မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ

၁။ ဥကၠ႒- ဦးေမာင္သိုက္။

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္- ႏွစ္ေသာင္းခန္႔။

၃။ မဲဆႏၵနယ္- ၃၅ ခု (မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္)။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ- စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအျပည့္အဝရရွိေရး။ ေလာကပါလတရားသံုးပါးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ လူေနမႈဘဝႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈရရွိေရး။ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး။

၅။ ပါတီေဆာင္ပုဒ္- သင့္ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျပည့္ဝဖို႔ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီကို မဲေပးစို႔။

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္- လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဗဟိုေကာ္မတီက ေရြးခ်ယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္မဲဆႏၵနယ္၏ ေဒသခံမ်ား အား ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပညာအရည္အခ်င္း၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳမႈအေပၚမူတည္၍ ၿမိဳ႕နယ္က ေရြးခ်ယ္သည္။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ− ေဒသခံကုမၸဏီက အေထာက္အပံ့ကူညီေပးထားသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာပါက ပါတီကုိ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျပန္လည္ေထာက္ပံ့ရမည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၀ ဧၿပီတြင္ ပါတီစတင္တည္ေထာင္သည္။ ဇြန္လအတြင္း ပါတီမွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထား၍ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ (၁၃)ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသည္။


ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး(၁) ဦးႏုိင္စံတင္ႏွင့္ အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လိုမ်ိဳးစြမ္း ေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက မျပည့္စံုဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီ အေနနဲ႔ ဒါကို ျပင္ဆင္သြားဖို႔စဥ္းစားထားတယ္။ လက္ရွိအစိုးရလက္ ထက္မွာလည္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြရဲ႕ သေဘာထားေတြ ေတာင္းခံတုန္းကလည္း မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဒီမို ကေရစီပါတီက သေဘာထားေတြ ေပးပို႔ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘာမွမျဖစ္လာ ပါဘူး။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါသလဲ။
လက္ရွိအစိုးရက ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြကို ဖိတ္ေခၚမယ္ဆုိေပမယ့္ လည္း မေခၚေသးဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြအျပင္ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြပါ ပူးေပါင္းသြားမွ အဆင္ေျပမွာပါ။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
ျပည္သူေတြရဲ႕ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြေတြမွ်ေအာင္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံသားေတြ ရဲ႕ ဝင္ေငြအမွန္ကို သိဖို႔လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ အခုက ျပည္သူေတြရဲ႕ ဝင္ေငြအမွန္ကို မသိႏုိင္ဘူး။ ျပည္သူေတြကလည္း မေျပာဘူး။ ျဖစ္ေစ ခ်င္တာက ျပည္သူေတြက အခြန္အခေတြေပးေဆာင္သင့္တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဝင္ေငြအမွန္ကို သိဖို႔လိုအပ္တယ္။

ျပည္သူေတြက မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
ျပည္သူေတြက ႏွစ္ ၆၀ လံုး စစ္လက္ထက္ေအာက္မွာ ေနခဲ့ၾကရ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားေတြမွာလည္း တန္းတူညီမွ်မႈမရွိခဲ့ၾကဘူး။ မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီအေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသားအားလံုး တန္း တူညီမွ်မႈရရွိဖို႔ တုိက္ပြဲဝင္သြားမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြက မဲေပးသင့္ တယ္။ လက္ရွိေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုအေနနဲ႔ မြန္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ စာသင္ ေက်ာင္းေတြမွာ မြန္စာေပသင္ၾကားဖို႔အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားပါၿပီ။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
သမၼတက သံုးဦးဆုိေတာ့ တစ္ေနရာအတြက္ တုိင္းရင္းသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေရြးခ်ယ္သြားမယ္။ အဲဒီလိုေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ အင္အားႀကီးပါတီေတြထဲက တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ကို ေရြးခ်ယ္ တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း (NBF) က တုိင္းရင္းသားပါတီေတြထဲက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးပါေအာင္ေရြးခ်ယ္သြားမယ္။

ပါတီဥကၠ႒ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

အသက္- (၈၃) ႏွစ္။

ပညာအရည္အခ်င္း- သိပၸံဘြဲ႕။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္- ပါတီႏုိင္ငံေရးကိုသာ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

စံျပပုဂၢိဳလ္- မရွိ။

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္- အမွတ္ (၁၂၇)၊ စံပယ္႐ံုလမ္း၊ ေဇယ်ာၿမိဳင္ကြက္သစ္ရပ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္။

Top News