တကၠသုိလ္၀င္တန္း အမွတ္အမ်ားဆံုး ရသူမ်ားကုိ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲတြင္ ျမန္မာတစ္ ႏုိင္ငံလံုးသိပၸံႏွင့္ ၀ိဇၨာဘာသာတြဲမ်ားတြင္ အမွတ္အမ်ားဆံုးရရိွသူ ၂၂ ဦးကုိ အစုိးရ၏ ႏိုင္ငံပုိင္႐ုပ္သံမီဒီယာမွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ သိပံၸဘာသာတြဲ၌ အမွတ္အမ်ားဆံုးရရိွသူ ၁၀ ဦးႏွင့္ ၀ိဇၨာဘာသာတဲြတြင္အမွတ္အမ်ားဆံုးရရိွသူ ၁၂ ဦးတုိ႔ကုိ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားသတင္း၌ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ့ဲျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

 သိပံၸဘာသာတဲြတြင္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး အမွတ္အမ်ားဆံုး အျဖစ္ စုစုေပါင္းရမွတ္ ၅၅၈ မွတ္ျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ပညာေရးတကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း (TTC) မွ မသီရိထက္ႏုိင္က ရရိွခဲ့ၿပီး  ၀ိဇၨာဘာသာတဲြတြင္ ၅၀၀ မွတ္ျဖင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ အထကခဲြေရႊေက်ာင္းမွ မသင္းသင္းလိႈင္က အမွတ္အမ်ားဆံုးရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သိပံၸဘာသာတဲြ အမွတ္အမ်ားဆံုး ၁၀ ဦးတြင္ အမွတ္အမ်ားဆံုးမွာ ၅၅၈ မွတ္ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုးအမွတ္ ၅၅၂ မွတ္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ၀ိဇၨာဘာသာတြဲတြင္ အမွတ္အမ်ားဆံုး ၁၂ ဦးတြင္ အမ်ားဆံုးရမွတ္မွာ ၅၀၀ မွတ္ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုးမွာ ၄၇၄ မွတ္ျဖစ္သည္။

သိပံၸဘာသာတဲြအမွတ္အမ်ားဆံုး ၁၀ ဦးတြင္ ေယာက်္ားေလးသံုးဦးသာပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ၀ိဇၨာဘာသာတဲြ အမွတ္အမ်ားဆံုး ၁၂ ဦးမွာ မိန္းကေလးမ်ားသာျဖစ္သည္။

Top News