမႈ၊ သာတူညီမွ်မႈ၊ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးႏိုင္မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ပိုမိုထြန္းကားေရး၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလူမ်ိဳးတို႔၏ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၁၉၅၀ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ေသာ ပအုိဝ္းတိုင္းရင္းသားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ျပည္သူေတြရဲ႕ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြ မွ်မွ်တတသံုးစြဲႏိုင္ေအာင္ မွ်မွ်တတ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ဆိုတာ အဓိကကေတာ့ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြအေပၚ မူတည္တယ္။

ျပည္သူေတြက ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္လဲ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀-၆၀ ေက်ာ္ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ေနခဲ့ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မဲေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ အေျပာင္းအလဲလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္က တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ရွိမယ္ဆိုတာ ေျပာခ်င္တယ္။


ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

၁။ ဥကၠ႒-ဦးေအးလြင္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္-အနည္းဆံုး ၁၅ ေနရာ။
၃။ မူ၀ါဒ-ပါတီသည္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒႏွင့္အညီ ပါတီတြင္းဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးသည္။
-ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ေက်းဇူးသစၥာကို အစဥ္အၿမဲေစာင့္ေရွာက္ ႐ိုေသသည္ စသည့္အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ အခ်က္ ၁၃ ခ်က္ခန္႔။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း​-၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၄၆ ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ကြၽန္ေတာ္ခံစားရသေလာက္ တက္လာတဲ့အစိုးရေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၀န္ထမ္းကို ထိန္းထားႏုိင္ရင္ တုိင္းျပည္ကို ႀကိဳက္သလိုလုပ္လို႔ရၿပီီလို႔ ထင္ၾကတယ္ဗ်။ အဲဒီအျမင္ႀကီး ကို ကြၽန္ေတာ္က ေဒါင္လိုက္ေျပာင္းလဲခ်င္တာ။ ၀န္ထမ္းလည္း ႏုိင္ငံသားပဲ။ လက္လုပ္လက္စားလည္း ႏုိင္ငံသားပဲ။ ေက်ာသားရင္သားခြဲျခားတာ မေကာင္းတဲ့သေဘာထားပဲ။

ျပည္သူေတြက ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီကေန႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ တကယ္လုပ္ေနတဲ့သူေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တကယ့္အစစ္အမွန္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံကို သြားခ်င္တယ္ဆိုရင္ တကယ္လုပ္ခဲ့တဲ့သူေတြကိုပဲ မဲေပးတာ စိတ္အခ်ရဆံုးပဲ။ အမွန္ကန္ဆံုးပဲ။ မလြဲမွားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဆိုတာ အာမခံတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မဲေပးလိုက္၊ မဲေပးတဲ့သူတိုင္း ဘယ္ေတာ့မွမွားဘူး။ ေနာင္တရတဲ့ကိစၥမျဖစ္ဘူးဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အာမခံတယ္။


 

ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီ [PDP]

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးေအာင္ျမင့္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာႏွင့္ တုိင္း/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေလးေနရာ စုစုေပါင္း ငါးေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- မိမိတို႔ပါတီက အစိုးရႏွင့္ျပည္သူလူထုအၾကား ေပါင္းကူးတံတားျပဳလုပ္ကာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ထားသည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ တည္ေထာင္ခြင့္ရ။ ပါတီကိုျပည္သူလူထု သိရွိမႈနည္းေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း အနည္းငယ္သာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ျပည္သူလူထုက အန္ကယ္တို႔ပါတီကို အကူအညီေတာင္းလာရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်တေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေပးသြားမွာပါ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြ အပါအ၀င္ တျခားလယ္ယာ၊ အလုပ္သမားကိစၥေတြကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ အဲဒီလို ေဆာင္ရြက္လို႔ ေအာင္ျမင္တာေတြရွိသလို မေအာင္ျမင္တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။

ျပည္သူေတြက ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီ (PDP)ကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္လဲ။
အန္ကယ္တို႔ပါတီက ျပည္သူလူထုအတြက္ဆိုရင္ ႐ိုးသားေျဖာင့္မွန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိတယ္လို႔ ျပည္သူေတြက ျမင္လာရင္ အန္ကယ္တို႔ပါတီကို မဲေပးလာ ၾကမွာပါ။


ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးမင္းမင္းထြန္း။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ရန္ကုန္တုိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလးေနရာႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္ေနရာ စုစုေပါင္းငါးေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- ႏုိင္ငံသားတုိင္းအားလံုး တန္းတူ၊ ရည္တူ အခြင့္အေရးရရွိေရးအတြက္ အထူးအေရးေပးေဆာင္ရြက္မည္။ အေျခခံလူတန္းစားတို႔၏ လူေနမႈဘ၀ျမႇင့္တင္ေရး အထူးအေလးေပးေဆာင္ရြက္မည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံပါတီ)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားေရးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ စသည့္ ၈၈ ညီေနာင္ ၂ပါတီမွ ခဲြထြက္ကာ ၂၀၁၄ တြင္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီပါတီအျဖစ္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ မတ္လတြင္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

အဓိကကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြတင္မက တုိင္းျပည္ရဲ႕ အသံုးစရိတ္ေတြ တက္မလာေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔၊ ျပည္သူလူထု၀န္ထုပ္၀န္ပုိးမျဖစ္ေအာင္ အဲဒါေတြမတက္လာႏုိင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကူညီေပးရမွာေပါ့။

ျပည္သူေတြက ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီပါတီ ကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္သလဲ။
လယ္သမားအေရး၊ အလုပ္သမားအေရး၊ ေျမမဲ့ယာမဲ့သူေတြအေရး၊ အဲဒီအေရးသံုးခုက အဓိကအေရးပါေနတာေပါ့။ ဒီအေရးသံုးခုကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမွာေပါ့။ အေျခခံလူတန္းစားေတြ အမ်ားဆံုးေနထုိင္တဲ့ၿမိဳ႕မွာ တည္ေထာင္ထားတာေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခ်င္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ထဲထဲ၀င္၀င္ ေဆာင္ရြက္ခ်င္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မဲေပးသင့္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။


ဖလံု-စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒- ဦးေစာသိန္းေအာင္။
၂။ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္မဲဆႏၵနယ္- ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၄၃ ေနရာ။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ ညီၫြတ္ျခင္းစသည္တုိ႔ကို အေျခခံသည္။ စစ္မွန္သည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ မိမိတို႔ဘဝကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးခြင့္ရွိေသာ၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကင္းရွင္းေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ႏိုင္ေရး၊ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပါတီစတင္တည္ေထာင္သည္။ ပါတီမွတ္ပံုတင္အမွတ္ (၃၀)ျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ဝင္ေငြနဲ႔ထြက္ေငြ မွ်တဖို႔ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ဝန္ထမ္းေတြကို လစာတိုးေပးေနတိုင္း ေျပလည္သြားမွာမဟုတ္ဘူး။ ဝန္ထမ္းဆိုတာက အားလံုးေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နည္းလမ္းရွာသြားရမယ္။ ေနာက္ၿပီး လိုအပ္ရင္ကြၽမ္းက်င္တဲ့ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြ၊ အႀကံေပးေတြရဲ႕အကူအညီရယူသြားရမယ္။

ျပည္သူေတြက ဖလံု-စေဝၚဒီမုိကရက္တစ္ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ဖလံု-စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဆိုတာက ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ထားတာ။ ပိုးကရင္ေတြက သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ဖလံုလို႔သတ္မွတ္ထားသလို စေကာကရင္ေတြကလည္း သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ စေဝၚလို႔သတ္မွတ္ထားၾကတာ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီပါတီက ကရင္တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အက်ဳိးကို သယ္ပိုးသြားမယ္ေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ဖလံု-စေဝၚ ဆိုတဲ့ ကရင္စကားက လူသားလို႔အဓိပၸာယ္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားေတြကို အေျခခံၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕အက်ဳိးကုို သယ္ပိုးသြားမွာျဖစ္လို႔ ဖလံု-စေဝၚဒီမုိကရက္တစ္ပါတီကို မဲေပးသင့္ပါတယ္။


ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ [FUP]

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးေစာသန္းျမင့္ေအာင္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေျခာက္ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာႏွင့္ တုိင္း/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၂၀ ေနရာ စုစုေပါင္း ၂၈ ေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္းစေသာ ေလာကပါလ တရားသံုးပါးကို အေျခခံၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ေရာက္ေအာင္ ခ်ဥ္းကပ္သြားမည္။ ႏုိင္ငံသားမွန္သမွ် တိုင္းရင္းသားမွန္သမွ် တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- တုိင္းရင္းသားပါတီခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ပါက ျပည္မရွိ ပါတီမ်ားကို ထိုးေဖာက္ရန္ အခက္အခဲရွိခဲ့သည္။ ယင္းေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ၀င္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီကို ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ရက္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

အစိုးရျဖစ္ရင္ေတာ့ အားလံုးလုပ္လို႔ရပါတယ္။ တကယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အစိုးရျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြ မွ်တေအာင္ လုပ္ေပးမယ္။ ဒါေတြက သိပ္ခက္ခဲတဲ့အလုပ္မွမဟုတ္တာ။  လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈလြဲမွားတာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနရတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြ ဆင္းရဲမွာမဟုတ္ဘူး။

ျပည္သူေတြက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ(FUD)ကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
အန္ကယ္တို႔ရဲ႕ တကယ့္ခံယူခ်က္က လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္း စတဲ့အခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ေန တာ။ ဒီအခ်က္ေတြကို မႀကိဳက္တဲ့သူ ဘယ္သူမွမရွိဘူး။ အန္ကယ္တို႔ အစိုးရျဖစ္ရင္ (ဒါမွမဟုတ္) လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ဒီအခ်က္ေတြရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အန္ကယ္တို႔ပါတီကို ႏွစ္သက္လက္ခံၾကမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြက အန္ကယ္တို႔ကို တာ၀န္ေပးၾကည့္ပါ။ အန္ကယ္တို႔ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္သြားမွာပါ။


ဗမာျပည္သူ႕ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒အမည္- ဦးေအာင္သန္းတင့္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သံုးေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ− လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း စသည့္ေလာကပါလတရားထြန္းကားရန္။ ဗမာလူမ်ဳိး၊ ဗမာစကား၊ ဗမာစာေပ၊ ဗမာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စ႐ုိက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္။ ဗမာအမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လက္တဲြေနထုိင္ရန္။ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ထြန္းကား၍ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖစ္ရန္၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္ရန္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း- ၂၀၁၁ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ခဲ့။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲဆႏၵနယ္ေလးေနရာမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဗမာျပည္သူ႔ပါတီအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

