ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးသိန္းစိန္။

ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ - ဦးေဌးဦး (ဥကၠ႒ ပူးတြဲတာ၀န္)

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - ငါးသန္းခန္႔။

၃။ မဲဆႏၵနယ္- ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုးရွိ မဲဆႏၵနယ္အားလံုး (ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းႏွင့္ ေဒသအခ်ိဳ႕မွလြဲ၍)။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ- ႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူလူထု ေကာင္းစားေရး

၅။ ပါတီေဆာင္ပုဒ္- စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း၊ ႀကံ႕ခိုင္၊ စည္းလံုး။ ျပည္သူ႔သေဘာထား ဒို႔အေလးထား၊ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး ဒုိ႔ဦးစားေပး၊ ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္ ဒို႔ေဆာင္ရြက္။

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ - ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ နယ္ေျမေဒသအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္သူ။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ− ပါတီပိုင္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕၊ စုေဆာင္းေငြမ်ားမွ ဘဏ္တိုးႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ား၏ ထည့္၀င္ေငြ။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းမွ ပါတီအျဖစ္ေျပာင္းလဲၿပီး ၂၀၁၀ ဇြန္လ ၈ ရက္တြင္ ပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရၿပီး အစိုးရဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။


ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လို မ်ဳိးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
ျပည္သူအက်ိဳးရွိမယ္ဆိုရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္သြား မယ္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား ထိုက္သင့္တဲ့အခြင့္အေရးမ်ားရရွိဖို႔ စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္သလဲ။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အခုလည္း လုပ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ အေတြ႕အႀကံဳေတြလည္းရွိတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ကို လုပ္မွာပါ။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
ျပည္သူေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပဖို႔က အေရးႀကီးဆံုးပဲ။ ဒီေတာ့ ၀င္ေငြရေအာင္ လူတိုင္းအလုပ္အကိုင္ရရွိေရး ဖန္တီးဖို႔လုိ တယ္။ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္။

ျပည္သူေတြက ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္သလဲ။
ကိုယ့္နယ္ေျမေဒသအက်ိဳးအတြက္ကို တကယ္လုပ္သလားဆိုတာ နဲ႔ တုိင္းတာၿပီးႀကိဳက္တဲ့ပါတီနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ၿပီးမွ မဲေပးၾကပါ။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
တစ္အခ်က္က တိုင္းျပည္ကို ေကာင္းေအာင္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိရမယ္။အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းရွိရမယ္။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔လည္း ဆက္ဆံေရး ေကာင္းရမယ္။ တပ္မေတာ္နဲ႔လည္း ပူးတြဲၿပီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရ မယ္။

ဒုတိယဥကၠ႒ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း။

အသက္-(၆၅) ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း - သိပၸံဘြဲ႕(႐ူပေဗဒ)

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္- ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယဥကၠ႒၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒။

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ- ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ၀င္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္လာ။ တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာထူးအထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး သမ၀ါ ယမ၀န္ႀကီးႏွင့္ လယ္/ဆည္၀န္ႀကီးတာ၀န္မ်ားလည္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့။

စံျပပုဂၢိဳလ္- ျမန္မာႏွင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား။

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္- ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး႐ံုးခ်ဳပ္၊ ၀၉-၈၆၀၀၀၃၃