လူသားဂုဏ္သိကၡာက်ေစသည့္ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာအိမ္အကူကိစၥ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ကိုင္တြယ္မည္

ျမန္မာအိမ္အကူအမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းေနစဥ္ (THE STRAITS TIMES)

စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ ေစ်းဝယ္ စင္တာမ်ားတြင္ ေရာင္းကုန္ပစၥည္းအျဖစ္ ေရာင္းခ်ခံေနရေသာ ျမန္မာအိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ား အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သ တင္းရရွိသည္။

စင္ကာပူအလုပ္သမားေအ ဂ်င္စီမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို သ႐ုပ္ျပခုိင္းေစမႈမ်ားသည္ လူ သားတစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာကို က် ဆင္းေစေသာေၾကာင့္ တာဝန္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီးဌာနကို ကိုးကား၍ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းဌာနမ်ားက ဇူလုိင္ ၂ ရက္ ညက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာအိမ္အကူ အလုပ္သမားအေရးကို စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သက္ဆုိင္ရာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ရန္ကုန္ရွိ စင္ကာပူ သံ႐ံုးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံ ျမန္မာသံ႐ုံး က အိမ္အကူမ်ား ျပႆနာကို စံု စမ္းေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း  သံ႐ုံး၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ျပည္ပ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားကုိ စင္ကာပူ ေအးဂ်င့္မ်ားက ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ား၌ ေရာင္းကုန္ပစၥည္းအ ျဖစ္ ေရာင္းခ်ေနၿပီး အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည့္ အလုပ္အကုိင္ ပံုစံမ်ားကို ျပခန္းမ်ား၌ သ႐ုပ္ျပ လုပ္ေဆာင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ကိုးကား၍ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံသုိ႔ အိမ္အကူအလုပ္သမားအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ရန္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေနထုိင္ခြင့္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရာက္ရွိေနေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ရရွိေစရန္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ျမန္မာအစိုးရက အိမ္အကူ အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈကုိ ၂၀၁၃ခုႏွစ္အတြင္းက တရားဝင္ခြင့္ျပဳ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း စင္ကာပူရွိ ျမန္မာအိမ္အကူ အလုပ္သမား အမ်ားစုမွာ တရားမဝင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ျမန္မာအိမ္အကူ အလုပ္သမား သံုးေသာင္းခန္႔ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။