စဥ္းစားထားပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ တုိင္းျပည္မွာက အေျခခံလူတန္းစားက အမ်ားႀကီးဆင္းရဲတာေပါ့။ ေျပာမယ္ဆုိရင္ အန္ကယ္တုိ႔ပါတီက အေျခခံလူတန္းစားကိုလည္း အေျခခံတယ္။ ျပည္သူလူထုကို အေျခခံတယ္ဆုိရင္ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုက ဆင္းရဲတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့လူတန္းစားက တုိးတက္လာမွ၊ စီးပြားေရးက ျမင့္လာမွသာလွ်င္ ဒီတုိင္းျပည္ကလည္း ခ်မ္းသာတဲ့၊ တုိးတက္တဲ့တုိင္းျပည္ျဖစ္လာမွာေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြညီမွ်မႈရွိလာေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ႀကိဳးစားၿပီးလည္း လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။

ျပည္သူေတြက ဗမာျပည္သူ႔ပါတီ ကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္လဲ။
အန္ကယ္တို႔ပါတီက ဗမာျပည္သူ႔ပါတီလို႔ ေျပာတယ္။ ဗမာလူမ်ဳိးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ပါတီကလည္း ဗမာလူမ်ဳိးစစ္စစ္အေနနဲ႔ဆုိရင္ အန္ကယ့္ပါတီတစ္ခုပဲရွိတယ္။ ဗမာလူမ်ဳိးေတြကို နံပါတ္ (၁)ထားၿပီး အက်ဳိးျပဳမယ္။ ဗမာမ်ားသည္ ဗမာျပည္သူ႔ပါတီကို မဲေပးသင့္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဗမာျပည္သူ႔ပါတီက တုိင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ လက္တဲြမယ္ဆုိေတာ့ကာ မူ၀ါဒထိပ္ဆုံးမွာထားခဲ့တဲ့အတြက္ မဲေပးသင့္တဲ့ ပါတီတစ္ခုလုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္။


မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးေနမ်ိဳးေ၀။
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေျခာက္ေနရာႏွင့္ တုိင္း/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေျခာက္ ေနရာ စုစုေပါင္း ၁၂ ေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စသည့္က႑အရပ္ရပ္တြင္ ရန္သူဟူ၍မရွိ၊ မိတ္ေဆြသာရွိသည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပါတီစတင္ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ယင္းႏွစ္တြင္ က်င္းပေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြဆိုတာထက္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ GDP ဆိုတာေတြကို သိတာက်ေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြပဲရွိတယ္။ ျပည္သူေတြက မသိၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြက ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဘယ္လိုရပ္တည္ႏိုင္မလဲ ဆိုတာပဲ အေရးႀကီးတယ္။

ျပည္သူေတြက မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ဒီပါတီက ျပည္သူေတြကို ဘယ္လိုေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္ဆုိၿပီး မစည္း႐ံုးဘူး။မဟာမိတ္ေတာင္သူလယ္သမားပါတီ[C.F.P]

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးဆန္းလင္း။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာႏွင့္ တုိင္း/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာ စုစုေပါင္းငါးေနရာတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းတူညီပါက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္။ သေဘာထားကြဲလြဲျခင္း၊ သာတူညီမွ်မႈမရွိျခင္း၊ လူမႈအခြင့္အေရးဆံုး႐ႈံးျခင္း စသည့္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စိန္ေခၚမႈျပႆနာမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ေတာင္သူလယ္သမားအက်ိဳးကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- အေျခခံေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားတို႔၏ လူမႈဘဝတိုးတက္ျမင့္မားေစေရးအတြက္ ဆႏၵတူညီသူမ်ား ပူးေပါင္းကာ မဟာမိတ္ေတာင္သူလယ္သမားပါတီကို ဖြဲ႕စည္းရန္ ၂၀၁၄ ဇူလုိင္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ဇူလုိင္ ၂ ရက္တြင္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ရရွိခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

အေျခခံေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕အလုပ္အကိုင္၊ စားဝတ္ေနေရးေတြ ေျပလည္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမယ္။ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်တဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ျပည္နယ္မွာ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုေတြ၊ စက္မႈလယ္ယာစနစ္ေတြ ပိုမိုထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္လည္း ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို တင္ျပေတာင္းဆိုသြားမယ္။  

ျပည္သူေတြက မဟာမိတ္ေတာင္သူလယ္သမားပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္လဲ။
အန္ကယ္တို႔ပါတီက လယ္သမားအေရး၊ အလုပ္သမားအေရးေတြကို အဓိကထားၿပီး ေျဖရွင္းေပးသြားမယ္။ ၂၀၁၂ ေျမယာဥပေဒေပၚေပါက္လာၿပီးမွ လယ္ယာေျမျပႆနာေတြလည္း ေပၚေပါက္လာတယ္။ အဲဒါေတြကိုလည္း ေျဖရွင္းေပးေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြကို အင္အားျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ အန္ကယ္တို႔ပါတီကို မဲေပးၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။


ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္သူလယ္သမားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးေက်ာ္စြာစိုး။
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ျပည္သူ႔ ၈၈၊ အမ်ိဳးသား ၃၁ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ၁၆၅ ေနရာ စုစုေပါင္း ၂၈၄ ေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သုံးၿပီး တုိင္းျပည္တြင္ ျပည္သူမ်ားစားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - လယ္သမားထုက ေခတ္အဆက္ဆက္ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးျခင္းမရွိသည့္ လယ္သမားပါတီထူေထာင္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီကို ၂၀၁၂ ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ပါတီဝင္ ၂၁ ဦးျဖင့္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ျပည္သူေတြ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ တုိးဖို႔ကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဖိတ္ေခၚရမွာပဲ။

ျပည္သူေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္သူလယ္သမား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ဘာေၾကာင့္ မဲထည့္သင့္သလဲေျပာရရင္ သူတုိ႔ကို က်ဳပ္ကို မဲေပးေပးပါ ေတာင္းေနတာ မဟုတ္ဘူး။ အခုေတာ္ေတာ္စိတ္ညစ္ေနၿပီ။ ငါကိုက ကံဆိုးလြန္းလို႔ ပါတီေထာင္မိတယ္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ထင္မိတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ အခက္အခဲကူညီေပးမယ္ ကြၽန္ေတာ္ေျပာေပမယ့္ ပိုက္ဆံေပးတဲ့သူေနာက္လိုက္မယ္ဆုိေတာ့ ဘာျပန္ေျပာရမလဲ။ ဒီလူေတြ အဲဒီ အစိုးရနဲ႔ပဲ ထိုက္တန္တယ္လုိ႔ပဲေျပာမယ္။


ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမား ျပည္သူ႔ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ေဒါက္တာေအာင္ၿဖိဳး။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္၊ က်ံဳေပ်ာ္၊ ေရၾကည္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူ၊ အုတ္တြင္း၊ ေရတာရွည္တုိ႔တြင္ စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၁ ဦးဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရႏွင့္ ျပည္သူ႕ဗဟိုျပဳႏုိင္သည့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ေပၚလာေရး၊ ညီၫြတ္မွ်တသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ထူေထာင္ေရး၊ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ တရားမွ်တေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား စုစည္း၍ ၂၀၁၃ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ပါတီတည္ေထာင္သည္။ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္အမွတ္(၇၉)ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့သည္။

ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ဖို႔ဆုိတာထက္ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြတုိးတက္လာေအာင္ အဓိကထားရမယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ၿခိဳးၿခံဳေခြၽတာသံုးစြဲဖုိ႔ လိုအပ္တယ္။ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြကို အာဆီယံအိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ဝင္ေငြေတြနဲ႔ တန္းတူႏုိင္ေအာင္ ငါးႏွစ္အတြင္းကာလမွာ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။

ျပည္သူေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမား ျပည္သူ႔ပါတီ ကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ပါတီတစ္ခုရဲ႕ အဓိကလုပ္ငန္းက မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးလုပ္တာလို႔ ခံယူထားတာမဟုတ္ဘူး။ အခ်ိန္တိုင္းမွာ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနရမယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ထားတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြနဲ႔ အလုပ္သမားေတြက မိမိတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳမယ့္ ပါတီကို ပါဝင္ၿပီး ေထာက္ခံမဲေပးသင့္တယ္။ ဒါကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵပါ။


 


ျမန္မာအမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒- ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ငါးေနရာ။
၃။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၈ ဦးျဖင့္ ပါတီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
■ ျမန္မာအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီက 7Day News မွ ေပးပို႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ အခ်ိန္မီ ျပန္လည္ေျဖၾကားႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။


 

ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးဇင္ေအာင္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာႏွင့္ တိုင္း/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာ စုစုေပါင္း သံုးေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီရရွိရန္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၀ တြင္ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပါတီဖ်က္သိမ္းခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီမွတ္ပံုျပန္တင္ကာ သံုးေနရာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အေျခခံလစာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေရႊေစ်းတုိ႔၊ ေဒၚလာေစ်းတို႔နဲ႔ စံတင္ထားၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ အနည္းဆံုးအသံုးစရိတ္ေတြက ေငြေၾကးေဖာင္းပြတာနဲ႔အမွ် ေျပာင္းလဲေန ေတာ့အလုပ္သမားေတြမွာ အခက္အခဲျဖစ္ေနတာေလ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်တဖို႔က ဒါက အေျခခံပဲေလ။

ျပည္သူေတြက ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္လဲ။
လႊတ္ေတာ္ထဲ တကယ္ေရာက္ဖို႔ဆိုတာက လႊတ္ေတာ္က ႏုိင္ငံေရးစစ္တလင္းပဲေလ။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမွန္တကယ္ ႏုိင္ငံေရးစီမံခ်က္ေတြ လုပ္ႏုိင္တဲ့ ပါတီေတြ ပါ၀င္ဖို႔လိုတာေပါ့။ လိုတဲ့အတြက္ အန္ကယ္တို႔ပါတီကို ျပည္သူေတြက မဲေပးသင့္တယ္လို႔ အန္ကယ့္အေနနဲ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။


 

ၿမိဳတုိင္းရင္းသားပါတီ

၁။ ဥကၠ႒- ဦးေအးထြန္း။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တစ္ေနရာ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ႏွစ္ေနရာ၊ စုစုေပါင္း သံုးေနရာ။
၃။ ပါတီနယ္ေျမ- ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံု တင္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၉၁ ပါတီ အနက္ ၿမိဳတုိင္းရင္းသားပါတီ မွတ္ပံုတင္အမွတ္စဥ္မွာ (၅၂)ျဖစ္သည္။
■ ၿမိဳတုိင္းရင္းသားပါတီသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း၍ မရေသာေၾကာင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ၿမိဳတိုင္းရင္းသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးစံသာေအာင္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာႏွင့္ တုိင္း/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေလးေနရာ စုုစုေပါင္း ေျခာက္ေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၁၉၈၈ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ၿမိဳ(ေခၚ) ခမီ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္အခ်ိဳ႕၌ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ကာ ၂၀၁၄ ဇူလိုင္ ၁ ရက္တြင္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ဒါက အစိုးရနဲ႔သက္ဆိုင္တယ္။  ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အစိုးရကို တိုက္တြန္းသြားမယ္။

ျပည္သူေတြက ၿမိဳတိုင္းရင္းသား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ပါတီက ကိုယ့္အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ေနတယ္ေလ။ မူလတန္းေက်ာင္းမဖြင့္ႏိုင္တဲ့ ရြာေတြအမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္။ ဖြင့္ႏိုင္ေအာင္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းေပးမယ္။ ေဒသအေျချပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။


ၿမိဳအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီ

၁။ ဥကၠ႒- ဦးျမထြန္း။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ေျမာက္ဦးႏွင့္ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္(၁)လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာ စုစုေပါင္း ေလး ေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- ျပည္သူသည္ မိခင္/ဖခင္၊ ျပည္သူလူထု၏ ဘဝခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူက်ေနေသာ ၿမိဳအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီက မိဘျပည္သူမ်ား၏ သာယာလွပေသာ လူမႈစီးပြားဘဝကို ထူေထာင္ရန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ားကို အျခားညီအစ္ကိုတိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္အတူ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္တြင္ စတင္တည္ေထာင္သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဇုန္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေရး၊ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား ဆင္းရဲ မႈေလ်ာ့နည္းေရးမ်ားကို ေအာက္ေျခအထိဆင္းၿပီး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

ျပည္သူေတြက ၿမိဳအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
အမ်ားျပည္သူ၏ ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ်ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပါတီျဖစ္၍ မဲေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။


မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ

၁။ ဥကၠ႒- ဦးေမာင္သိုက္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ၃၂ ေနရာ (မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္)။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရရွိေရး။ ေလာကပါလတရားသံုးပါးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ လူေနမႈဘဝႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈရရွိေရး။ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၀ ဧၿပီတြင္ ပါတီစတင္တည္ေထာင္သည္။ ဇြန္လအတြင္း ပါတီမွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထား၍ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ (၁၃)ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသည္။

ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြေတြ မွ်ေအာင္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ဝင္ေငြအမွန္ကို သိဖို႔လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ အခုက ျပည္သူေတြရဲ႕ ဝင္ေငြအမွန္ကို မသိႏုိင္ဘူး။ ျပည္သူေတြကလည္း မေျပာဘူး။ ျဖစ္ေစခ်င္တာက ျပည္သူေတြက အခြန္အခေတြ ေပးေဆာင္သင့္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဝင္ေငြအမွန္ကို သိဖို႔လိုအပ္တယ္။

ျပည္သူေတြက မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ျပည္သူေတြက ႏွစ္(၆၀)လံုး စစ္တပ္လက္ထက္ေအာက္မွာ ေနခဲ့ၾကရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားေတြမွာလည္း တန္းတူညီမွ်မႈမရွိခဲ့ၾကဘူး။ မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီအေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသားအားလံုး တန္းတူညီမွ်မႈရရွိဖို႔ တုိက္ပြဲဝင္သြားမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြက မဲေပးသင့္တယ္။ လက္ရွိ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုအေနနဲ႔ မြန္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ မြန္စာေပသင္ၾကားဖို႔အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားပါၿပီ။


မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ႏိုင္ေငြသိမ္း။
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - မြန္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းတုိ႔တြင္ စုစုေပါင္း ၅၂ ေနရာ။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - အမ်ိဳးသားတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရး၊ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ေရး၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး (သို႔) အသစ္ေရးဆြဲေရး။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - မြန္ဒီမိုကေရစီပါတီႏွင့္ မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာပါတီႏွစ္ခုကို ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္တြင္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီအျဖစ္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းသည္။

ပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

မွားယြင္းေနတဲ့ ခ႐ိုနီအခြင့္အေရးေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ အခု ျမန္မာျပည္ စီးပြားေရးက အခြင့္ထူးခံေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာပဲ ရွိေနတယ္။ တုိင္းျပည္ကထြက္တဲ့ သယံဇာတထုတ္ကုန္ေတြ ျပည္သူေတြက ခံစားခြင့္မရၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာက လက္ခံမယ့္ စီးပြားေရးမူဝါဒရွိမွ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္မယ္။

ျပည္သူေတြက မြန္အမ်ိဳးသားပါတီကုိ ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
မြန္အမ်ိဳးသားပါတီအေနနဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ တာဝန္ယူခ်င္တယ္။ ႏြံနစ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးကို ကယ္တင္ႏုိင္ဖို႔၊ မွန္ကန္တဲ့ ပညာေရးစနစ္တစ္ခု ခ်မွတ္ႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာေၾကာင့္ မြန္တုိင္းရင္းသားေတြေရာ၊ ျပည္သူေတြကပါ မဲေပးေစခ်င္တယ္။


ရခိုင္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသားအင္အားစုပါတီ

၁။ဥကၠ႒ - ဦးေအးႀကိဳင္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၇ ေနရာ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ရခုိင္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး တန္းတူညီမွ်ရွိမည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြက္ေရး၊ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး၊ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ျဖစ္ေပၚေရးကို ခံယူက်င့္သုံးေရး၊ သိပၸံနည္းက် မဇိၩမပဋိပဒါလမ္းစဥ္ကို က်င့္သုံးေရး။
၄။ ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း − ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလက ပါတီစတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျခာက္ခုမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတီအေနနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိယ္စားျပဳ ပါတီတစ္ခုအေနနဲ႔ၾကည့္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ အလုပ္အကုိင္ရွားပါးတယ္ဆုိေတာ့ ျပည္မနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာကို ထြက္ေနရတဲ့ အပုိင္္းေတြရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ခဲ့ရင္ ဒီအခန္းက႑ကို ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္အထဲမွာ အလုပ္႐ုံ၊ စက္႐ုံေတြ ေပၚေပါက္လာၿပီးရင္ အလုပ္အကုိင္ရရွိေရးကို အဓိကဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ သြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္။

ျပည္သူေတြက ရခုိင္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသားအင္အားစုပါတီကုိ ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္လဲ။
၂၀၁၅မွာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕  ရပုိင္ခြင့္ျဖစ္တဲ့ မဲေပးဖုိ႔ေနရာမွာ တန္ဖုိးအရွိဆုံး မဲတစ္မဲျဖစ္တယ္။ သုံးသပ္ခ်က္အရ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကုိ တစုိက္မတ္မတ္္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြကိုပဲ ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္သင့္တယ္လုိ႔ ေတြးတယ္ဆုိေတာ့ ဒီအေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတီအေနနဲ႔လည္း ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ၿပီး အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးကို တစုိက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။


ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒- ဦးေမာင္ေမာင္ေစာ။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕တြင္းေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ စုစုေပါင္း ၁၅ ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- တုိင္းရင္းသားတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ရွိေသာ လူမ်ိဳးကို အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေထာင္ရာတြင္ တန္းတူအေနအထားျဖင့္ တက္ႂကြစြာေဆာင္ရြက္ရန္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- အဘက္ဘက္မွ ခြၽတ္ၿခံဳက်ေနေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ အနာဂတ္ကို အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ကာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္သြားရန္ႏွင့္ လူမွန္ေနရာမွန္ရွိမေနေသာ ရခိုင္ႏုိင္ငံေရးကို ျပန္လည္တည့္မတ္တည္ေဆာက္ရန္ ရခိုင္ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကို မ်က္ျခည္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ လူမ်ားႏွင့္ တည္ေထာင္ လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ျပည္သူေတြ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖို႔က လက္ရွိလူေတြရဲ႕ ဝင္ေငြနဲ႔ ထြက္ေငြက ေတာ္ေတာ္ကြာဟေနတယ္။ သာမန္ျပည္သူေတြကို ဆိုလိုတာပါ။ ခ႐ိုနီေတြကေတာ့ ဝင္ေငြပိုေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ ပညာတတ္ဘြဲ႕ရဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ လစာေတြဟာ အဲဒီဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ဘဝလံုၿခံဳမႈနဲ႔ အာမခံခ်က္မေပးႏုိင္သမွ် ဒီသံသရာဝဲဂယက္က မုန္႔လံုးစကၠဴ ကပ္ေနဦးမွာပါပဲ။

ျပည္သူေတြက ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ျပည္သူေတြ ဘာေၾကာင့္ပါတီကို မဲေပးသင့္သလဲဆုိတဲ့ေမးခြန္းက ေျဖစရာစကားေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ တိုတိုတုတ္တုတ္ တစ္ခြန္းတည္းေျဖရရင္ေတာ့ သူ တို႔ဆႏၵကို ေဖာ္ထုတ္လိုက္တာေပါ့။ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ

၁။ ဥကၠ႒- ေဒါက္တာေအးေမာင္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ဝန္းလံုးႏွင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္း စုစုေပါင္း ၇၅ ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ရန္၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ဗမာအပါအဝင္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တတိယေနရာ အမ်ားဆံုးႏိုင္ခဲ့သည့္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ စတုတၳေနရာအမ်ားဆံုးႏိုင္ခဲ့သည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီတို႔သည္ ရခိုင္ျပည္သူတို႔၏ဆႏၵကုိ အေလးအနက္ျပဳကာ ၂၀၁၃ ေမလ ၁၇ ရက္တြင္ ႏွစ္ပါတီပူးေပါင္းရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၁၄ မတ္လ ၆ ရက္တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကရလာမယ့္ အက်ဳိးစီးပြားေတြကို ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူဝါဒေတြနဲ႔အညီ ရခိုင္ျပည္သူေတြ ရယူခံစားႏုိင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ စီမံကိန္းႀကီးေတြမွာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္။

ျပည္သူေတြက ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီိ ကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆၇ ႏွစ္ၾကာ တင္ခဲ့တဲ့အေႂကြးကို ဆပ္ႏိုင္ဖို႔ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီကို မဲေပးၾကပါ။ ၆၇ ႏွစ္လံုးလံုး အစိုးရအဆက္ဆက္က တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား တန္းတူညီမွ်ေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရေရးဆိုတဲ့ ပင္လံုကတိကဝတ္ကို မေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ခဲ့ၾကဘူး။ အေႂကြးတင္ေနတဲ့ ပင္လံုကတိကဝတ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲက တက္လာမယ့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။


၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)

၁။  ဥကၠ႒- ဦးရဲထြန္း။
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ကခ်င္၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ ပဲခူး၊ မေကြး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ စုစုေပါင္း ၄၅ ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ခြပ္ေဒါင္းအားမာန္ၿမဲရွင္သန္၊ ရရန္မလြဲဒို႔ေအာင္ပြဲ
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း - ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပံုေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရဲေဘာ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဦးတည္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ သူမ်ားျဖင့္ ပါတီကို တည္ေထာင္ထားသည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ျပည္သူေတြက ၀င္ေငြ၊ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ တကယ္အလုပ္လုပ္ေနၾကတာပဲ။ ၀င္ေငြေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ထြက္ေငြက ျမင့္ေနတယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူက ဖ်က္ဆီးေနတယ္။ ဥပမာ- လူတစ္ေယာက္၀င္ေငြ ငါးေထာင္ရရင္ သူတကယ္သံုးလိုက္ရတာ ႏွစ္ေထာင္ေလာက္ပဲ။ က်န္တဲ့သံုးေထာင္က လာဘ္ေငြအျဖစ္ ေပးလိုက္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀င္ေငြထြက္ေငြမွ်ဖို႔က တည္ဆဲဥပေဒမွာ အမ်ားလက္ခံႏိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြပါရမယ္။ ေနာက္နည္းဥပေဒနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ျပတ္ျပတ္သားသားရွိရမယ္။ မရွိေသးရင္ ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းေပးရမယ္။ အိမ္ေျခရာေျခရွိသြားရင္၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူပေပ်ာက္ရင္ ေနေရးစိတ္ေအးၿပီး ၀င္ေငြျမင့္လာရင္ သံုးေငြတက္လာမယ္၊ ထြက္ေငြနည္းလာမယ္။ ေျမမဲ့၊ ယာမဲ့ကိစၥနဲ႔ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ အဲဒါေတြ ရွင္းလိုက္ရင္ အဆင္ေျပသြားမယ္။

