လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဒီမိုကေရစီပါတီ (ကယားျပည္နယ္)

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးဖိုးရယ္။

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - ၁,၂၀၀ ေက်ာ္။

၃။ မဲဆႏၵနယ္- ကယားျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ- တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္အစိုးရတစ္ရပ္ ရရွိေစရန္၊ ျပည္နယ္အတြင္းရွိိ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးရရွိေစရန္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ လူမ်ိဳးႀကီးငယ္မဟူ တန္းတူရည္တူရွိရမည္။ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားတိုင္းရရွိေစရမည္။ ကယားျပည္နယ္တြင္ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကို လူမ်ိဳးစုအသီးသီး၏ ေဒသဓေလ့ထံုးတမ္း မ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာက်င့္သံုးခြင့္ရွိေစရမည္။

၅။ ပါတီေဆာင္ပုဒ္- ကယား(ကရင္နီ)ျပည္သူေတြ ႏိုးထေလာ့။

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ - ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ထားသည္။ ပညာအရည္အခ်င္း၊ အသက္တို႔ကို ကန္႔သတ္ထားမႈမရွိေပ။ က်ား/မ အားလံုး ပါ၀င္ႏိုင္သည္။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ− ပါတီ၀င္မ်ားထည့္၀င္ေငြျဖင့္သာ ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ရပ္တည္ေနရသည္။ ရန္ပံုေငြကို ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳသည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားအားလံုးပါ၀င္ခြင့္ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဒီမိုကေရစီပါတီကို ၂၀၁၃ တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။


ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လို မ်ဳိးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးက ပါတီရဲ႕ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ လုိ႔ တျခားဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ေနာက္ၿပီး ျပည္နယ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြေစမယ့္ သယံဇာတထုတ္ေဖာ္ ေရးဥပေဒေတြ၊ အခြန္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒေတြကို ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ သတ္မွတ္ၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို တန္းတူခြဲေ၀ေပးဖို႔ ေဆာင္ရြက္သြား မယ္။ ျပည္နယ္တိုင္းရင္းသားနဲ႔ သင့္ေတာ္မယ့္ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာဓေလ့ နဲ႔ကိုက္ညီိတဲ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏုိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္သလဲ။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔က အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အန္ကယ္တို႔ပါတီ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ေတာ့ျပည္ နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔အတြက္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ အထူးသျဖင့္အပစ္ အခတ္ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔က အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူေတြ ပူးေပါင္းဖို႔လိုတယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္ေဒသေတြမွာ အခက္အ ခဲရွိပါတယ္။ ေတာင္ေပၚေဒသေတြမွာက ရာသီအလုိက္ စိုက္္ပ်ိဳးေရးေတြ ပဲလုပ္တဲ့အတြက္ ရာသီကုန္သီးႏွံေပၚမွ တစ္ႏွစ္မွတစ္ခါပဲ ပိုက္ဆံရၾက တာပါ။ အန္ကယ္တို႔ဆီမွာက စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမရွိတဲ့အတြက္ စက္႐ုံ၊အလုပ္႐ံု၊ အလုပ္သမားေတြလည္း မရွိဘူး။ အန္ကယ္တို႔ပါတီကေတာ့ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္သြားမယ္။ အခမဲ့ႏွစ္ရွည္သီးပင္ေတြ စိုက္ပ်ိဳး ႏုိင္ဖို႔ကူညီမယ္။ ေစ်းကြက္ကို ပီပီျပင္ျပင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးလိုက္မယ္ဆို ရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြေတြပိုၿပီး ရရွိလာမွာပါ။

ျပည္သူေတြက လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဒီမိုကေရစီပါတီ(ကယားျပည္နယ္)ကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္သလဲ။
အန္ကယ္တို႔ပါတီက ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ေဆာင္ရြက္ေနသလို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥ ပေဒကို ျပည္သူနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ေစမယ့္ ပုဒ္မေတြကို ျပင္ရမယ္။ အဲဒီ လိုျပင္ဆင္ဖို႔ကလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္မွ ျပင္ႏိုင္မယ့္အေနအထား ရွိတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေအာင္လို႔ ျပည္သူေတြက ေထာက္ခံအား ေပးရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အန္ကယ္တို႔ပါတီကို မဲေပးၾကမွာပါ။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့သူ။ တုိင္းေရးျပည္ေရးအေတြ႕ အႀကံဳရွိတဲ့သူ။ တိုင္းသူျပည္သားေတြအေပၚမွာ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔လုပ္ေဆာင္ ေပးမယ့္ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္သြားမယ္။

ဥကၠ႒ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း။

အသက္-(၆၇) ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း - န၀မတန္းေအာင္။

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ- မဆလ ေခတ္ေကာင္စီအဆင့္ဆင့္ တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့႐ိုးရာလုပ္ငန္းတို႔တြင္ လည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဒီမိုက ေရစီပါတီ(ကယားျပည္နယ္)ကိုတည္ေထာင္ကာ ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္- ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ။

စံျပပုဂၢိဳလ္- သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို စံျပပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ထားရွိသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္- အမွတ္ န/၁၀၁၊ သီရိေဒါလမ္း၊ ေနာင္ယား(က)ရပ္ကြက္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ဖုန္း ၀၈၃-၄၀၂၅၁ ၊ ၀၉-၃၆၁၄၅၉၀၄။

Top News