ျပည္သူေတြက ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ)ပါတီ ကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
လူထုထဲမွာေန၊ လူထုနဲ႔အတူခံစား၊ ႐ုန္းကန္ၿပီး ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် လူထုကိစၥအ၀၀ကို သိေနလို႔ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီက ျပည္ပကို အားမကိုးဘူး။ အစိုးရကို အားမကိုးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လူထုကိုပဲ အားကိုးတယ္။


၈၈ မ်ိဳးဆက္ဒီမိုကေရစီပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးစိုးျမင့္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔အတြက္ တစ္ေနရာစီႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာ စုစုေပါင္း ေလးေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ -  ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သြားမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ လူထုလူတန္းစားအားလံုး တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေရး လုပ္ေဆာင္သြားမည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲသို႔ဝင္ေရာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ တြင္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားၿပီး ၂၀၁၅ ဇြန္လတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်တေအာင္ အတတ္ႏုိင္ဆံုး အဆင္ေျပဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵကိုလည္း ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ဝင္ေငြတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။

ျပည္သူေတြက ၈၈ မ်ိဳးဆက္ဒီမိုကေရစီပါတီကုိ ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
အန္ကယ္တုိ႔ပါတီက တည္ေထာင္လိုက္တာမၾကာေသးေပမယ့္ လူထုအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လူထုက အားေပးမယ္၊ မဲေပးလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါ တယ္။


ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္

၁။ ဥကၠ႒- ဦးခြန္ထြန္းဦး။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- စုစုေပါင္း ၁၅၈ ေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးစနစ္က်င့္သံုးေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရး။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၁၉၈၈ တြင္ စတင္ဖဲြ႕စည္းသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ NLD ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၃ အမ်ိဳးသားညီလာခံသို႔တက္ေရာက္ခ့ဲၿပီး ၂၀၀၄တြင္ က်င္းပေသာ ေညာင္ႏွစ္ပင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံသုိ႔ ဖိတ္ၾကားခ်က္ကုိ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၅ တြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးတရားစဲြလ်က္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အတည္ျပဳဆႏၵခံယူမႈတြင္ ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကုိလည္း ဆန္႔က်င္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြမ၀င္ခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ ပယ္ဖ်က္ခံရသည္။ ပါတီလႈပ္ရွားမႈေတာ့ ရပ္တန္႔မသြားပါ။ ၂၀၁၂ တြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာေၾကာင့္ ပါတီကုိ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြ မွ်တေအာင္လုပ္ရမယ့္ တာ၀န္ကုိ အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ တာ၀န္တစ္ရပ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ျပည္သူေတြက ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကုိ ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္လဲ။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ျပည္သူေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အားေပးသင့္ပါတယ္။ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (က်ားျဖဴပါတီ)

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္း။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- စစ္ကုိင္း၊ မႏၲေလး၊ ကခ်င္၊ ကယားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၂၀၅ ေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚလာေရး။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ပါတီတစ္ခုရွိသင့္သည္ဟု ယူဆကာ တုိင္ပင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ေမလ ၂၆ ရက္တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္က်ၿပီး ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ၌ မဲဆႏၵနယ္ ၅၇ ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဒုသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း၏ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္၌ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

တုိင္းျပည္ရဲ႕ ျပည္သူ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က စုိက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ရမယ္။ ဒီပံုစံနဲ႔မျဖစ္ဘူး။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလာရမယ္။ နည္းပညာ လာရမယ္။ ျပည္သူလူထုကို အလုပ္အကိုင္ေတြ ဖန္တီးေပးရမယ္။

ျပည္သူေတြက ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္သလဲ။
က်ားျဖဴပါတီက ရွမ္းျပည္နယ္မွာေရာ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာေရာ၊ ကယားျပည္နယ္မွာေရာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားအားလံုးရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေအာင္လုပ္မယ့္ ပါတီျဖစ္လို႔ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီကို မဲေပးသင့္ပါတယ္။


ရွမ္းနီ(တုိင္းလိုင္)ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ [SNSP]

၁။ ဥကၠ႒- ဦးေအာင္ခင္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ၿမိဳ႕နယ္ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းတြင္ ေလးၿမိဳ႕နယ္ စုစုေပါင္း  ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္လာရန္ တုိင္းရင္းသားေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီတြင္ သေဘာထားကြဲလဲြမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီအသစ္တည္ေထာင္ရန္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ပါတီအသစ္မွတ္ပံုတင္ ရရွိခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္သူေတြ ၀င္ေငြ/ထြက္ေငြမွ်ေအာင္လို႔ စီမံခန္႔ခြဲတဲ့အဖြဲ႕ေတြဖြဲ႕မယ္။ ေနာက္ၿပီး တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကလည္း ၀င္ေငြ/ထြက္ေငြမွ်တေအာင္ အေျခခံအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္။ အဓိကကကုန္ေစ်းႏႈန္းပါပဲ။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္လို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြနဲ႔ထြက္ေငြ မမွ်တတာပါပဲ။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြက်ဆင္းေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္သြားရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာက အေျခခံလူတန္းစားေတြက ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားဆံုးပဲေလ။ ဆင္းရဲသားလူတန္းစားေတြ ပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ အစိုးရရဲ႕စကားကလည္း လက္ေတြ႕မွာဘာမွျဖစ္မလာဘူး။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လို တုိင္းရင္းသားေတြေနထိုင္တဲ့ ျပည္နယ္ေဒသေတြမွာ ပိုေတာင္ဆိုးေသးတယ္။

ျပည္သူေတြက ရွမ္းနီ(တုိင္းလိုင္)ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔က တုိင္းရင္းသားပါတီျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုင္းရင္းသား ေတြရဲ႕အေရးကို ပထမဦးဆံုးအေရးေပးလုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ မဲေပးသင့္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ျပည္သူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို လိုက္လံေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။


ရွမ္းျပည္ကိုးကန္႔ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒- ဦးအန္တိုနီစူ။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ႏွစ္ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ တစ္ေနရာ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ခုနစ္ေနရာ၊ စုစုေပါင္း ၁၀ ေနရာ။
၃။ ပါတီနယ္ေျမ- ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၂ ဩဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၁၂ ဩဂုတ္ ၃၁ ရက္၌ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၉၁ ပါတီ  အနက္ ရွမ္းျပည္ကိုးကန္႔ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပံုတင္အမွတ္စဥ္မွာ  (၆၀)ျဖစ္သည္။
ရွမ္းျပည္ကိုးကန္႔ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္း၍ မရေသာေၾကာင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။


ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒- ဦးစိုင္းေဟာင္ခမ္း။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)က်ဳိင္းတံုႏွင့္မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္စလံုးအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ခုနစ္ဦးဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒအုပ္ခ်ဳပ္ရးမူဝါဒ - ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္လမ္းစဥ္မူဝါဒကို က်င့္သံုးမည္။ တရားစီရင္ေရးမူဝါဒ - လြတ္လပ္ၿပီး သန္႔ရွင္းေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကိုက်င့္သံုးမည္။ စီးပြားေရးမူဝါဒ - လြတ္လပ္ေသာစီးပြားေရးဝါဒႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)ရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္ရြယ္ကာ ၂၀၁၅ ဇြန္လတြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္က ဇူလိုင္ ၂ ရက္တြင္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ေဒသခံျပည္သူေတြက စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုအဓိကလုပ္ေဆာင္ၾကလို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုအားေပးမယ္။ ၿပီးရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ကုန္ သြယ္ေရးေကာင္းေအာင္လုပ္မယ္။

ျပည္သူေတြက ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဒီမုိကရက္တစ္ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ပါတီက ေဒသခံပါတီဆိုေတာ့ အေၾကာင္းသိေတြပဲေလ။ ေဒသ အက်ဳိးကို တကယ္လုပ္မယ္ဆိုတာ ေဒသခံေတြကသိပါတယ္။


လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒- ဦးေယာသပ္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၉ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ မည္သည့္အစိုးရတက္တက္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မည္။ လားဟူတိုင္းရင္းသားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေစေရးေဆာင္ရြက္ရန္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၁၉၈၉ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ လားဟူ တိုင္းရင္းသားဦးေစာလွ၊ ေဒၚေမရီတို႔က မိမိတို႔လူမ်ဳိးအက်ဳိးျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးအကုန္အက်ခံကာ ပါတီဖြဲ႕စည္း ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
ျပည္သူေတြဆိုတဲ့အခါမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔လူမ်ဳိး အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းမႈကို အေျခခံထားတာပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံနဲ႔ခ်ီေျပာရရင္ ညႇိႏိႈင္းၿပီးေဆာင္ရြက္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လူမ်ဳိးအေရး ပိုလုပ္ေဆာင္ျဖစ္မယ္။

ျပည္သူေတြက လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္သလဲ။
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနအထားက ကုိယ့္လူမ်ဳိးပဲကိုယ္စည္း႐ံုးရေတာ့ တျခားေဒသ၊ တျခားလူမ်ဳိးေတြကို သြားစည္း႐ံုးလို႔မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ လူမ်ဳိးခ်စ္စိတ္နဲ႔ပဲ ကိုယ့္ေဒသလိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေအာင္
စုစည္းလုပ္ေဆာင္ေနရတဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ အာမခံခ်က္ေတြမေပးဘူး။ လူမ်ဳိးခ်စ္စိတ္နဲ႔သြားေနတာပါ။


လီဆူအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (ဒူးေလးပါတီ)

၁။ ဥကၠ႒- ဦးအာခီဒါဝူ။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မႏၲေလးတုိင္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္လည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- တုိင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီတို႔ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- လီဆူတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ စိတ္ပါဝင္စားမႈနည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ လီဆူတုိင္းရင္းသား က်ား/မ အားလံုး ႏုိင္ငံေရးတြင္ စိတ္ပါဝင္စား၍ ပါဝင္လာေစရန္ ပါတီတည္ေထာင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကခ်င္၊ ကယား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း၊ မႏၲေလးတုိင္းတုိ႔တြင္ ေနရာအႏွံ႔ေနထိုင္ၾကသည့္ လီဆူတုိင္းရင္းသားမ်ား ကြန္ရက္တစ္ခုအေနျဖင့္ တစုတစည္းတည္း စုေပါင္းႏုိင္ရန္ ပါတီတည္
ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ဩဂုတ္တြင္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ၌ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

အေျခခံလူတန္းစားေတြ ထမင္းဝဝစားႏုိင္ဖို႔အတြက္၊ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေနႏုိင္ဖို႔အတြက္ အန္ကယ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ စဥ္းစားထားၿပီးသားပါ။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးအဆင္ေျပဖို႔အတြက္က အန္ကယ္တို႔ရဲ႕ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ပါ။ အေျခခံလူတန္းစားေတြအတြက္ လုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းေတြ မ်ားမ်ားရရွိေအာင္ ကူညီေပးဖို႔ စဥ္းစားထားပါတယ္။ လူငယ္ေတြ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ မ်ားမ်ားရရွိေအာင္လုပ္ေပး ဖို႔လည္းရွိပါတယ္။

ျပည္သူေတြက လီဆူအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (ဒူးေလးပါတီ)ကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
အန္ကယ္တုိ႔ပါတီက ျပည္သူလူထုအေပၚအေျခခံၿပီး ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ပါတီတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အန္ကယ္တို႔က ျပည္သူေတြကို အမိန္႔ေပးၿပီး ဆက္ဆံတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူ႔ဆႏၵ သေဘာထားအတုိင္း
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ အတြက္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မဲေပးသင့္တယ္လို႔ ယံုၾကည္လာရင္ အန္ကယ္တို႔ပါတီကို မဲေပးလာၾကမွာပါ။လူမ်ိဳးေပါင္းစံုဒီမိုကေရစီပါတီ (ကယားျပည္နယ္)

၁။ ဥကၠ႒- ဦးဖိုးရယ္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ကယားျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္အစိုးရတစ္ရပ္ ရရွိေစရန္၊ ျပည္နယ္အတြင္းရွိိ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးရရွိေစရန္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ
ျပည္ေထာင္စုႀကီးတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ လူမ်ိဳးႀကီးငယ္မဟူ တန္းတူရည္တူရွိရမည္။ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီရ ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုႏိုင္ငံသားတိုင္း
ရရွိေစရမည္။ ကယားျပည္နယ္တြင္ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကို လူမ်ိဳးစုအသီးသီး၏ ေဒသဓေလ့ထံုးတမ္း မ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ က်င့္သံုးခြင့္ရွိေစရမည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားအားလံုးပါ၀င္ခြင့္ရရွိ ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဒီမိုကေရစီပါတီကို ၂၀၁၃ တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္ေဒသေတြမွာ အခက္အခဲရွိပါတယ္။ ေတာင္ေပၚေဒသေတြမွာက ရာသီအလုိက္ စိုက္္ပ်ိဳးေရးေတြပဲလုပ္တဲ့အတြက္ ရာသီကုန္သီးႏွံေပၚမွ တစ္ႏွစ္မွတစ္ခါပဲ ပိုက္ဆံ ရၾကတာပါ။ အန္ကယ္တို႔ဆီမွာက စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမရွိတဲ့အတြက္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ံု၊ အလုပ္သမားေတြလည္း မရွိဘူး။ အန္ကယ္တို႔ပါတီကေတာ့ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္သြားမယ္။ အခမဲ့ႏွစ္ရွည္သီးပင္ေတြ စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ဖို႔ ကူညီမယ္။ ေစ်းကြက္ကို ပီပီျပင္ျပင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြေတြပိုၿပီး ရရွိလာမွာပါ။

ျပည္သူေတြက လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဒီမိုကေရစီပါတီ(ကယားျပည္နယ္)ကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္လဲ။
အန္ကယ္တို႔ပါတီက ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ေဆာင္ရြက္ေနသလို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ေစမယ့္ ပုဒ္မေတြကို ျပင္ရမယ္။ အဲဒီလိုျပင္ဆင္ဖို႔ကလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္မွ ျပင္ႏိုင္မယ့္အေနအထားရွိတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေအာင္လို႔ ျပည္သူေတြက ေထာက္ခံအား ေပးရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အန္ကယ္တို႔ပါတီကို မဲေပးၾကမွာပါ။လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒- ဦးေအာင္မိုးေဇာ္
၂။ မဲဆႏၵနယ္- မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသ ႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ တုိ႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ခုနစ္ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေလးေနရာ၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆယ္ေနရာ စုစုေပါင္း ၂၁ ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ျပည္သူလူထု ခံစားေနရတာကုိ ထင္ဟပ္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေျပာဆုိႏုိင္ဖုိ႔၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ ဆင္းရဲသားျပည္သူေတြ သူတုိ႔ရဲ႕ လက္ေတြ႕ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္မည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုကေန ျဖစ္တည္လာခဲ့တဲ့ပါတီပါ။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ဖ်က္သိမ္းခံရၿပီးပါတီေခါင္းေဆာင္ပုိင္းေတြဖမ္းဆီးခံရတယ္။ တခ်ိဳ႕ေျမေအာက္ေရာက္သြားတယ္။ တခ်ိဳ႕ နယ္စပ္မွာ ပါတီကုိ ျပန္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဒီေန႔အထိ ဒီမိုကေရစီေရးမွာ တစ္တပ္တစ္အားပါ၀င္ႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။ ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီမွာ တုိင္းျပည္က အေျပာင္းအလဲတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္လာတဲ့အေနအထားရွိလို႔ အစိုးရနဲ႔ ေျခာက္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးၿပီး တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ဖုိ႔ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။  နယ္စပ္ကလူေတြ ျပည္တြင္းမွာရွိေနတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြထဲက ျပည္တြင္းမွာ ေထာင္ထဲက ျပန္ထြက္လာတဲ့ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၀င္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြ ဒီပါတီကုိ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္မွာ ပါတီတရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ကုိ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

အခုေရာက္ေနတာက လက္ရွိတုိင္းျပည္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေျပာေပမယ့္အဲဒီအေျပာင္းအလဲကုိ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ မည္မည္ရရ မခံစားရေသးဘူး။ ႏုိင္ငံေရးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စီးပြားေရးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊
လူမႈေရးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ တရားမွ်မွ်တတယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနကုိ ဖန္တီးေပးရမယ္။ မျဖစ္ေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္က ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံလို႔ ေျပာလို႔မရေသးဘူး။ စစ္စစ္မွန္မွန္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ခုိင္ခုိင္မာမာ မေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ေသးဘူး။

ျပည္သူေတြက လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
အေျပာင္းအလဲအတြက္ကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ တက္တက္ႂကြႂကြလုပ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္ျဖစ္လို႔ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံကုိ အစစ္အမွန္ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ျဖစ္လို႔ ဒါေၾကာင့္ ပါတီေဆာင္ပုဒ္ဟာ ‘‘ျပည္သူသာအမိ ျပည္သူသာအဖ’’လို႔ စဲြကိုင္ထားတာပဲ။


လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးေဇယ်
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ မရမ္းကုန္း၊ ေတာင္ဒဂံု၊ ဗဟန္း၊ ေက်ာက္တံတား၊ လိႈင္သာယာ၊ အင္းစိန္၊ ခရမ္းအပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္ ကိုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ (ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရး)၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ အတိုက္အခံစနစ္ကို တရား၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရန္စသည့္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အဓိကထားေဆာင္ရြက္မည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ၁၉၈၈ အေရးအခင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဗကသမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကုိ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ပါတီ၏ တရား၀င္ရပ္တည္မႈကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး၏ ဖမ္းဆီးဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ ပါတီ၀င္အခ်ိဳ႕ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္သို႔ တိမ္းေရွာင္သြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္အေျခစိုက္ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ အစိုးရႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိႇႏႈိင္းၿပီး ၂၀၁၃ တြင္ ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ တြင္ လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီကို ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားလား။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်တေအာင္လုပ္ဖို႔က ျပည္တြင္းမွာ အေျခခံလူတန္းစားေတြ လစာေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ရရွိဖုိ႔လိုအပ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္အေသးစား၊ အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ လယ္ယာက႑ေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ေဆာင္ရြက္မယ္။

ျပည္သူေတြက လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီကုိ ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္လဲ။
အန္ကယ္တို႔ပါတီက ၈၈ ဒီမိုကေရစီျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုနဲ႔အတူ ေပၚေပါက္လာတာပါ။ ေက်ာင္းသားကုိယ္စားျပဳပါတီလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔အေရး၊ တုိင္းျပည္အေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ပါတီျဖစ္တဲ့အတြက္ အန္ကယ္တို႔ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳပါတီကုိ မဲေပးၾကဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။


ေလာ္ေဝၚအမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒- ဦးေဒါင္ခမ္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ၂၁ ခု။
၃။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၂၉ ရက္တြင္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ေလာ္ေဝၚအမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္း၍ မရေသာေၾကာင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။


လမ္းျပၾကယ္ပါတီ [GSP]

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးေအးျမင့္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္ -ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ မဲဆႏၵနယ္ သံုးေနရာႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မဲဆႏၵနယ္ႏွစ္ေနရာတုိ႔မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးကုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္မည္။ ျပည္သူမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးေခ်ာင္လည္ေစရန္၊ ပညာေရးစနစ္မ်ား တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရးဘက္စံုဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္သာမက စက္မႈ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းတိုးျမႇင့္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးတုိ႔ကို ျပည္သူမ်ားက အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းသြားမည္။ ေနာင္တက္လာသည့္ လူငယ္မ်ားစည္းကမ္းတက် လုပ္ေဆာင္တတ္ရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ အေျခခံျပည္သူလူထုအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၀၇ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ လမ္းျပၾကယ္အဖဲြ႕ကို ပထမဦးဆံုးဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ လမ္းျပၾကယ္ပါတီတည္ေထာင္ရန္ ၂၀၁၅ ေမလတြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ရရွိခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်တဖို႔ဆုိတာက အစုိးရဘက္က ဥပေဒနဲ႔အညီလုပ္ေဆာင္ေပးမွ ျပည္သူေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရအဆင္ေျပမွာပါ။ လယ္သမားေတြကိုလည္း လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရင္ ေျပလည္သြားမွာပါ။ အခုလည္း အလုပ္သမား၊ လယ္သမားေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

ျပည္သူေတြက လမ္းျပၾကယ္ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
တစ္ျပည္လံုးကို လမ္းျပၾကယ္အေနနဲ႔ အိမ္တိုင္ရာေရာက္လုိက္လံေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးအန္ကယ္တို႔ပါတီက ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြက သူတို႔နယ္မွာ ၾသဇာရွိၿပီးသားပါ။
ျပည္သူေတြကလည္းေလးစားၾကတယ္။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားအေရးကုိလည္းေဆာင္ရြက္ေပးေနေတာ့ ျပည္သူေတြ အားကိုးရမယ့္ပါတီကို ေရြးခ်ယ္လာၾကမွာပါ။


‘၀’ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးခြန္ထြန္းလူ(ခ) ဦးထြန္းလူ။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ဟိုပန္၊ မက္မန္း၊ ကြမ္းလံု၊ တန္႔ယန္း။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ခ်ိတ္ ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ပါတီတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ဇြန္လ ၂ ရက္တြင္ ပါတီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ဒီေဒသမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္က အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီက႑ႏွစ္ခုကို ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး ျပည္သူေတြ စီးပြားေရးေကာင္းေအာင္ ကူညီေပးမွာပါ။

ျပည္သူေတြက ‘၀’ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္သလဲ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီေဒသခံျဖစ္ၿပီး ေဒသေကာင္းက်ိဳးကို ဟိုးအရင္ကတည္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ ‘၀’ တိုင္းဥကၠ႒ဘ၀မွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အကူအညီယူၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ေတြ တိုးတက္လာခဲ့တယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေတြ ေကာင္းေအာင္လည္း လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။‘‘ဝ’’အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးညီပလုပ္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ဟိုပန္၊ မက္မန္း၊ တန္႔ယန္း၊ က်ိဳင္းတံု၊ မိုင္းဆတ္ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္ငါးခုတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းရန္လိုလားၿပီး ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကိုလက္ကိုင္ထား။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ၁၉၈၉ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ မွ ၂၀၀၇ အထိ အမ်ိဳးသားညီလာခံသို႔ ‘‘ဝ’’အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီကိုယ္စားျပဳ၍ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ တြင္ မူဝါဒေျပာင္းလဲလို၍ ပါတီအမည္ကုိ ‘‘ဝ’’အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္သံုးေနရာမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ‘‘ဝ’’ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းမွာ ျပည္သူေတြဟာ စီးပြားေရးအရ အမ်ားႀကီးနိမ့္ပါးပါတယ္။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အၿမဲစဥ္းစားၿပီး ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ အဲဒီလိုပဲ အျခားေသာျပည္ေထာင္စု အတြင္းမွာ ေနထိုင္တဲ့ျပည္သူေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးအဆင္ေျပေအာင္၊ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်တေအာင္ အစိုးရနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ စဥ္းစားထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူေတြက ‘‘ဝ’’အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး ပါတီကုိ ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ဦးစားေပးစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ဖို႔ မူလကတည္းက ပါတီအေနနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္။ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ေနရာေတြမွာလည္း ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီကို မဲထည့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားတယ္။ အမ်ိဳးသားေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါတီကို မဲေပးပါလို႔လည္း တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။


၀ံသာႏုဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးရဲမင္း/
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးခ႐ုိင္အတြင္းမွာ ၀င္ၿပိဳင္ဖို႔ စီစဥ္ေနတာ ေလာေလာဆယ္ ကိုုယ္စားလွယ္ ငါးဦး၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ စာရင္းရေသးတယ္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးအတြက္ အေျခခံ အရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဘ၀ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို၊ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္သြားမယ္။ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ လုပ္မယ္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- အားလုံး မႏၲေလးသားေတြပါ။ မႏၲေလးမွာ အေျခစုိက္ၿပီး ၂၀၀၃/ ၂၀၀၄ မွာ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီက ႏုတ္ထြက္လာၿပီး စုၿပီး ကိုယ္လုပ္ႏုိင္တဲ့လုပ္ငန္းေတြလုပ္ေဆာင္ဖို႔ အင္န္အယ္လ္ဒီ မေပၚခင္ ၀ံသာႏုအင္န္အယ္လ္ဒီဆိုၿပီးတည္ေထာင္ခဲ့တာပါ။ ၂၀၀၇/၂၀၀၈ ေရာက္လာေတာ့  ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို မရွိရင္ မျဖစ္လုိ႔ေနာက္မွ လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာၾကပါဆုိၿပီး ဥပေဒေရးဆဲြေရးမွာ ပါ၀င္ခဲ့တယ္။ မ်က္စိမွိတ္ေထာက္ခံခဲ့တယ္။ အခက္အခဲအေျခအေနေတြ မရွိႏုိင္ေတာ့လို႔ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးကို နယ္ေတြမွာလုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ ၂၀၁၂မွ အင္န္အယ္လ္ဒီက မွတ္ပုံတင္လာေတာ့ ပါတီအမည္ကို ၀ံသာႏု ဒီမိုကရက္တစ္လုိ႔ ေျပာင္းလုိက္တယ္ေလ။ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီက ရွိလာၿပီဆိုေတာ့ ဒီနာမည္နဲ႔ဆက္မလုပ္ေကာင္းဘူးေလ။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားလား။

အင္န္ဂ်ီအို လုပ္ငန္းသေဘာမ်ဳိး ႏုိင္ငံတကာက ပါတီေတြကို ကူညီမယ္ဆုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ အိႏိၵယမွာလို အတိုးနည္းနည္းနဲ႔ ေငြေခ်းခ်င္တယ္။  အခုက အန္ကယ္တုိ႔လုပ္ေပမယ့္ စပြန္ဆာမရွိဘူး။ ကူညီသူေတြမလာဘူး။ အင္အားႀကီးတဲ့သူေတြဆီပဲသြားတယ္။

ျပည္သူေတြက ၀ံသာႏုဒီမုိကရက္တစ္ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္လဲ။
ကိုယ္ထက္သာတဲ့လူေတြရွိရင္ သူတုိ႔ကို မဲေပးလုိက္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီ၀င္ေတြက လႊတ္ေတာ္ထဲကိုေရာက္ရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကိုယ္၀င္လုပ္ႏုိင္တဲ့ အရာေတြကိုလုပ္မယ္။ ေထာက္ခံရင္ မဲေပးမယ္။ လက္ေတြ႕ဘ၀ေတြ မေျပာင္းလဲႏုိင္ဘဲ။ ျပည္သူေတြကို ႏွိပ္စက္တဲ့စည္ပင္သာယာတို႔၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ၊ ရဲတပ္ဖဲြ႕ေတြ မတရားတာလုပ္ရင္ သမၼတ႐ုံးတို႔၊ အစိုးရပိုင္းတုိ႔ကို အင္တာနက္ကျဖန္႔ၿပီး တစ္ကမၻာလုံးသိေအာင္ တင္ျပေပးမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မဲေပးသင့္တယ္။ မဲေပးမွ တုိင္ေပးလုိ႔ရမယ္။


အမ်ိဳးသမီးပါတီ (မြန္)

၁။ ဥကၠ႒- ေဒၚမိသန္းရွင္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ေလးေနရာ (မြန္ျပည္နယ္သံုးၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး တစ္ၿမိဳ႕နယ္)။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- လူသားတုိင္း ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးရရွိေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား တန္းတူပါဝင္ခြင့္ရရွိေရး၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၃ တြင္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မြန္လူဦးေရစာရင္းေကာက္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသမီးက႑ကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ၂၀၁၄  ေအာက္တိုဘာတြင္ ပါတီတည္ေထာင္သည္။ ၂၀၁၅ ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ရရွိခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးတဲ့ေဒသေတြ၊ ဒုကၡေရာက္ေနၾကတဲ့ေဒသေတြမွာ ကြၽန္မတုိ႔ ႀကိဳးစားၿပီးလုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ ပါတီအေနနဲ႔လည္း ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေဒသေတြကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။

ျပည္သူေတြက အမ်ိဳးသမီးပါတီ (မြန္)ကုိ ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
အမ်ိဳးသမီးပါတီ (မြန္)ကို မဲေပးလုိက္ျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ ကူညီလိုက္သလုိျဖစ္သြားလုိ႔ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ကြၽန္မတို႔ ပါတီကုိ မဲေပးေစခ်င္ပါတယ္။


အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးကြန္ဂရက္ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ေဒါက္တာလွျမင့္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကိုးေနရာႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တစ္ေနရာ၊ စုစုေပါင္း ၁၀ ေနရာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ပသီအမ်ိဳးသားအမည္နာမဥပေဒေၾကာင္းအရႏွင့္သမိုင္းေၾကာင္းအရ ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ျပည္သူမ်ား ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ရရွိရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ တည္ေထာင္ေရး။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ၁၉၄၅ ဗမာ-မြတ္စလင္ ကြန္ဂရက္ပါတီမွ စတင္သေႏၶတည္ခဲ့။ ၁၉၄၆ တြင္ ဗမာ-မြတ္စလင္ ကြန္ဂရက္ပါတီ (အသစ္)ကို ေျပာင္းလဲဖြဲ႕ စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၆၁ တြင္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပသီကြန္ဂရက္ပါတီကို ထပ္မံဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ယင္းပါတီမွာ ၁၉၆၄ တြင္ ဖ်က္သိမ္းခံခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႐ံႈးနိမ္ခဲ့။ ၂၀၁၂ တြင္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးကြန္ဂရက္ပါတီအမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

ပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်တေအာင္က ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ဖြင့္ေပးလိုက္ရင္ ေရာင္း၊ ၀ယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သူေတြဟာ အာဏာ ပါ၀ါရွိသူေတြနဲ႔ တစ္တန္းတည္းလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အတတ္ပညာအေျခခံရွိထားတဲ့သူဟာ မိမိအတတ္ပညာကိုအသံုးျပဳၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္က  အရင္းအႏွီးစိုက္ ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒါအတြက္ စဥ္းစားထားပါတယ္။

ျပည္သူေတြက အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး ကြန္ဂရက္ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
အန္ကယ္တို႔ပါတီဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ မိမိကိုယ္မိမိ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ထားျခင္းကို ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသားေတြကို ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ေက်ာင္းေတြမွာ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ပညာကို သင္ၾကားႏုိင္ေအာင္၊ အလုပ္သမားေတြကိုလည္း ထုိက္တန္တဲ့၀င္ေငြနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ အလုပ္ေနရာမွာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ လယ္သမားေတြအေနနဲ႔လည္း သူတို႔လယ္ကို သူတို႔ပိုင္ရမယ္ဆိုတဲ့မူကို လက္ကိုင္ထားေတာ့ ျပည္သူေတြ မဲေပးသင့္ပါတယ္။


အမ်ဳိးသားတုိးတက္ျမင့္မားေရးပါတီ[NPP]

၁။ဥကၠ႒- ဦး၀င္းျမင့္ေအာင္(ခ)ဦး၀င္းခန္႔။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ငါးေနရာ
၃။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - အမ်ိဳးသားေရးစိတ္၀င္စားေသာ ပရဟိတအဖဲြ႕မွစတင္ခဲ့သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ တိုင္းျပည္အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ခုိင္မာတိက်ေသာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ တိက်စြာလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္။ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အမ်ိဳးသားေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္၊ အဆုိတင္သြင္းႏုိင္ရန္ အစရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားေရးပါတီတစ္ခုအျဖစ္ စတင္ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃-ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္တြင္
ပါတီအမွတ္ (၆၆) ျဖင့္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္က်သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ျဖစ္ေနတာကေတာ့ လစာတုိးရင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကပါ လိုက္တက္ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲလစာတိုးတုိး ကုန္ေစ်းႏႈန္းကုိ မထိန္းညိႇႏုိင္ဘူး။ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ တုိးတာအလကားပဲျဖစ္သြားတာေပါ့။ အဓိကကေတာ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကုိ ေသခ်ာထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီျပႆနာကုိ ထိန္းႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ပါတီအေနနဲ႔လည္း ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မူ၀ါဒေတြ၊ အစီအစဥ္ေတြရွိပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ ေျပာတယ္ဆုိရင္အေျခ အေနအရပ္ရပ္က တူတာမဟုတ္ဘူး။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တကယ္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္တဲ့အခါက်မွ အေျခအေနေပၚၾကည့္ၿပီး လုပ္မွာ။ ျပည္သူကိုပဲ ဦးစားေပးမွာပါ။

ျပည္သူေတြက အမ်ိဳးသားတိုးတက္ျမင့္မားေရးပါတီကုိ ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ပါတီေဆာင္ပုဒ္အတုိင္းေပါ့။ အမ်ိဳးသားေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလုပ္မယ္။ ျပည္သူကေနမဲေပးမွပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိမယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ပဲ လုပ္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြက မဲေပးပါ။အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ

၁။ ပါတီဥကၠ႒- ေဒါက္တာေနဇင္လတ္/
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၁ ခုတို႔ရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားၾကား တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရး၊ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးကို ဦးတည္သည္။ ႏုိင္ငံေရး၊စစ္ေရး၊ ပဋိပကၡမ်ားကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစၿပီး နားလည္မႈျပည့္၀ေသာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္၊ လူမႈ၊ စီးပြား၊ ပညာစေသာ က႑အသီးသီး တုိးတက္ေစရန္ အားလံုးႏွင့္ လက္တဲြေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးဆက္သစ္တုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေရး၀န္းက်င္သစ္ႏွင့္ အစဥ္ အလာအေမြေကာင္း ထားရွိႏုိင္ေရးကို ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ထားရွိသည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၅ မတ္လ ၃ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ ထားခဲ့ၿပီး ယင္းႏွစ္ ဇြန္လ ၉ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ကို ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၁၆ ရက္တြင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ယင္းႏွစ္ ဇူလိုင္၉ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ႏုိင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ သည္။ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး ပါတီ၏ ပါတီအမွတ္မွာ (၉၅)ျဖစ္သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားလား။

အဲဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခ်က္ခ်င္းကုထံုးတိုနဲ႔ ကုတာေတြရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ေရလတ္၊ေရရွည္ေတြရွိတယ္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမိုမ်ားလာေအာင္လုပ္ေပးမယ္။ အေပၚလူတန္းစားကိုလည္း မဖိဘူး။ လူလတ္တန္းစားကုိလည္း ျမႇင့္တင္ေပးမယ္။ ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြအတြက္ အဓိကဦးစားေပးမယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ေတြရွိတယ္။

ျပည္သူေတြက အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီကုိ ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္သလဲ။
တစ္ခုတည္းစကားနဲ႔ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အကုန္လံုးက စြန္႔လႊတ္ၿပီး လုပ္လာၾကတာ ဒါရွင္းရွင္းေလးပဲ။ ေနာက္ကၽြန္ေတာ္ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ေနထုိင္တဲ့ေနရာက ထြက္လာတာ။


 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီပါတီသစ္

၁။ ဥကၠ႒- ဦးသိန္းၫြန္႔။
၂။မဲဆႏၵနယ္- သဃၤန္းကြၽန္း၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း၊ ေတာင္ဒဂံု၊လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အျပည့္၀င္ၿပိဳင္ၿပီး သာေကတ၊ မဂၤလာဒံု၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ေနရာမွ သံုးေနရာ၀င္ၿပိဳင္မည္။ လႈိင္၊ ဗဟန္းႏွင့္ ကိုကိုးကြၽန္းတုိ႔တြင္ သံုးေနရာစလံုး၀င္ၿပိဳင္မည္။
၃။ပါတီမူ၀ါဒ- မဟာဗ်ဴဟာကေတာ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ နည္းဗ်ဴဟာကေတာ့ တရားဥပေဒေဘာင္ အတြင္းမွၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
ေျဖရွင္းေရး၊ ႏုိင္ငံေရးကို ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အခက္အခဲနဲ႔ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းေပးေရး၊ တုိင္းအဆင့္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ကယ္တင္ေရးနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားေရး၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္မွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တိုက္ဖ်က္ ေရး၊ေရြးေကာက္ခံအာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္ေပၚလာမႈကို တားဆီးေရး။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၁ ေအာက္တိုဘာတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြထြက္ေငြမွ်တေအာင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ရွင္းႏုိင္မွျဖစ္မွာ။ ၀င္ေငြထြက္ေငြမွ်တဖို႔က လုပ္ႏိုင္တာေတြကအမ်ားႀကီးေပါ့။ အဲဒီထဲကမွ ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္လုပ္ႏုိင္တဲ့အလုပ္က ဒီလာဘ္ေပးလာဘ္ယူေၾကာင့္ႏုိင္ငံကို မရာက္ႏုိင္တဲ့၀င္ေငြေတြက အမ်ားႀကီးပဲ။ အဲဒီ၀င္ေငြေတြကို ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အသံုးခ်ႏုိင္မယ္ ဆိုရင္ လူထုရဲ႕၀င္ေငြထြက္ေငြမညီမွ်မႈေတြကို က်ဥ္းေျမာင္းေအာင္တစ္စံုတစ္ရာလုပ္ေပး ႏုိင္လိမ့္မယ္။

ဘာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ကို မဲေပးသင့္လဲ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျပည္သူလူထုအတြက္ အေျပာနဲ႔မွမဟုတ္ဘဲ။ အနိမ့္ဆံုးက လူထုကို ေမာင္းထုတ္ေနတာေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔လူထု ဘက္ကရပ္တည္ေပးမယ္။ အဲဒီမွာ လူထုက မိမိတို႔အတြက္ အလုပ္လုပ္တဲ့ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကို ေရြးမလား၊ ႏွစ္ ၃၀ နီးပါးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ခ်ည္းပဲေပးေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ပါတီကိုေရြးမလားဆံုးျဖတ္ေပါ့။


 

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ [NLD]

၁။ဥကၠ႒ - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။
၂။မဲဆႏၵနယ္ - ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုး စုစုေပါင္း မဲဆႏၵနယ္ ၁,၁၃၀ တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္။ (ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသနယ္ေျမအခ်ဳိ႕မွလြဲ၍)
၃။ပါတီမူ၀ါဒ - တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးေအးခ်မ္းလံုၿခံဳစြာ လက္တြဲေနထုိင္ေရးကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တစ္ရပ္ေပၚထြန္းေရး၊ ျပည္သူလူထုအား တရားမွ်တစြာ အကာအကြယ္ေပးမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေရး၊ လြတ္လပ္လံုၿခံဳစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တို႔ကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။
၄။ပါတီေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း - ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုအၿပီး ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ဦးေအာင္ႀကီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦး၀င္းတင္တို႔ သံုးဦးက အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး တစ္ျပည္လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ေရြးေကာက္
ခံဒီခ်ဳပ္အမတ္ေလာင္းမ်ားစြာ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္မယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁ တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔  ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္
ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္လိုက္သည့္အခါ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က 7Day News မွ ေပးပို႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ အခ်ိန္မီျပန္လည္ေျဖၾကားႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။


အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီ (NDF)

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးခင္ေမာင္ေဆြ။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- ျပည္သူ ၈၂ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသား ၃၃ ေနရာႏွင့္ တိုင္း/ျပည္နယ္ ၁၃၃ ေနရာ
စုစုေပါင္း ၂၄၈ ေနရာယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ -
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ခဲ့ သျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီ၀င္ေဟာင္းအခ်ဳိ႕က ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ကာ
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး မဲဆႏၵနယ္ ၁၆၅ ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ၁၆ ေနရာအႏိုင္ရရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၁၃ ေနရာ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း အႏုိင္ရရွိခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

လက္ရွိျမန္မာ့စီးပြားေရးက လက္၀ါးႀကီးအုပ္စီးပြားေရးပံုစံ ျဖစ္ေနတယ္။ တကယ့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး မေရာက္ေသးတဲ့အတြက္ အခုလိုျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကယ့္ေစ်းကြက္စီးပြားေရးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈေတြကို တိုက္ဖ်က္ရမယ္။ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးမွာ အေသးစား၊အလတ္စား ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းေတြကို တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေပးရမယ္။ လယ္သမားေတြ ကိုယ့္လယ္ကိုယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ အခ်ိန္ယူျမႇင့္တင္ေပးရမယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းအစိုးရေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးမယ္ဆိုရင္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း ပိုပြင့္လင္းလာၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕၀င္ေငြထြက္ေငြမွ်တမႈ ရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါမယ္။

ျပည္သူေတြက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ဒီပါတီကို ဘာေၾကာင့္မဲေပး သင့္တယ္ဆိုတာ တစ္ခ်က္တည္း ေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ႏုိင္ၿပီးလႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္သူဦးေရနည္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံအက်ဳိးေဆာင္တဲ့ ထိပ္တန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ပါတီဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ မွတ္တမ္းေတြၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ လယ္သမားေတြအတြက္ အမေတာ္ေၾကး က်ပ္ရွစ္ေထာင္ကေန တစ္သိန္းရေအာင္၊ ၀န္ထမ္းေတြမီးဖြားခြင့္ သံုးလကေနေျခာက္လရေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။ 


အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးသိန္းၾကည္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- အနည္းဆံုး ငါးေနရာ။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ဒီမိုကေရစီရင့္က်က္ခိုင္မာေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအလို႔ငွာ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း - ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေနရာ ၁၃ ေနရာ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့ကာ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏွစ္ေနရာ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။
ႏွစ္ႀကိမ္စလံုး႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
႐ိုး႐ိုးေျပာရရင္ အစိုးရနဲ႔ေပါင္းၿပီး စီးပြားရွာသူေတြ ႀကီးပြားမူက ကြာဟခ်က္အရမ္းမ်ားတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကတိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးရေအာင္လုပ္ခဲ့တယ္။ ဦးေန၀င္းက စစ္တပ္ႀကီးပြားေအာင္ လုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက်ေတာ့ခ႐ိုနီ ေတြေမြးၿပီး တိုင္းျပည္ စီးပြားေရးေျဖရွင္းဖို႔ လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ခ႐ိုနီေတြျဖည္းျဖည္းခ်င္း မ်ားလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔လက္ထဲမွာ ပိုက္ဆံကိုင္ထားလို႔မရဘူး။ သူတို႔အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုၿပီးဖန္တီးေပးလာႏိုင္ေအာင္ အစိုးရက ႀကိဳးစားသြားရမယ္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ေတြကလည္း ႀကိဳးစားရမယ္။ ၀င္ေငြထြက္ေငြကြာဟမႈ နည္းေအာင္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ေပၚလာေအာင္ထပ္ၿပီး လုပ္ၾကရမယ္။

ျပည္သူေတြက အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီကိုဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္သလဲ။
မဲေပးဖို႔ အႏိုင္ရဖို႔ထက္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖို႔က ပိုအေရးပါတယ္။ ဒါပထမအခ်က္၊ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္သူကို အရင္ၾကည့္ပါ။ ပါတီကို မၾကည့္ပါနဲ႔။ အရည္အေသြးျမင့္ၿပီး ဆင္ျခင္တံုတရားရွိဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ပါတီကုိယ္စားျပဳလူပုဂိၢဳလ္က  ပါတီမွာ ေကာင္းသူရွိသလို မေကာင္းသူလည္းရွိတယ္။ ပါတီထက္ျပည္သူလူထုအတြက္ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္အေကြၽးျပဳႏိုင္မယ့္ သူကို ေရြးပါ။ ေကာင္းတဲ့သူကို ေရြးရင္
ေကာင္းတဲ့အစိုးရျဖစ္လာမယ္။


အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးေမာင္ေမာင္နီ။
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ေျခာက္ေနရာ (ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း)။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားပူးေပါင္းၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ျပည္ေထာင္စုသားအားလံုး ဒီမိုကေရစီ၏အႏွစ္သာရကို ကမၻာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းၿပီးသိရွိႏုိင္ရန္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အစိုးရက ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳခ်ိန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။ ပါတီမွတ္ပံုတင္နံပါတ္မွာ ၃၁ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၇ ေနရာ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးတြင္ ငါးေနရာ စုစုေပါင္း ၂၂ ေနရာဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားလား။

လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီေတြမွာ လူမွန္၊ ေနရာမွန္ဖြဲ႕စည္းၿပီး အစိုးရကိုဖြဲ႕စည္းမယ့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေသာ္လည္း ေကာင္း၊ တုိင္းျပည္အတြက္ေကာင္းမယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ယူဆတဲ့ မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရင္ တကယ့္လက္ေတြ႕ေျမျပင္ေပၚမွာ တစ္ေနရာနဲ႔တစ္ေနရာ မွ်တမႈမရွိတဲ့ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြကို ကူညီေပးႏုိင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်တေအာင္ လႊတ္ေတာ္ထဲက
ေရးရာေကာ္မတီေတြက ေဆာင္ရြက္မွျဖစ္မယ္။

ျပည္သူေတြက အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကုိ ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီက အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈမရွိဘူး။ ဘာသာလူ မ်ိဳးလည္းခြဲျခားမႈမရွိတာကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေရာ ကမၻာမွာပါ ေလးစားမႈရွိ ေအာင္ သတင္းစကားေပးခ်င္တယ္။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး ႏုိင္ငံအတြက္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ မဲျပားကို တစ္စံုတစ္ရာ မေလ်ာ္ဩဇာ၊ တုိက္တြန္းမႈမပါဘဲ လြတ္လပ္စြာမဲထည့္ႏုိင္ဖို႔ ျပည္သူကို သတင္းစကားေပးခ်င္တယ္။ အဲဒီလို ဒီမိုကေရစီအသီးအပြင့္ေတြ၊ ျပည္သူေတြ
ခံစားႏုိင္ေအာင္ ၂၀၁၀ ကစၿပီး ျပည္သူေတြကို သတင္းစကားေပးခဲ့တဲ့ပါတီျဖစ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မဲေပးသင့္ပါတယ္။


အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒- ဦးမာေမာက္ေဆာ္လိမ္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္-
၃။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရန္ သံုးလခန္႔အလိုတြင္ အဖြဲ႕ ဝင္ ၁၈ ဦးျဖင့္ ပါတီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္း၍ မရေသာေၾကာင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။


အ႐ႈိခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဆလုိင္းဟန္ၾကည္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအပါအ၀င္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၀ေနရာ တြင္ ၀င္ေရာက္မည္။ အဓိကအားျဖင့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - မိမိတုိ႔ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ မိမိတို႔က ပုိမုိ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးစသည္မ်ားတြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး၊ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္ ဦးေဆာင္မႈက႑မ်ားတြင္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ပုိမုိပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားလူမႈအဖြဲ႕ အစည္းအတြင္းတြင္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ပုိမုိရရွိႏုိင္ေရးႏွင့္ NGOႏွင့္ INGO၊ UN အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပိုမုိ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရး၊ ႏုိင္ငံတကာအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းကို အေျခခံေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား လူသားတုိင္းအျပည့္အ၀ရရွိႏုိင္ေရး၊ ျပည္သူႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားစား၀တ္ေနေရးပုိမုိေခ်ာင္လည္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ အျမစ္ျပတ္တုိက္ဖ်က္ေရး၊ ခ်င္းလူမႈ
အဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူညီမွ်ေသာလူ႔အခြင့္အေရးရရွိေရး။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း -  ႏုိင္ငံေရးပါတီမွတ္ပုံတင္ခြင့္ကို ၂၀၁၂ ေမလ ၁၆ရက္တြင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ယင္းႏွစ္ ဇြန္ လ ၅ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႏုိင္ငံေရးပါတီမွတ္ပုံတင္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ဒါကေတာ့ ေတာ္ေတာ္အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥပါပဲ။အခုလည္း ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပတာေတြေတြ႕ေနရတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပဖုိ႔အတြက္ အၿမဲတမ္းျပည္သူဘက္က ရပ္တည္သြားမွာပါ။

ျပည္သူေတြက အ႐ႈိခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္တာလဲ။
ႏိုင္ငံမွာ တရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈေတြရွိလာဖုိ႔အတြက္ ပါတီက ဦးတည္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံမွာ မတရားမႈေတြ၊ တန္းတူညီမွ်မႈေတြ မရွိတာေတြကို ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ လုပ္သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတီကို မဲေပးသင့္ပါတယ္။


အာခါအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ

၁။ဥကၠ႒- ဦးထြန္းေအာင္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္- မိုင္းဆတ္၊ တာခ်ီလိတ္၊ က်ိဳင္းတံု၊ မုိင္းခတ္ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ အာခါတုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ- အာခါလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔ ကိုယ္စားျပဳရပ္တည္သြားမယ္။ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးတည္ေဆာက္မယ္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ပါတီတည္ေထာင္ရန္ အာခါလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဆႏၵကိုေတာင္းခံခဲ့ၿပီး သေဘာတူညီသျဖင့္ ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၁၉ ရက္တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ ထားခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၈ ရက္၌ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

ဒီကိစၥက အစိုးရနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔နဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေဒသအတြက္ဆုိရင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြကတစ္ဆင့္ ဝင္ေငြတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ္။ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြလုပ္မယ္။ ဝင္ေငြတိုးလာမွ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကိုလည္း ပညာသင္ေပးႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။

ျပည္သူေတြက အာခါအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
အာခါပါတီကို မဲေပးသင့္တာေပါ့ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ယဥ္ေက်းမႈအသင္းအေနနဲ႔ အစကတည္းကဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို လူမ်ိဳးဘာသာမေရြးေဆာင္ရြက္ေပးေနတာပဲေလ။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေတာ့ ပိုလုပ္ေပးႏိုင္တာေပါ့။


အင္းတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

၁။ ပါတီဥကၠ႒- ဦးတင္ေအာင္ေက်ာ္။
၂။ မဲဆႏၵနယ္ - ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းရွိ ေညာင္ေရႊ၊ ေတာင္ႀကီး၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အနည္းဆုံး ခုနစ္ေနရာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္။
၃။ ပါတီမူ၀ါဒ - အင္းတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္တကြ အင္းေဒသဖြား ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး စည္းလုံးညီၫြတ္စြာျဖင့္ အင္းေလးေဒသတစ္၀န္း စိမ္းလန္းစုိျပည္သာယာေရး၊ အင္းေလးေဒသေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး၊ အင္းတုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔ကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီ ၅ရက္တြင္ ပါတီကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားလား။

အင္းေလးေဒသတစ္ခုလုံးတင္မကဘဲ ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့ ေတာင္တန္းေဒသ၊ ေရေ၀ေရလဲေဒသ ေျမျပန္႔ေဒသ အားလုံးမွာရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀တုိးတက္လာေအာင္ ဘက္ေပါင္းစုံက ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားနဲ႔ အလုပ္သမားေပါ့။ အင္းေလးေဒသမွာ ေတာင္သူလယ္သမား ၇၀ရာခုိင္ႏႈန္းရွိတယ္။ ဒီေတာင္သူလယ္သမား ၇၀ရာခုိင္ႏႈန္းရဲ႕ ဘ၀ကို အာမခံခ်က္ရွိဖုိ႔ အတတ္ႏုိင္ဆုံးႀကိဳးစားသြားမယ္။

ျပည္သူေတြက အင္းတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္သလဲ။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြက ယုံယုံၾကည္ၾကည္တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့လုိ႔ရွိရင္ အင္းေလးေဒသတည္တံ့ေရးကိစၥ၊ အင္းေလးေဒသ ပတ္၀န္းက်င္ေတာင္တန္းေတြ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးကိစၥ၊ ေဒသပတ္၀န္းက်င္မွာ
ေနထုိင္တဲ့ တုိင္းရင္းသားအားလုံး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ် ယွဥ္ႏုိင္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ဦးေဆာင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ဒီလုိေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ျပည္သူကလည္း ေရြးခ်ယ္မွရမယ္။


အင္းအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ [INDP]

၁။ ဥကၠ႒- ဦး၀င္းျမင့္။
၂။မဲဆႏၵနယ္- အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တစ္ေနရာစီ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာ၊ အင္းတိုင္းရင္းသားေရးရာကိုယ္စားလွယ္။ စုစုေပါင္း ငါးေနရာ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။
၃။ပါတီမူ၀ါဒ- တုိင္းရင္းသားမ်ား စုေပါင္းၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေထာင္ရန္။ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူရည္တူရွိသည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္ေစရန္ ေထာက္ခံေဆာင္ရြက္သြားမည္။
၄။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ မွတ္ပံုတင္၍ ပါတီစတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္မွ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ
ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။

အန္ကယ္တို႔ပါတီက အင္းေလးေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးဖြဲ႕စည္းခဲ့လို႔ အင္းေလးေဒသမွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ ဦးစားေပးၿပီးလုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ ေနာက္ၿပီး အင္းေလးေဒသ  ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း လုပ္သြားမယ္။ လွ်ပ္စစ္ကိုအ ေျခခံၿပီး အေသးစား၊ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ေပၚေပါက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ အင္းေလးကန္ကို မထိခိုက္တဲ့ ေကာင္းမြန္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ ေပၚထြန္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္။ အင္းေလးေဒသခရီးသြားလုပ္ငန္းက ေစ်းကြက္တစ္ခုရရွိလာမွ ေဒသခံေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်တေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးလို႔ရမွာပါ။

ျပည္သူေတြက အင္းအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ ကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္လဲ။
အင္းသားလူမ်ိဳးေတြကို အေရးထားၿပီးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ပါတီျဖစ္ တယ္။ အင္းေလး ကန္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ လို႔ ေဒသခံေတြက ထင္ျမင္လာၾကရင္ အန္ကယ္တို႔ပါတီကို တုိင္းရင္းသား
အမ်ားစုက မဲေပးလာၾကပါလိမ့္မယ္။